26 มิถุนายน 2546 19:17 น.

ธารดาว

ปุถุซน

คื น ที่ ฝ น ต ก ห นั ก 
มี ฝ น เ ม็ ด อ้ ว น อ้ ว น 
พ ร า ง พ รู โ ป ร ย ล ง ม า 
แ ต่ ฉั น อ ย า ก ดู ด า ว 
ฉั น นั่ ง ร อ ด า ว 
แ ล้ ว เ ห มื อ น มี ใ ค ร สั ก ค น 
ใ จ ดี ช่ ว ย ก ด ปุ่ ม ห ยุ ด ฝ น 
แ ล้ ว ด า ว ด ว ง น้ อ ย ใ ห ญ่ 
โ ผ ล่ กั น อ อ ก ม า ป ร ะ ชั น 
แ ส ง สี สั น พ ร า ว แ พ ร ว 
ร ะ ยิ บ ร ะ ยั บ ต ร ะ ก า ร 
ฉั น ม อ ง อ ย่ า ง ชื่ น ช ม 
ส ม กั บ ก า ร ร อ ค อ ย 
ยิ่ ง ดู ยิ่ ง เ ห มื อ น อ ยู่ ใ ก ล้ 
แ ล้ ว ฉั น พ บ ว่ า ตั ว เ อ ง 
ไ ม่ ไ ด้ เ พ่ ง ม อ ง ท้ อ ง ฟ้ า 
แ ต่ พ บ ว่ า กำ ลั ง ชื่ น ช ม 
ธ า ร ด า ว ด า ร ด า ษ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปุถุซน
Lovings  ปุถุซน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปุถุซน
Lovings  ปุถุซน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปุถุซน
Lovings  ปุถุซน เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงปุถุซน