สิทธิมนุษยชนไทยอิสาน

Manit

1.สิทธิมนุษยชนไทยอิสาน

ต่างเผ่าพันธุ์สัญชาติตามเกิด

ชนชาวไทยอิสานห้าพันปี

พี่น้องเฮาทุกหมู่บ้านยึดถือ

2.ฮีตสิบสองคลองสิบสี่การสร้าง

ผีปู่ย่าตายายสร้างบ้านเมือง

ไทยอิสานตามเผ่าพันธุ์บ้านเฮา

สืบฮีตตามฮอยตีนเลือดนักสู้

3.หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินกินปลาแดก

เฮ็ดข้าวเหนียวปลูกนึ่งกินเอาเอง

ทนถากถางไอ้เสี่ยวควายบ้านนอก

คนจนตรอกเกิดมาต้องอดทน

4.กูก็คนมึงก็คนสามสิบสอง

ประกอบร่างกายภายในและนอก

กอรปรอีกคือธาตุสี่ขันธุ์ห้า

เป็นหนึ่งเดียวคือคนจิตวิญญาณ

5.มึงก็คนกูก็คนเช่นเดียวกัน

ทนทรมานกินกามเกียรติ์

อยู่ชาติหนึ่งชาติเดียวลาลับโลก

ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี

6.ปัญญาชนเขียนแต่งเป็นหนังสือ

ให้กูเรียนเขียนอ่านวิชาการ

วิเคราะห์ศาสตร์หลากหลายให้เข้าใจ

ใช้เป็นศิลป์เน้นเก่งดีมีความสุข

7.ไม่สะดุดขัดข้องเกิดหมองมัว

หลักวิชาสอดคล้องเกิดสมดุลย์

ในหลักธรรมคุณธรรมจริยธรรม

ตามครรลองคลองธรรมนำชีวิต

8.การแปลี่ยนแปลงถ้อยคำในตำรา

ให้ถูกต้องข้อบังคับของกฎหมาย

มีวิจัยอ้างอิงจนพอใจ

ประชาธิปไตยมีมึงต้องทำ

 

9.ธรรมมาภิบาลเกิดนำความสุข

สนุกสะอาดสว่างสงบสบาย

เคารพในสิทธิเสรีภาพ

คนเป็นคนเป็นมนุษย์สมบูรณ์

comments powered by Disqus