บล็อก

ร่วมรณรงค์กันนะครับ...

คือ ความรู้สึกส่วนตัวผมน่ะครับ
เห็นว่าที่นี่ เป็นสื่อข่องทางหนึ่ง
ในการถ่ายทอดความงดงามทางภาษา
..........

เลยอยากให้ร่วมกัน
ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องกันน่ะครับ
เพื่อเป็นแบบแผน และสร้างจิตสำนึก
ภาคภูมิใจในความเป็นไทยครับ				
 1344    1    0    

ท่านเรียก "ผู้น้อย" ว่า...อาวุโส...อ้าว !!!

ผู้อาวุโส คือใคร...			
			
หากมีใครถาม เราคงตอบว่า...ก็ผู้ที่มีอายุมากแล้ว หรืออย่างน้อย ๆ ก็ต้องอายุมากกว่าเรา			
			
แต่ในภาษาบาลี ไม่ใช่นะ...ท่านเรียกผู้น้อยว่า "อาวุโส" ส่วนผู้ใหญ่เรียก "ภนฺเต" (ภันเต--ข้าแต่ท่านผู้เจริญ)			
			
หากได้อ่านเรื่องราวในพระไตรปิฎกฉบับแปล เราจะพบบ่อย ๆ คือ คำว่า ...ข้าแต่ท่านผู้เจริญ คำนี้แหละครับมาจากภาษาบาลีว่า ภนฺเต ซึ่งเป็นคำที่ผู้น้อยเรียกผู้ใหญ่ที่ตัวเองนับถือ			
			
พระผู้บวชภายหลัง เรียกผู้บวชก่อน ก่อนทูลถามปัญหาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ใช้คำว่า ภนฺเต -- ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เช่นเดียวกัน			
			
ส่วน "อาวุโส" เป็นไปในทางตรงกันข้าม เป็นคำที่ผู้ใ				
 1192    0    0