คติธรรม วิสาขบูชา

ดาวศรัทธา

สรรพสิ่งจริงในไตรลักษณ์
ประจักษ์แจ้งดังสังสาร
เกิดแก่เจ็บตายวายปราณ
วันวารผ่านผลัดอนัตตา

ก่อกายหมายรู้คุณธรรม
ก่อกรรมกษัตริย์ชาติศาสนา
กตัญญูรู้คุณมารดา
สมค่ารู้คุณแผ่นดิน

ศึกษาซึ้งคติอริยสัจจ์
ชั่วดีชี้ชัดนิจสิน
รู้ระงับดับทุกข์ยลยิน
เจตน์จินต์มุ่งนำสัมมา

ดำรงสติสัมปชัญญ์
มุ่งมั่นหมั่นฝึกศึกษา
ไม่ประมาทขาดสติปัญญา
ยังประโยชน์แก่ประชาไทยเทอญ......
				
comments powered by Disqus