5 สิงหาคม 2549 05:42 น.

รู้ใช่ไหม....?

ผู้วิเศษกับเวทมนต์

รู้ใช่ไหม....ความชังทำให้ผู้รับและผู้ให้เป็นทุกข์ 
รู้ใช่ไหม....ความรักทำให้ผู้รับและผู้ให้เป็นสุข 

รู้ใช่ไหม....ความชังเบียดบังความดี 
รู้ใช่ไหม....ความรักขับไล่ความชัง 

รู้ใช่ไหม....ความชังทำลายทุกสิ่ง 
รู้ใช่ไหม....ความรักก่อกำเนิดทุกสิ่ง 

รู้ใช่ไหม....ความชังคือความผ่ายแพ้ของจิตใจ 
รู้ใช่ไหม....ความรักคือชัยชนะของจิตใจ 

รู้ใช่ไหม....ความชังข่มปี๋และมีสีดำ 
รู้ใช่ไหม....ความรักนั้นหวานหอมและหลากสี 

รู้ใช่ไหม....ความชังทำให้ผู้ยิ่งใหญ่ดูด้อยค่า 
รู้ใช่ไหม....ความรักทำให้คนไร้ค่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ 

รู้ใช่ไหม....ความชังทำให้เราไม่อยากมองหน้ากัน 
รู้ใช่ไหม....ความรักทำให้เราอยากเจอหน้ากัน 

รู้ใช่ไหม....ความชังคือการไม่เข้าใจ 
รู้ใช่ไหม....ความรักคือการมีกันเเละกัน 

รู้ใช่ไหม....ความชังทำลายหัวใจ 
รู้ใช่ไหม....ความรักทำให้หัวใจสมบูรณ์ 

รู้ใช่ไหม....ว่าคุณจะทำลายสิ่งไหน 
รู้ใช่ไหม....ว่าคุณจะรักสิ่งไหน 

รู้ใช่ไหม....ว่ารักคือคืออะไร				
19 มิถุนายน 2549 10:50 น.

ความรัก

ผู้วิเศษกับเวทมนต์

ความรัก ไม่ต้องการ แค่วันเดียว 
ความรัก ไม่ต้องเกี่ยว กับวันไหน 
ความรัก ไม่ต้องมี เวลาใด 
ความรัก ไม่ต้องใช้ ให้ใครชี้ 
ความรัก ไม่ต้องมี ข้อวิจารณ์ 
ความรัก ไม่ต้องการ การกดขี่ 
ความรัก ไม่ต้องให้ ใครตราตี 
ความรัก ไม่ต้องมี เส้นพรมแดน 
ความรัก ไม่ต้องรอ ข้อพิสูจน์ 
ความรัก ไม่ต้องพูด ตามแบบแผน 
ความรัก ไม่ต้องการ การตอบแทน 
ความรัก ไม่ต้องแค่น หัวใจคน 
ความรัก ไม่ต้องการ การเป็นต่อ 
ความรัก ไม่ต้องรอ ขอเหตุผล 
ความรัก ไม่ต้องย้ำ ความมีจน 
ความรัก ไม่ต้องทน ที่จะรัก 

 
เคยมีใครถามคุณไหมว่า " ค ว า ม รั ก คื อ อ ะ ไ ร "   
ผมคิดว่าวันนี้ผมมีคำตอบให้คุณแล้วล่ะ 
คำที่ใช้แทนคำว่า "ความรัก" ได้ดีที่สุด 
น่าจะเป็นคำว่า " ใ ส่ ใ จ " 

หากคุณคิดที่จะบอกรัก 
หรือรู้สึกตัวเองเริ่มที่จะรักใครสักคน 
ลองถามตัวเองดูว่า คุณใส่ใจเค้ามากน้อยแค่ไหน? 

             
ค ว า ม ใ ส่ ใ จ ไ ม่ ใ ช่ ค ว า ม หึ ง ห ว ง 

หากคนรักของคุณโทรหาคุณทุกคืนหรือแม้แต่ส่งข้อความไปหา 
ถามว่ากลับบ้านหรือยัง..กินข้าวกับอะไร..หลับฝันดี. 
เพียงเพราะเค้าเป็นห่วง 
ไม่ต้องการให้คุณได้รับอันตรายในยามดึก 
ไม่ใช่กลัวว่าคุณจะไปกับคนอื่น... 
นั่นแหล่ะเรียกว่า ค ว า ม ใ ส่ ใ จ 

ค ว า ม ใ ส่ ใ จ ไ ม่ ใ ช่ ค ว า ม มี น้ำ ใ จ อ ย่ า ง เ ดี ย ว 

หากแต่มีความถนอมน้ำใจด้วย 
หากคนรักของคุณทำอะไรเพื่อคุณซักอย่างด้วยความตั้งใจ 
แต่คุณกลับไม่ชอบมัน 
คิดไตร่ตรองให้ดีก่อนที่จะพูด อะไรออกไป 
ใ ส่ ใ จ ในความรู้สึกของเค้าด้วย 
คนเราบางครั้งก็ต้องมีใครซักคนคอยใส่ใจเราบ้าง 
หากคุณต้องเดินทางไกล 
มันจะรู้สึกดีเอามากๆ ถ้าคนรักของคุณโทรมาถามว่า 
" ถึ ง ห รื อ ยั ง" " ป ล อ ด ภั ย ดี ไ ห ม " " เ ห นื่ อ ย ไ ห ม " 

