ทวงถามคำตอบ จันทร์ดำ วราคุณ ว่า "ไม่มีไท้กูนำตนเข้าห่ำหั่น" หมายความว่าอย่างไร

ปลายตะวัน

ขอถามคุณ จันทร์ดำ วราคุณ หน่อยครับ
เกี่ยวกับ ความหมายในบทประพันธ์ที่ชื่อ "คนเถื่อน"ของคุณ
ในวรรค ที่ว่า "ไม่มีไท้กูนำตนเข้าห่ำหั่น"
มีความหมายอย่างไร
ซึ่งคุณได้แสดงผลงานไว้ที่ url ดังนี้
http://thaipoem.com/forever/ipage/poem134851.html
โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
กูจะทุบปฐพีที่แข็งกร้าว            ให้ดิ้นด่าวละเอียดเป็นผุยผง
กูจะขุนแผ่นดินปลิ้นเอาองค์         นางธรณีนี้สรงพรมน้ำเหงื่อ
กูจะจับขิณียักษ์มาหักเขี้ยว          ง้างคมเคียวเกี่ยวตัดชัดเข้าเนื้อ
นำกระดูกมาขดบดเป็นเกลือ        แล้วจุลเจือจัดห่อล่อพิรุณ
กูจะเอาลูกหินกินต่างข้าว            ไม่ง้อท้าวเทวามาเกื้อหนุน
ถึงเจ้านงค์องค์เทพไท้ไม่การุน      โปรยพิรุนมาให้ไม่ถวิล
กูมีแรงแข็งขั้นดันสู้ฟ้า            กูมีหน้าโน้มน้าวเข้าสู่ดิน
กูเกลือกกล้ำย้ำเท้าเข้าทำกิน        จะถวิลหาเทวาทำไมกัน
ไม่มีน้ำกูนำเหงื่อมารดได้          ไม่มีไท้กูนำตนเข้าห่ำหั่น
ด้วยสองมือสองตีนกูฝ่าฟัน          จะบากบั่นแม้ตัวสิวายวาง 
 
กรุณาให้ความกระจ่างด้วยครับ
เพราะหลายคน อ่านแล้วไม่สบายใจ
...........................................


ใครคิดบังอาจหมิ่นถิ่นทององค์ไท้ เราพร้อมพลีใจป้องหมู่ไทยและองค์ราชันย์

				
comments powered by Disqus
 • ใจปลายทาง

  23 พฤษภาคม 2553 21:15 น. - comment id 30394

  คำตอบมีอยู่ในบทความที่เขียน
  
  คนเนรคุณแผ่นดิน ลบออกจากระบบซะ
 • ยาแก้ปวด

  24 พฤษภาคม 2553 00:43 น. - comment id 30396

  raiwan_H_F_0.out.JPG
  
  ส่งพัดลมมาให้คลายร้อน..อิอิ
  
  ฝันดีเด้อ
  
  22.gif59.gif
 • ปู่กิ่งฯ

  24 พฤษภาคม 2553 09:33 น. - comment id 30405

  มีแบบนี้ด้วยหรือ ?
 • .

  24 พฤษภาคม 2553 11:45 น. - comment id 30406

  คงหมายถึงแม้นจะขาดผู้นำทัพ ...
  อย่าไปคิดแปลคำขยายความเลย ฟังเอารสประพพันธ์ก้น่าจะพอ...
  
  46.gif
 • ปลายตะวัน

  24 พฤษภาคม 2553 13:27 น. - comment id 30408

  ความคิดเห็นที่ 4 :
  
  
  ในหลายๆเรื่อง เราสามารถมองข้ามผ่านไปได้ครับ
  
  แต่สำหรับเรื่องบางเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ จิตวิญญาณของชาติ 
  เรื่องที่เกี่ยวกับพระเจ้าแผ่นดิน เราคงยอมให้ข้ามผ่านไปไม่ได้
  ถ้ามีใครใช้คำพูด ฉวัดเฉวียน ที่ชวนให้ไม่สบายใจแบบนี้
  
