เข้าพรรษา พิจารณาตน

อ.วรศิลป์

แสงสว่างส่องทางเดิน
ไร้เคอะเขินเดินปลอดภัย
แสงธรรมส่องนำใจ
นำพาให้เดินในธรรม

แสงธรรมนำก้าวย่าง
เดินในทางอันสุขล้ำ
สุขแท้สุขในธรรม
มารกรายกล้ำนั้นไม่มี

แสงสว่างกับแสงธรรม
ทั้งสองนำทางวิถี
ปลอดภัยในชีวี
จรลีทางที่ควร

อาสาฬหบูชา
เข้าพรรษาที่ย้อนหวน
เวลาอันสมควร
คิดทบทวนชีวิตตน

ไม่รู้ชีวิตนี้
โอกาสดีมีกี่หน
สุขีที่กมล
เราทุกคนพึงสังวร

ผู้ใดใฝ่ในธรรม
เชื่อในคำธรรมที่สอน
พาต้นพ้นนิวรณ์
อุดมพรสุนทรเอย

ป.ล. สุขถ้วนหน้าแก่สาธุชน
        วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 2561

(27.7.61)

				
comments powered by Disqus