ไฮกุ : ประชาธิปไตย

ประภัสสุทธ

ประชาธิปไตย

ประเทศใดก็อยากให้มี

ประเทศไทยไม่มี...

comments powered by Disqus