  
  แม้นว่าคำว่า"ไท้" ในพจนานุกรม จะหมายถึงผู้เป็นใหญ่ 
  แต่ในบทประพันธ์โดยทั่วไป จะใช้หมายถึงพระเจ้าแผ่นดิน 
  แต่ถ้าจะใช้สื่อถึงเทวดา ก็มักจะมีคำว่า "เทพไท้" คู่กันครับ
   
  เช่น "เทิดไท้ องค์ราชันย์" เป็นต้น
  
  ดังนั้นในกรณีนี้ ผมจึงอยากขอความกระจ่างจากตัวผู้ประพันธ์เอง ว่าหมายถึงอะไรกันแน่
  
  59.gif56.gif
 • โคลอน

  24 พฤษภาคม 2553 17:45 น. - comment id 30430

  11.gif36.gif11.gif
 • เฌอมาลย์

  24 พฤษภาคม 2553 20:14 น. - comment id 30435

  59.gif1.gif
  
  ลบไปแระ
 • พรพันดาว

  24 พฤษภาคม 2553 20:50 น. - comment id 30438

  48.gifบางอย่าง..น่าคิด
 • ใจปลายทาง

  25 พฤษภาคม 2553 10:09 น. - comment id 30452

  คนเนรคุณ แผ่นดิน 
  
  ไม่รักแผ่นดินเกิด
 • โคลอน

  25 พฤษภาคม 2553 10:44 น. - comment id 30453

  10
  
  4.gif
 • เฌอมาลย์

  25 พฤษภาคม 2553 14:36 น. - comment id 30466

  ^
  ^
  โห
  
  น่าเกลียดอ่ะ
  ไม่แบ่งกันเลย 21.gif
 • โคลอน

  25 พฤษภาคม 2553 16:48 น. - comment id 30476

  ^
  ^
  ^
  ข ไข่ นั้น หายาก ต้องลำบาก ซุ่มกันไป
  
  เพราะงั้นไม่แบ่งๆ ฮ่า
  
  19.gif19.gif19.gif
 • กุหลาบสีเลือด

  30 พฤษภาคม 2553 16:50 น. - comment id 30639

  เนรคุณแผ่นดินส้นตรีนอะไร อีควายเหลืองปากคาบโกเต็กซ์
 • วิชัย

  30 พฤษภาคม 2553 23:32 น. - comment id 30648

  พระบรมราชโองการ
  
  พระราชบัญญัติ
  ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
  พ.ศ. 2550
  
  ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
  ให้ไว้ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2550
  เป็นปีที่ 62 ในรัชกาลปัจจุบัน
  
  
  พรรคการเมือง หมายความว่า คณะบุคคล
  ที่รวมกันจัดตั้งเป็นพรรคการเมือง โดยได้
  รับการจดแจ้งการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
  ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เพื่อสร้างเจตนารมณ์
  ทางการเมืองของประชาชนตามวิถีทางการ
  ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
  ทรงเป็นประมุข โดยมุ่งที่จะส่งสมาชิกเข้าสมัคร
  รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ
  มีการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอื่นอย่างต่อ
  เนื่อง
  
  นายทะเบียน หมายความว่า นายทะเบียน
  พรรคการเมือง
  
  ม.11 คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
  ประกอบด้วย หัวหน้าพรรคการเมือง รองหัว
  หน้าพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง
  รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรร
  การเมือง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
  โฆษกพรรคการเมือง และกรรมการบริหาร
  อื่นซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกผู้มีสัญชาติไทยโดย
  การเกิด มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ และ
  ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 102(1) (2)
  (3) (4) (5) (6) (7) (13) และ (14) ของรัฐธรรมนูญ
  
  ม. 94 เมื่อพรรคการเมืองกระทำการอย่างใด
  อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ อาจถูกศาลรัฐธรรมนูญ
  สั่งยุบพรรคการเมือง
    (1) กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบ
  ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
  ประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่ง
  อำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่ง
  มิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
  หรือกระทำการตามที่รัฐธรรมนูญให้ถือว่าเป็น
  การกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจโดยวิธีการดังกล่าว
    (2) กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราช
  บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่ง
  สมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบหรือประกาศของ
  คณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีผลทำให้การ
  เลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
    (3) กระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการ
  ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
  ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ
    (4) กระทำการอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคง
  ของรัฐทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร
  หรือขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อย
  หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ
    (5) กระทำการฝ่าฝืนมาตรา 21 วรรค
  หนึ่ง มาตรา 43 มาตรา 65 มาตรา 66
  มาตรา 69 หรือมาตรา 104
   
