ตัวตน

ดาวศรัทธา

กูกิน กูอยาก กูอยู่
กูดู กูหิว กูเห็น
กูหา กูเพียรบำเพ็ญ
กูเป็น ไม่เป็น กูรู้
ลูกกู เมียกู กูรัก
ทรัพย์กู รู้จักกอบกู้
ศักดิ์ศรีกูเทิดเชิดชู
ตัวกู ของกู ผู้เดียว

ทิฏฐิมานะระอุ
กรุ่นคุทุรจิตติดเกี่ยว
รูปธรรม นามธรรม กล้ำเกลียว
ยึดเหนี่ยวเหนียวหนืดยืดกรรม
ตัวตนยังอยู่อย่างอยาก
ตีนปากถีบกัดหยัดย่ำ
สับสนวนวัฏฏ์ซัดซ้ำ
จองจำอยู่ในใจตน

สัมมาทิฏฐิสติตอบ
ทำชอบชอบธรรมนำกุศล
สภาวธรรมปรากฏยินยล
ปัญญาพาผลตามจริง
ปัจจัยรูปนามเกิดดับ
ยึดย้ายสลายสลับสรรพสิ่ง
ธรรมะปรมัตถ์อ้างอิง
สุดยิ่งหยั่งไร้ตัวตน .....
				
comments powered by Disqus