5 ตุลาคม 2550 18:21 น.

สังคหวัตถุธรรม เครื่องยึดเหนี่ยวใจของผู้อื่น

ปลายตะวัน

pojinban.jpg
สังคหวัตถุแผ้ว        ผ่องธรรม
สี่ประการกุศลกรรม    ก่อเกื้อ
คือเครื่องยึดเหนี่ยวนำ   มิตรภาพ
น้ำจิตน้ำใจเอื้อ       โอบอุ้มพิภพสถานฯ

(1.ทาน )
ทานคือเสียสละแม้น    ทรัพย์ตน
ละละโมบฉ้อฉล       ชั่วช้า
มิหวังเพื่อพึงผล       เพียงประโยชน์ ตนเฮย
พลีทรัพย์ ณ เมื่อหน้า   เมื่อนี้สุขสนองฯ

(2.ปิยวาจา)
ปิยพจน์โอษฐ์เอื้อน     วจี
อดหยาบหยามพาที    อวดอ้าง
เว้นส่อเสียดเสียศรี     ทุศีลบาป
สานสืบสัมพันธ์สร้าง    มิตรแม้นโลก-สวรรค์

(3.อัตถจริยา)  
บำเพ็ญสงเคราะห์ให้    แก่ชน
รู้ช่วยบำเรอผล        โลกหล้า
ยังประโยชน์ทุกหน     ทุกแห่ง
คนย่อมใคร่คบค้า      ครึกครื้นทุกสมัยฯ

(4.สมานัตตตา)
ประพฤติดีแต่ต้น      จนปลาย     
สม่ำเสมอใจกาย      ทั่วถ้วน
ละเว้นอัตตาคลาย     อคติ
รู้ตริรู้ตรองล้วน       โลกนั้นสรรเสริญฯ

นรชนแลโลกนี้        อนิจจัง 
เงาบาปเงาบุญบัง     บ่มไซร้
ชาติภพย่อมสิ้นสัง-    ขารที่ สุดนา
บังบาปเบิกบุญไว้      บ่มบ้างบ่เสียหลายฯ

หมายเหตุ 

สังคหวัตถุธรรม หมายถึง หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้อื่น 
ผูกไมตรี เอื้อเฟื้อ เกื้อกูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน 
มีอยู่ 4 ประการ ได้แก่ 

1. ทาน คือ การให้ การเสียสละ หรือการเอื้อเฟื้อแบ่งปันของๆตน
  เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว 
  ไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้ไม่เป็นคนละโมบ 
  ไม่เห็นแก่ตัว เราควรคำนึงอยู่เสมอว่า ทรัพย์สิ่งของที่เราหามาได้ 
   มิใช่สิ่งจีรังยั่งยืน เมื่อเราสิ้นชีวิตไปแล้วก็ไม่สามารถจะนำติดตัวเอาไปได้

2. ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวาน พูดด้วยความจริงใจ 
  ไม่พูดหยาบคายก้าวร้าว พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมาะสำหรับกาลเทศะ 
   พระพุทธเจ้าทรงให้ความสำคัญกับการพูดเป็นอย่างยิ่ง 
   เพราะการพูดเป็นบันไดขั้นแรกที่จะสร้างมนุษย์สัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้น
   วิธีการที่จะพูดให้เป็นปิยวาจานั้น จะต้องพูดโดยยึดถือหลักเกณฑ์
   ดังต่อไปนี้
   -เว้นจากการพูดเท็จ
   -เว้นจากการพูดส่อเสียด
   -เว้นจากการพูดคำหยาบ
   -เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ 

3. อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ทุกชนิดหรือการประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น 

4. สมานัตตา คือ การเป็นผู้มีความสม่ำเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย 
  คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้เราเป็นคนมีจิตใจหนักแน่นไม่โลเล 
  รวมทั้งยังเป็นการสร้างความนิยม และไว้วางใจให้แก่ผู้อื่น
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปลายตะวัน
Lovings  ปลายตะวัน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปลายตะวัน
Lovings  ปลายตะวัน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปลายตะวัน
Lovings  ปลายตะวัน เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงปลายตะวัน