7 มีนาคม 2555 15:05 น.

โอวาท

ดาวศรัทธา

อุดมการณ์ 4

- อดทนพลังตั้งมั่น
อดกลั้นเผชิญสูงต่ำ
- มุ่งสู่นิพพานงานนำ
บรมธรรมองค์พุทธศาสดา
ภิกษุบรรพชิตทุกหมู่
เป็นผู้อยู่ดีมีค่า
- ไม่ทำอันตรายทายท้า
- ไม่เบียนบีฑาผู้ใด

หลักการ 3

- ไม่ทำความชั่วทั้งปวง
- กุศลกรรมลุล่วงน้อยใหญ่
- ดวงจิตผุดผ่องยองใย
หัวใจให้จำคำพุทธ

วิธีการ 6 

- ไม่กล่าวคำร้ายโจมตี
- ไม่ทำย่ำยีแหย่หยุด
- สำรวมประพฤติวิมุติ
- รู้จุดประมาณเพียงพอ
- นั่งนอนสงบสงัด
- เพียรพัฒนาจิตติดต่อ

โอวาทปาติโมกข์เรียงล้อ
วางข้อรอคนค้นธรรม... (ทำ)				
ไม่มีข้อความส่งถึงดาวศรัทธา