วิธีคัดลอกข้อความทางเว็บไซต์

tiki

ขอยกคำตอบที่พันทิปในกระทู้ผู้เข้าไปถาม
ในหน้าห้องสมุดพันทิปมาให้ทุกท่านที่นี่หน่อยค่ะเพราะเป็นข้อมุลที่ดียิ่งสมควรแก่การ
บันทึกข้ามเว็บไว้ค่ะ
ความคิดเห็นที่ 16  
http://www.pantip.com/cafe/library/topic/K3603211/K3603211.html
รบกวนถามเรื่องการเขียนบรรณานุกรมที่เอามาจากอินเตอร์เนต ครับ.. 
ผมไม่ค่อยได้ใช้บ่อย ใช่ Online: Available. http://..... (ชื่อเวป) หรือเปล่าครับ 
ขอบคุณล่วงหน้านะครับ ..... 
: แหงนมองดูดาวอันสูงส่ง - [ 13 ก.ค. 48 14:17:59 ] 
--------------------------------------------------------------------------------
# 1  
การเขียนบรรณานุกรม หนังสือ เอกสาร และบทความที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต 
-------------------------------------------------------------------------------- 
..........การเขียนรายละเอียดทางบรรณานุกรมสำหรับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต มีหลักการเช่นเดียวกับการเขียน 
รายละเอียดทางบรรณานุกรมของแหล่งข้อมูลประเภทอื่น ๆ คือ ต้องให้รายละเอียดที่ทำให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงแหล่ง 
ข้อมูลนั้น ๆ ได้ ในที่นี้จะขอกล่าวถึง การเขียนรายละเอียดทางบรรณานุกรมสำหรับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต 
สามประเภทใหญ่ ได้แก่ หนังสือ เอกสาร และบทความ ข้อความที่ประกาศ (post) และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะ 
ยกตัวอย่างการเขียนในรูปแบบเอพีเอ (APA) ของสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน แบบเอ็มแอลเอ (MLA) ของสมาคมภาษา 
สมัยใหม่ และแบบชิคาโก (Chicago) ของมหาวิทยาลัยชิคาโก รูปแบบบรรณานุกรมทั้งสามนี้เป็นรูปแบบที่พบทั่วไปใน 
งานเขียนทางวิชาการทางสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 
..........การเขียนรายละเอียดทางบรรณานุกรมสำหรับ หนังสือ เอกสารและบทความที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตมีรูปแบบ 
และองค์ประกอบเช่นเดียวกับ บรรณานุกรมหนังสือ เอกสารและบทความที่เผยแพร่ทั่วไปในรูปสิ่งพิมพ์ รายละเอียดที่ 
ควรมี ได้แก่ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ปีที่ผลิต (เทียบได้กับปีที่พิมพ์) และแม้ว่าจะละรายละเอียดบางประการ เช่น เมืองที่พิมพ์ 
หรือสำนักพิมพ์ ซึ่งหาไม่ได้ก็ได้ แต่ต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสืบค้นเอกสารนั้น ๆ ระบุไว้ ได้แก่ วันที่และเดือนปีที่ 
สืบค้น* และยูอาร์แอล (URL)** ซึ่งควรให้เฉพาะเจาะจงจนถึงหน้าเอกสารที่อ้างถึงให้มากที่สุด และหากยูอาร์แอลมี 
ความยาว ไม่ สามารถพิมพ์ให้จนจบได้ในบรรทัดเดียว ควรแบ่งข้อความโดยขึ้นบรรทัดใหม่ด้วยข้อความหลังเครื่อง 
หมายทับ (/) หรือ ก่อนเครื่องหมายมหัพภาค (.) 
*....เหตุที่ต้องระบุวันที่และเดือนปีที่สืบค้น เป็นเพราะข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บอาจมีการเปลี่ยนแปลง และเคลื่อนย้าย 
.....ทางที่ดีผู้ค้นคว้าควรพิมพ์เอกสารที่อ้างอิงไว้เป็นหลักฐานด้วย 
**..URL ย่อมาจาก Universal Resource Locator หมายถึง ตัวชี้แหล่งในอินเตอร์เน็ต 
: โคอาล่าน้อย  - [ 13 ก.ค. 48 14:41:01 ] 
 
