โลก โลก

Chanya

โลกสว่าง หรือมืดมิด ก็คือโลก
จะเศร้าโศก หรือสุขเหลือ ใจคอยผัน
โลกคือโลก มันก็อยู่ เป็นอย่างนั้น
จิตไม่ก่อ เกี่ยวมัน นั่นแหละดี.
				
comments powered by Disqus