สัญญาใจ ที่ไม่จริง

อัลมิตรา


ก็แค่อยากวนเวียนขีดเขียนบ้าง
เผื่อสะสางสารพันอันหวั่นไหว
ท่ามเส้นทางความจริง/สิ่งลวงใจ
เรื่องบางใครบางคนสืบค้นกัน
บางใครที่ก่อนนั้นฝากสัญญา
ตราบสิ้นฟ้าดินสลายไม่ลืมฉัน
ทุกถ้อยคำพร่ำภักดิ์รักนิรันดร์
แท้เพียงฝันชั่วคราวราวนิยาย
บางคนที่ใกล้ไกลไม่เคยเจอ
แต่สม่ำเสมอดวงจิตมิตรสหาย
จากรู้สึกหงอยเหงาทุกข์เปล่าดาย
กลับคลี่คลายอบอุ่นดุจคุ้นเคย
ก็แค่อยากวนเวียนขีดเขียนบ้าง
เพิ่งกระจ่างสิ้นสงสัยหัวใจเอ๋ย
ชั่วฟ้าดินสลายใครหนอเปรย
ความจริงเผยออกมาสัญญาลวง
ชั่ ว ฟ้ า ดิ น ส ล า ย   สั ญ ญ า ใ จ ค น ไ ห น บ อ ก
รั ก แ ล้ ว ไ ม่ ล ว ง ห ล อ ก   ค น ที่ บ อ ก อ ยู่ ที่ ไ ห น
ก็ ฟ้ า ยั ง ฟ้ า อ ยู่   ดิ น ก็ ดู ไ ม่ เ ป็ น ไ ร
แ ล้ ว รั ก ก็ จ า ก ไ ป ที่ ส ล า ย คื อ ใ จ ค น
comments powered by Disqus