# 2  
ตัวอย่าง บรรณานุกรมหนังสือ 
.....แบบเอพีเอ 
...............Einstein, A. (2000). Relativity : The special and general theory (R.W. Lawson, 
..........................Trans.). New York : Bartleby.com. (printing version was published by Henry Holt, 
..........................New York in 1920). Retrieved August 21, 2002, from http://www.Bartleby.com/ 
..........................173/ 
...............หลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง. (2542). กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน. 
..........................สืบค้นเมื่อ 24 สิงหาคม 2545, จาก http://www.Royin.go.th/roman-translate.html 
.....แบบเอ็มแอลเอ 
...............Einstein, Albert. Relativity : The Special and General Theory. Trans. Robert W. 
...........................Lawson. New York : Bartleby.com., (2000) Printing version was published by 
...........................Henry Holt, New York in 1920. 21 August 2002 
...............หลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2542. 
..........................24 สิงหาคม 2545 
.....แบบชิคาโก 
...............Einstein, Albert. Relativity : The Special and General Theory. Translated by 
...........................Robert W. Lawson. New York : Bartleby.com., 2000 Printing version was published 
...........................by Henry Holt, New York in 1920. (21 August 
...........................2002). 
...............หลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 
...........................2542. (24 สิงหาคม 2545). 
: โคอาล่าน้อย  - [ 13 ก.ค. 48 14:41:27 ] 
 
# 3  
เพิ่มเติมตัวอย่างจาก
http://www.thaimisc.com/freewebboard/php/vreply.php?user=medlib&topic=48
ลองดูนะคะไม่รู้ว่าตรงกับที่ต้องการไหม
: โคอาล่าน้อย  - [ 13 ก.ค. 48 14:42:48 ] 
 
# 4  
เขียนบรรณานุกรมจาก WWW ข้อมูลที่ต้องใช้ในการเขียน
1.ชื่อผู้เขียน(ถ้าปรากฏ)
2. ชื่อเอกสารที่ปรากฏในตัวเอกสาร
3. ชื่อสมบูรณ์ของงานหรือชื่อของเว็บเพจ 
4. วัน เดือน ปี ที่เริ่มเผยแพร่หรือวันที่ปรับปรุงครั้งหลังสุด
5. URL
6. วัน เดือน ปี ที่สืบค้น
รูปแบบ...
ชื่อผู้แต่ง. "ชื่อเอกสาร," ชื่อสมบูรณ์ของงาน. วัน เดือน ปีที่เผยแพร่.  วัน เดือน ปีที่สืบค้น. 
: แก่นจุก - [ 14 ก.ค. 48 11:10:54 ] 
 
# 5  
ขอบคุณทุกท่านครับ 
: แหงนมองดูดาวอันสูงส่ง - [ 14 ก.ค. 48 16:02:29 ] 
 
# 6  
มาช้าไปหน่อย .. คิดว่าตรงตามที่คุณต้องการนะคะ
ไทย
"ยาม้า ยาบ้า.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.au.ac.th/Newabac/special/
   E/index.html 2540. 
อังกฤษ
"Fact Sheet : The Telecommunications Act.". [Online]. Available:
   http://www.usia.go...s/gii/commerce.text 1996. 
ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.car.chula.ac.th/readerweb/web/reference_format.html
ค่ะ 
: mintmint  - [ 15 ก.ค. 48 17:14:33 ] 
ขออนุญาตค้อปี้มาให้ทุกท่านในหน้าแหล่งกวีได้มีโอกาส
เพิ่มความรู้เรื่องการจัดระเบียบบรรณานุกรมค่ะ
ขอบคุณแหล่งที่มาเป็นอย่างยิ่งค่ะ
: tiki_ทิกิ  - [ 16 ก.ค. 48 13:59:26 ] 
  
 http://www.pantip.com/cafe/writer/topic/W3577082/W3577082.html				
comments powered by Disqus
 • tiki

  13 สิงหาคม 2548 22:37 น. - comment id 11618

  ขออนุญาตค้อปี้มาให้ทุกท่านในหน้าแหล่งกวีได้มีโอกาส
  เพิ่มความรู้เรื่องการจัดระเบียบบรรณานุกรมค่ะ
  ขอบคุณแหล่งที่มาเป็นอย่างยิ่งค่ะ
  : tiki_ทิกิ  - [ 16 ก.ค. 48 13:59:26 ] 
    
   http://www.pantip.com/cafe/writer/topic/W3577082/W3577082.html
  tiki