หากคุณต้องปฏิบัติภารกิจสำคั­ ไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องเรียน 
มันจะรู้สึกดีเอามากๆ ถ้าคนรักของคุณจำได้ 
และโทรมาบอกว่า " โ ช ค ดี น ะ " " ฉั น จ ะ ค อ ย เ ป็ น กำ ลั ง ใ จ ใ ห้ " 

หากคุณต้องขับรถคนเดียว มันจะรู้สึกดีเอามากๆ 
ถ้าคนรักของคุณโทรมาบอกว่า 
" ขั บ ร ถ ดี ๆ น ะ " 

หากคุณป่วยไข้ ไม่สบาย มันจะรู้สึกดีเอามากๆ 
ถ้าคนรักของคุณโทรมาเตือนให้คุณ กิ น ย า แ ล ะ พั ก ผ่ อ น ม า ก ๆ  

ค ว า ม ใ ส่ ใ จ กับ ค ว า ม เ ก ร ง ใ จ คล้ายกันในหลายๆด้าน 
คุณอาจคิดว่า ยิ่งคบกันสนิทสนมมากเท่าไร 
ก็ไม่จำเป็นต้องเกรงใจกันให้มากเหมือนคนที่เพิ่งเริ่มรู้จักกัน 
แต่ผมกลับไม่คิดอย่างนั้น ยิ่งสนิทกันมากเท่าไร 
ต้องยิ่งเกรงใจซึ่งกันและกัน 

ความเกรงใจเป็นสิ่งที่ดี 
และเป็นบ่อเกิดของความสัมพันธ์อันยั่งยืน 
คุณเห็นไหมล่ะว่า 
ไ ม่ ย า ก เ ล ย ที่ จ ะ แ ส ด ง ค ว า ม ใ ส่ ใ จ ต่ อ ใ ค ร สั ก ค นที่คุณรัก 


บางครั้งถึงแม้เราจะอ่อนแอกับเรื่องนี้ก็ตาม 
 
 
 
การที่เราจะรักใครสักคน...........ไม่จำเป็นต้องหาเหตุผลว่าทำไมเราจึงไปรักเขาได้ 
แต่ให้รู้ไว้ว่าทุกวันนี้เรารักเขาและต้องรักให้ดีที่สุดก็พอ 
การที่เราจะรักใครสักคน...........ไม่ต้องสนว่าหนทางข้างหน้าจะมีอุปสรรคมากมายแค่ไหน 
แต่ควรนึกขอบคุณโชคชะตาที่สร้างให้มีอุปสรรค                    
เพื่อให้เราทั้งสองได้ร่วมฟันฝ่าไปด้วยกัน             
การที่เราจะรักใครสักคน...........ไม่ต้องไปเสียเวลาคิดว่าเขาทำอะไรเพื่อเราบ้าง 
แต่ให้มานั่งถามตัวเองดูว่า วันนี้เราทำอะไรเพื่อคนที่เรารักแล้วหรือยัง 
การที่เราจะรักใครสักคน...........ไม่ต้องไปมัวระแวงว่าเขาจะไปมีใครอื่นนอกเหนือจากเรา 
แต่ควรระวังใจของตัวเองให้เข้มแข็งพอที่จะไม่รับใครเข้ามาในใจอีก 
การที่เราจะรักใครสักคน...........ไม่ต้องไปขุดคุ้ยเรื่องราวในอดีตของเขา 
ว่าเขาเคยมีใครยังไง 
แต่ให้คิดไว้ว่าทุกวันนี้มีเขาและเราอยู่ด้วยกัน...อดีต...ถึงอย่างไรก็คืออดีต 
การที่เราจะรักใครสักคน............เมื่อทะเลาะกัน คำว่าแพ้หรือชนะ 
ก็ไม่สำคั­ เราจึงยอมให้เขาเป็นฝ่ายชนะเสมอ ถ้าทำให้เขาสบายใจ 
การที่เราจะรักใครสักคน............ไม่ควรพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเขา 
แต่ควรพยายามปรับตัวเองให้เข้ากับเขาจะดีกว่า 
การที่เราจะรักใครสักคน.............ไม่ควรหูเบา 
เพราะอาจทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนที่เรารักได้ 
การที่เราจะรักใครสักคน.............ไม่ใช่การสัมผัสกันด้วยร่างกาย 
แต่เป็นการสัมผัสกันด้วยหัวใจต่างหาก 
การที่เราจะรักใครสักคน.............ไม่จำเป็นต้องบอกรักกันทุกวัน 
เพราะการที่เราคอยห่วงใยกันอยู่เสมอๆ ก็สามารถทดแทนคำว่ารักได้ดี 
......แม้สักล้านคำ 
การที่เราจะรักใครสักคน.............ไม่เกี่ยวกับสิ่งของนอกกายใดๆเลย 
เพราะความรักไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงิน หรือแลกมาได้ด้วยทรัพย์สิน 
การที่เราจะรักใครสักคน.............ไม่ต้องคอยนับว่าเขามีข้อเสียมากมายสักกี่ข้อ 
เพราะข้อดีของเขาก็มีมากพอที่จะทำให้เราลืมข้อเสียทั้งหมดของเขาได้ 
การที่เราจะรักใครสักคน.............ไม่จำเป็นต้องตัวติดกันตลอดเวลา 
แค่เรามีเขาอยู่ในใจทุกนาทีก็พอ 
 
