5 กันยายน 2551 07:40 น.

ขอเชิญร่วมโครงการการสัมมนาทางวิชาการ

ครูกระดาษทราย

ขอเชิญร่วมโครงการการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ การสอนอ่าน - คิดวิเคราะห์เขียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช่วงชั้น 3-4 

ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2551 เวลา 8.00 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
โดยวิทยากรรับเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเทือง คล้ายสุบรรณ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กำหนดการ
การสัมมนาเชิงวิชาการ
หัวข้อการสอนอ่านคิดวิเคราะห์เขียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช่วงชั้น 3-4

.....................................................................................


08.00 - 08.45 น.	- รับเอกสารและเข้าห้องประชุม  
08.45 - 09.00 น.         - พิธีเปิด
09.00 - 10.30 น.	- การบรรยาย การสอนอ่านคิดวิเคราะห์เขียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช่วงชั้น 3-4
  โดย ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ
10.30 - 10.45 น.	- พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น.	- ฟังบรรยาย (ต่อ)
12.00 13.00 น.	- พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 14.15 น.	- ฟังบรรยาย (ต่อ)
14.15 14.30 น.	- พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 15.00 น.	- ซักถาม/สรุปและพิธีปิด
15.00 15.30 น.	- มอบเกียรติบัตร 

 *****ค่าเอกสาร 200 บาท และค่าอาหาร 200 บาท

ผู้สนใจเข้ารับการอบรม ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ครูกระดาษทราย sandpaper1@hotmail.com				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟครูกระดาษทราย
Lovings  ครูกระดาษทราย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟครูกระดาษทราย
Lovings  ครูกระดาษทราย เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงครูกระดาษทราย