สงบใจสงบกาย

Manit

1.สงบใจกายรอวันสัตว์มีความเป็นสัตว์

สงบใจกายรอวันคนมีความเป็นคน

สงบใจกายรอวันมนุษย์มีความเป็นมนุษย์

สงบใจกายรอวันความหวังเป็นจริง

2.สงบใจกายรอวันความจริงของสรรพสิ่ง

สงบใจกายรอวันความจริงที่ยุติธรรม

สงบใจกายรอวันความยุติธรรมที่เป็นธรรม

สงบใจกายรอวันความหวังเป็นจริง

3.สงบใจกายรอวันประชาชนมั่งคั่งและมั่นคง

สงบใจกายรอวันความมั่งคั่งชีวิตทรัพย์สิน

สงบใจกายรอวันความมั่นคงชีวิตทรัพย์สิน

สงบใจกายรอวันความหวังเป็นจริง

4.สงบใจกายรอวันแก้ไขเปลี่ยนแปลง

สงบใจกายรอวันประชาชนทำธรรมนูญ

สงบใจกายรอวันแห่งการปรองดอง

สงบใจกายรอวันความฝันความหวังเป็นจริง

5.สงบใจกายรอวันกลับมาของคนคนหนึ่ง

สงบใจกายรอวันชัยชนะของประชาชน

สงบใจกายรอวันแห่งการดับไปหมดไป

สงบใจกายรอวันความหวังเป็นจริง

comments powered by Disqus