ที่ว่าง

มวลภมร

แม้วันเปลี่ยนคืนผ่านกาลแปรผัน
แต่รักยังคงมั่นไม่หวั่นไหว
สิ่งต่างต่างที่ผ่านมาก็เปลี่ยนไป
รักในใจยังมั่นไม่ผันแปร

ก่อนเคยคิดว่ารักต้องเคียงข้าง
เดินร่วมทางเคียงกายไร้ข้อแม้
ต้องเคียงกันแม้ต่างฝันช่วยดูแล
หากความจริงข้อแม้หัวใจมี

เพราะต่างคนต่างฝันต่างความคิด
แม้มีจิตผูกใจไม่หน่ายหนี
ยังสอดสายใยสานจารไมตรี
ใจดวงนี้ยังเต็มใจให้เหมือนเดิม

แต่จะมีประโยชน์ใดหากไร้ฝัน
หากรักนั้นไม่หนุนคุณส่งเสริม
หากห่างกายแต่หัวใจช่วยต่อเติม
หัวใจเดิมจะเติมฝันร่วมกันไป

ปล่อยที่ว่างเป็นกลางทางสร้างฝัน
เติมใจปันยาวนานไม่หวั่นไหว
ต่างคนมีต่างฝันแต่หนึ่งใจ
เว้นที่ว่างแต่ใจเติมรักเต็ม

...มวลภมร..


				
comments powered by Disqus