ปฏิรูปประเทศไทย ก่อนการเลือกตั้ง

ลักษมณ์

ปฏิจจสมุปบาทเบื้อง บทใจ รูปแบบร่วมเดินไป ปกป้อง ประเทศจะนำชัย ปรากฏ ไทยมิถดถอยต้อง ร่วมก้าวออกมา ก่อนทุกสิ่งจะสิ้น ลงไป การออกมารวมใจ ก่อไว้ เลือกข้างประเทศไทย คงหลัก ตั้งหลักประเทศให้ อยู่ด้วยความดี ปฏิรูปประเทศไทย ก่อนการเลือกตั้ง วรศักดิ์ สาคร ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖
comments powered by Disqus
ชื่อเรื่องสั้น