รักเสรีใช่ให้ ใครขืน ใจนา

ปติ ตันขุนทด

รัก    เสรีใช่ให้            ใครขืน    ใจนา
รัก    มั่นทุกวันคืน       แน่แท้
รัก   ใดข่มใจฝืน        เป็นแต่    หลอกแล
รัก    ที่บังคับแม้         อยู่ด้วยเพียงกาย
comments powered by Disqus