อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

ไม้เก็ด

     อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
ประกาศ ให้รู้ อยู่ทั่ว
ป้องกัน โควิด ติดนัว
ตื่นตัว เร่งกัน อันตราย
     อยู่บ้าน ปลอดภัย ไร้พิษ
โควิด ไม่แผ่ แพร่หลาย
ช่วยให้ ควบคุม คลี่คลาย
โรคร้าย สะดุด หยุดลง
     หยุดเชื้อ ทุกผู้ อยู่บ้าน
หยุดการ แพร่เชื้อ ตามประสงค์
หยุุดได้ เร่งทำ จำนง
โรคคง หยุดแพร่ แก้ กัน
     เพื่อชาติ เพื่อไทย ใจชื่น
เพื่อฟื้น เศรษฐกิจ สร้างสรรต์
เพื่อมี ชีวิต สัมพันธ์
เพื่อวัน เพื่อคืน ชื่นบาน
     ร่วมมือ ร่วมใจ ปฏิบัติ
ขจัด โควิด พิษผลาญ
ดั่งถ้อย วจี วิธีการ
อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติเรา
comments powered by Disqus