...คือความรักแม่...

Prayad

รำลึกรักเลิศล้ำ         พรรณนา
รักแม่สุขอุรา           เปี่ยมล้น
เกินเผยพร่ำนำพา     คุณท่าน เทียมทัน
จิตจึ่งนบเทิดท้น       แซ่ซ้อง มารดร
คือ...ชีวิตประสิทธิ์พรผู้สอนสั่ง
คือ...พลังหนุนใจสู่ใฝ่ฝัน
คือ...อบอุ่นอารีเอื้อชีวัน
คือ...สัมพันธ์แม่-ลูกผูกสายใย
ความ...เสียสละละสุขในทุกที่
ความ...ปราณีลูกยาสุดหาไหน
ความ...ห่วงหาอาทรซุกซ่อนใน
ความ...อาลัยใหญ่ยิ่งแม่หญิงมี
รัก...ลูกน้อยในอกเกินยกย่อง
รัก...จนโตแต่ท้องมิหมองศรี
รัก...พิสุทธิ์สดใสในธาตรี
รัก...ภักดีไร้เงื่อนไขน้ำใจงาม
แม่...สร้างคุณให้เกิดประเสริฐนัก
แม่...ควรรักเทิดไว้เกินไถ่ถาม
แม่...ทรงคุณอุ่นเกศทุกเขตคาม
แม่...สูงนามขอน้อมจิตอุทิศคุณ
comments powered by Disqus
  Prayad