อาสาฬพรรษา

คอนพูทน

๏ อาสาฬหบูชา สิบห้าค่ำเพ็ญคราว         คืนดาวงามเรียงดวง แจ่มสรวงเดือนแปดสาน   อาสาฬหบูชาศรี ภิกษุมีพุทธศาสน์มา       ปฐมเทศนาโปรดนำ พระอภิธรรมเจริญทัศน์     พระรัตนตรัยไสวเรียง เกิดเคียงบริบูรณ์ครบ       เถิดนบบูชาใน ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรค     ไตรลักษณ์พุทธคุณหลาย จรัสฉายธรรมจักรชม       อภิรมย์บุญญาริน ศิลธรรมนำบนทาง          เรืองสว่างดุจเมืองสวรรค์ มอบปัญญาสงบเย็น        เห็นธรรมความดับทุกข์ ปิติสุขเถิดผองสัตว์         ปรมัตถปารมี ศรีศรีวันประกาศศาสน์      เชิญตักบาตรทำบุญ กุศลหนุนฟังเทศนา        ชวนมาเวียนเทียนหมาย หญิงชายปฏิบัติชอบ        ธรรมมอบทุกดวงกมล เพลินยลพลอยฤดียิน      พรรินพลางเวี่ยร้อย วันชื่นคืนเรียงช้อย          เยี่ยงเช้าพิมานฉาย  ชมนอฯ   ๏ เข้าพรรษา ดาวร่ายฟ้อนดวงรำ         แรมหนึ่งค่ำเวียนครา เข้าพรรษาผ่องพิศุทธิ์      ทางวิมุตติวิโมกข์ สุขโศกเพียงอริยสัจ        ปฏิบัติแล้วเลอบุญ พุทธคุณพระธรรมขาน     ประนมกรานประณตกราบ ลดละบาปทุกบริบท        หยดธรรมน้อมนำถัก พักฝนอยู่บนความ          สามเดือนปฏิบัติดี ประเพณีเถิดภาวนา         ถวายผ้าอาบน้ำฝน บุญกุศลปริสุทธิใส          จตุปัจจัยบริจาค มากน้อยศรัทธาหนอ       ศีลข้อรักษาเคียง โปรดเลี่ยงการฆ่าแล        เกิดแก่เจ็บตายกรรม ฝากนำอีกสักนิด            ฝากกิจอีกสักการ ต่อสานเข้าพรรษา          เลิกลาอบายมุขลอง อย่าข้องแม้สักคราว        หยาดพราวจิตติเพลิน เรียนเชิญทุกพุทธชน      นำผลทางสว่างพร้อม หอมนุ่มรัตนตรัยน้อม       อุ่นเนื้อเอยสนาน  บารนี๚ะ๛                        ~~~~~~ ร่ายสุภาพโคลงสอง       คอนพูทน

comments powered by Disqus