  
  มาตรา 95 เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียน หรือ
  เมื่อนายทะเบียนได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ
  บริหารพรรคการเมือง และได้ตรวจสอบแล้ว
  เห็นว่าพรรคการเมืองใดกระทำการตาม
  ม.94 ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของ
  คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งต่ออัยการสูงสุด
  พร้อมด้วยหลักฐาน เมื่ออัยการสูงสุดได้รับแจ้ง
  ให้พิจารณาเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน
  สามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับแจ้ง ถ้าอัยการ
  สูงสุดเห็นสมควร ก็ให้ยื่นคำร้องเพื่อให้ศาลรัฐ
  ธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคการเมืองดังกล่าว
  ถ้าอัยการสูงสุดไม่ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
  ให้นาทะเบียนตั้งคณะทำงานขึ้นคณะหนึ่งโดยมี
  ผู้แทนจากนายทะเบียนและผู้แทนจากสำนัก
  งานอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินการรวบรวม
  พยานหลักฐาน แล้วส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อยื่น
  คำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป ในกรณีที่
  คณะทำงานดังกล่าวไม่อาจหาข้อยุติเกี่ยวกับ
  การดำเนินการยื่นคำร้องได้ภายในสามสิบวัน
  นับแต่วันที่แต่งตั้งคณะทำงาน ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
  การเลือกตั้งมีอำนาจยื่นคำร้องเอง
    หากนายทะเบียนเห็นสมควรจะให้ระงับ
  การดำเนินการของพรรคการเมืองซี่งกระทำ
  การตามมาตรา 94 ให้นายทะเบียนโดย
  ความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  แจ้งต่ออัยการสูงสุดขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
  สั่งระงับการกระทำดังกล่าวของพรรคการเมือง
  ไว้เป็นการชั่วคราว
     ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ยุบ
  พรรคการเมืองใดแล้ว ให้นายทะเบียน
  ประกาศคำสั่ง ยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจ
  จานุเบกษา และห้ามมิให้บุคคลใดใช้ชื่อ ชื่อ
  ย่อ หรือภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองซ้ำ หรือพ้อง หรือมีลักษณะคล้ายคลึงกับชื่อ ชื่อย่อ
  หรือภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองที่สิ้นสภาพ
  เลิก หรือยุ มิได้
    ในการชำระบัญชี เมื่อได้หักหนี้สินและ
  ค่าใช้จ่ายแล้ว ยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดให้
  โอนให้แก่องค์การสาธารณกุศลตามที่ระบุไว้
  ในข้อบังคับพรรคการเมือง ถ้าในข้อบังคับ
  พรรคการเมืองไม่ได้ระบุไว้ ให้ทรัพย์สินที่
  เหลือนั้นตกเป็นของกองทุน
     ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย
  เพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 หมวด
  5 ว่าด้วยการชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
  ห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัดมาใช้บังคับ
  กับการชำระบัญชีของพรรคการเมืองโดยอนุโลม
  
  จากเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่ฝ่าฝืน
  ต่อ พรก.ฉุกเฉิน 2548 มาตรา 11
  และทาง ดีเอสไอ ได้ดำเนินคดีผู้กระทำ
  ความผิดในข้อหา การก่อการร้าย
  มาตรา 135/1 135/2 135/3
  
