งามอย่างไทยหาไม่ค่อยเจอ

อ.วรศิลป์

มีสิ่งดีดีมากมาย

บรรพชนสร้างไว้แต่หนหลัง

แต่ไม่ใส่ใจไม่จริงจัง

หลายอย่างจึงเริ่มเลือนหาย

กิริยามารยาทแบบเก่า

คิดแล้วยิ่งเศร้าเสียดาย

ภาษาพูดภาษาปากภาษากาย

งามอย่างไทยหาไม่ง่ายไม่ค่อยเจอ

comments powered by Disqus