โคลงโลกกะติ๊ด 46 เรียนเยอะ

เชษฐภัทร วิสัยจร

หากผู้นำประเทศไร้.............เหตุผล เรียนเยอะไม่ช่วยคน...........คิดรู้ ประเทศย่อมจ่อมจม.............แต่อ คตินา มีปราชญ์ยังยากกู้.........เกียรติให้วงศ์สยาม

If the Leader hates…………..reasons. Meaningless is education………., for what? Lowly is Siam, once………..one’s biased. Even great sages’re caught……….in this stupidity.

comments powered by Disqus