  มีการวางเพลิงเผาทรัพย์ ของทางราชการ
  และเอกชนเสียหายเป็นมูลค่ามหาศาล
  เป็นที่ตื่นตระหนกต่อประชาชนทั้งประเทศ
  ในการกระทำการดังกล่าว อีกทั้งมีผู้เสียหาย
  และเสียชีวิตใช้ช่วงเวลาที่ประกาศใช้
  พรก.ฉุกเฉิน 2548 การใช้ที่สาธารณะแบบ
  ปิดกั้นปิดตาย บริเวณเขตเศรษฐกิจสำคัญ
  ที่สุดของประเทศ เป็นเวลานานโดยไม่เป็น
  ไปตามวิถีทางเรียกร้องแบบประชาธิปไตย
  และสร้างเงื่อนไขที่เป็นการละเมิดอำนาจรัฐ
  เป็นการทำให้กฎหมายของประเทศหมดสภาพ
  บังคับใช้ได้ เข้าสู่ระบบอณาธิปไตย และมี
  การกระทำเข้าข่ายหมิ่นสถาบันอันเป็นความผิด
  อาญา มาตรา 112 (หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ)
  ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความ
  อาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี
  รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
  ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี
  
  การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตาม พรบ.
  ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
  พ.ศ. 2550 ม.94 (1) (3) (4)
  
  การยุบพรรคให้ดำเนินการตามม.95
  หากในระหว่างการดำเนินการพรรคการ
  เมืองจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ
  ให้นำบทบัญญัติ ม.95 วรรคสองมาใช้
  ับังคับ 
  
  ให้ดำเนินการระงับการดำเนินการของ
  พรรคการเมืองซึ่งกระทำตาม ม.94
  โดยความเห็นชอบ กกต ผ่านอัยการสูงสุด
  ร้องขอต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้ระงับการกระทำ
  ของพรรคการเมืองเป็นการชั่วคราว
  (ส.ส.ของพรรคถูกหมายจับคดีอาญาก่อการร้าย
  และกบฎ )
 • วิชัย

  31 พฤษภาคม 2553 11:08 น. - comment id 30665

  การก่อการร้ายสากล
  
  วัตถุประสงค์เฉพาะของการก่อการร้ายสากล
  
  1. เพื่อให้เป็นข่าวในลักษณะของการ
  โฆษณาชวนเชื่อและการข่มขู่การก่อการร้าย
  สากลแต่ละครั้งมักจะกระทำโดยวิธีรุนแรง
  ทั้งนี้เพื่อเรียกร้องความสนใจจากชาวโลก
  เช่น ถ้าฆ่าไปแล้ว 1 คน ยังไม่เป็นข่าวใหญ่
  ผู้ก่อการร้ายก้อาจจะฆ่าคน 10 คน ถึง 100
  คน เพื่อหวังจะให้เป็นข่าวใหญ่ เพื่อสร้าง
  ความหวาดกลัว ซึ่งมีลักษณะทำนองเชือดไก่
  ให้ลิงดู เมื่อคนเกิดความหวาดกลัว แล้วก็จำ
  ต้อยอมรับในอิทธิพลของขบวนการฯเป็นการ
  กระทำเพื่อหวังผลทางจิตวิทยา
  2. เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเรียกร้อง ส่วนใหญ่เป็น
  การกระทำต่อรัฐ ข้อเรียกร้องเหล่านี้หาก
  รัฐปฏิบัติตามก็เท่ากับว่ารัฐบาลยอมเสื่อมเสีย
  เกียรติภูมิของประเทศเช่น ให้รัฐบาลยุติการ
  กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งนอกเหนืออำนาจ
  3. เพื่อตอบโต้แก้แค้นรัฐบาล ประพฤตใน
  ลักษณะต่อต้าน
  4. เพื่อหาเงินสนับสนุนแลกเปลี่ยนกับการ
  สนับสนุนการปฏิบัติการก่อการร้ายสากล
  5. เพื่อทำลายความเชื่อมั่นในระบบรักษา
  ความปลอดภัยและกฎหมายของประเทศ
  จุดมุ่งหมายของการก่อการร้ายนั้นมุ่งที่
  จะทำลายรัฐบาลประเทศเป้าหมายต้องการ
  ให้ประชาชนในประเทศรู้สึกถึงความไม่ปลอด
  ภัยตระหนกตกใจเป็นการทำลายขวัญ
  และความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล
  หรือทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายบ้าน
  เมือง
  
