กิเลส

Chanya

เรากำเนิดเกิดมากับกิเลส
ในนิเวศน์กว้างใหญ่อันไพศาล
ด้วยเคยชินกับมันในทุกกาล
จึงมิอาจเห็นซึ้งถึงราคี
ด้วยกิเลสฝังรากมาทุกภพ
ยากจะจบสมยอมด้วยใจนี้
ตถาคตค้นพบเอาชีพพลี
ธรรมานี้ดับกิเลสด้วยปัญญา.
comments powered by Disqus