เตโชวิปัสสนา... เปิดประตูนิพพาน

ลักษมณ์

"อาตาปี สัมปชาโณ สติมา" พึงมีความเพียร และสติสัมปชัญญะ เผากิเลสให้เร่าร้อน เตโชวิปัสสนา... เปิดประตูนิพพาน อัจฉราวดี วงศ์สกล
Unlike ·  · Share
comments powered by Disqus
ชื่อเรื่องสั้น