  องค์การสหประชาชาติ ให้คำจำกัดความ
  การก่อการร้ายสากลว่า 
  
  (1) กรกระทำที่มีจุดมุ่งหมายต่อบุคคลซึ่ง
  อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกฎหมาระหว่าง
  ประเทศ
  (2) การกระทำที่มีจุดมุ่งหมายเป็นสลัดอากาศ
  (3) ส่งผู้ก่อการร้ายไปปฏิบัติการนอกประเทศ
  และใช้วิธีการที่รุนแรง
  (4) และใช้ชีวิตมนุษย์ผู้บริสุทธิ์เป็นเครื่องมือ
  ของการก่อการร้าย
  
  (คณะกรรมการร่างกฎหมายให้นิยามแบบกว้าง
  สาเหตุความขัดแย้งระหว่างคำว่าการ
  ก่อการร้ายกับการต่อสู้เพื่อปลดแอกประเทศ
  ชาติ)
  
  
  องค์การตำรวจสากล ให้คำนิยาม
  การก่อการร้ายสากล หมายถึง
  (1) การกระทำที่มีจุดมุ่งหมายในการแสดง
  ออกให้เกิดผลมากกว่าหนึ่งประเทศขึ้นไป
  (2) การกระทำความผิดที่เริ่มขึ้นในประเทศ
  หนึ่งและไปสิ้นสุดลงในอีกประเทศหนึ่ง
  (3) การกระทำของกลุ่มได้รับการสนับสนุน
  ที่มีแหล่งกำเนิดมาจากต่างประเทศ
  (4) ได้มีการวางแผนหรือตระเตรียมการ
  ในประเทศหนึ่งและไปปฏิบัติการใน
  อีกประเทศหนึ่ง
  (5) ผู้เสียหายเป็นสาเหตุให้ประเทศต่าง ๆ
  ได้รับผลร้ายหรือเกิดขึ้นกับองค์การระหว่าง
  ประเทศ
  (6) ความเสียหายเป็นสาเหตุให้ประเทศ
  ต่าง ๆ ได้รับผลร้ายหรือเกิดขึ้นกับองค์
  การระหว่างประเทศ
  
  
  การก่อการร้ายสากล
  ไม่ว่าวัตถุประสงค์ที่มีการชุมนุมจะเป็นอย่างไร
  ถ้าตรงทุกข้อให้สันนิษฐานว่าเข้าข่าย
  การก่อการร้ายสากล
  การก่อการร้ายสากลถ้าผลสำเร็จ
  วัตถุประสงค์ในประเทศหนึ่ง
  จะเข้านิยามขององค์การสหประชาชาติ
  และองค์การตำรวจสากล เพราะประเทศ
  ใดที่ถูกต้องครอบงำด้วยกระบวนการ
  ก่อการร้ายสากลยึดทั้งประเทศไปแล้ว
  ทำลายระบบกฎหมายและคู่แข่งการเมือง
  จนพินาศ ย่อมจะใช้ประเทศนั้นเป็น
  แหล่งดำเนินกิจการการก่อการร้าย
  สากลขยายอิทธิพลออกไปสู่ประเทศ
  ภูมิภาคใกล้เคียงเหมือนกับการ
  แพร่ขยายลัทธิอุดมการณ์ทางการเมืองซ้าย
  จัดในอดีตที่แพร่ขยายไปเกือบครึ่งโลก
  ในอดีต
  
  ถ้าการดำเนินการกลุ่มใดที่เข้าข่ายการ
  ก่อการร้ายสากลเช่น กรณีชายแดนใต้
  ยื่นเสนอต่อองค์การสหประชาชาติให้เป็น
  กลุ่มก่อการร้ายสากลได้ เพื่อดำเนินการ
  และวิธีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นไปโดย
  หลักสากล และสอดคล้องกับพรบ.ส่งผู้ร้าย
  ข้ามแดน พ.ศ. 2551
  ซึ่งทุกประเทศที่เป็นสมาชิกองค์การสหประชา
  ชาติต้องให้ความเคารพต่อระบบกฎหมาย
  ของประเทศอื่นในกรณีการก่อการร้ายด้วย