ทรงพระเจริญ

อ.วรศิลป์

วันทาองค์ราชินี
แ่ม่ทรงศรี....ศรีสยาม
ทั่วหล้าระบือนาม
แม่ทรงงามทั้งกายใจ

พระเมตตามหาศาล
ดุจสายธารอันรินไหล
จากเบื้องลึกดวงหทัย
เพื่อผองไทยสุขร่มเย็น

โครงการสารพัด
เพื่อขจัดความทุกข์เข็ญ
จริยวัตรนั้นงามเด่น
แม่ทรงเป็น...เอกสตรี

พสกนิกรน้อมใจภักดิ์
สำนึกรักเป็นสักขี
แซ่ซ้องก้องปฐพี
ขอแม่นี้ " ทรงพระเจริญ "
				
comments powered by Disqus