การที่เราจะรักใครสักคน..............เมื่อเห็นเขาเสียใจ  
ไม่ต้องรอจนกระทั่งเขาเสียน้ำตา แล้วค่อยเข้าไปปลอบใจ 
แต่ควรรีบเข้าไปแบ่งเบาความทุกข์ของเขาเสียตั้งแต่เมื่อเราเห็นเขาเงียบๆซึมๆไป 
เพราะหากเราปล่อยเขาไว้จนสายเกิน 
ผลสุดท้ายแล้วคนที่จะเสียใจที่สุดเมื่อรู้ตัว..........ก็คือตัวเราเอง 
การที่เราจะรักใครสักคน..............อย่ารอที่จะบอกรัก 
ให้รีบบอกคนที่เรารักซะ ก่อนที่จะไม่มีเขาคนนั้นให้บอกอีกต่อไป 
การที่เราจะรักใครสักคน..............แม้ว่าอาจทำให้เราตาบอด  
แต่ก็ทำให้เราได้รับรู้และเข้าใจ ว่าความสุขจากการที่ได้รักใครสักคน 
มันมีมากมายแค่ไหน 
การที่เราจะรักใครสักคน..............จงเชื่อมั่นในตัวเขาให้มากๆ 
การที่เราจะรักใครสักคน..............ง่ายยิ่งกว่าการพยายามลบเขาออกไปจากหัวใจ 
ความรัก...... สอนให้เราได้เรียนรู้หลายๆสิ่ง 
ความรัก...... เป็นบทเรียนดีๆ ที่ไม่อาจเข้าใจได้ถ่องแท้ 
ถ้าไม่ได้สัมผัสด้วยตัวเอง 
ความรัก...... ทำให้เราเป็นผู้ให­่ขึ้น ทำให้เราเข้าใจอะไรๆมากขึ้น 
ความรัก...... ทำให้เราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ 
นี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ ....จากการที่เราได้....รัก....ใครสักคน...				
19 มิถุนายน 2549 10:48 น.

เมื่อคนเรารักกัน

ผู้วิเศษกับเวทมนต์

เมื่อคนเรารักกัน

เมื่อคนเรารักกัน... ไม่ต้องคิดว่า... จะโง่ หรือ จะฉลาด 
ไม่ต้องคิดว่า... ถ้าเชื่อเค้าแล้วเราจะโง่ในสายตาใคร ใคร 
ไม่ต้องคิดว่า... ถ้าเปิดหูตารับฟังปากชาวบ้านเป็นการฉลาด 
ไม่ต้องคิดว่า... ถ้าเชื่อว่าเค้ารักเราคนเดียวเป็นเรื่องโง่ 
ไม่ต้องคิดว่า... ถ้ารู้ว่าเค้าทำอะไรเพื่ออะไรเป็นเรื่องฉลาด 
ไม่ต้องคิดว่า... ถ้าให้โอกาสเค้า เรื่อย เรื่อย เป็นเรื่องโง่ 
ไม่ต้องคิดว่า... ถ้าตั้งกฎเกณฑ์แล้วจะฉลาด 
เมื่อคนเรารักกัน... เราไม่ได้เล่นเกม 
ไม่ใช่เล่น... หมากรุก... ที่ต้องมองเชิงกันก่อน 
ไม่ใช่เล่น... วิ่งไล่จับ... คนหนึ่งหนีคนหนึ่งวิ่งตาม 
ไม่ใช่เล่น... ซ่อนหา... ต้องตามจิกตามหาตลอดเวลา 
ไม่ใช่เล่น... โยนเหรียญ ... สุ่มเอาว่าจะหัวหรือก้อย 
เมื่อเรารักกัน... เราไม่ได้ทดลอง action = reaction 
เวลาเราให้เค้าไป... ไม่จำเป็นว่าต้องได้รับกลับ 
เวลาเค้าโมโหใส่... ไม่จำเป็นต้องโมโหกลับ 
เวลาเค้าทำไม่ดีกับเรา... ไม่จำเป็นต้องทำบ้าง 
เวลาเค้าไม่ทำดีให้... ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรทำสิ่งดี ดีให้เค้า 
เมื่อเรารักกัน... ไม่จำเป็น... ต้องหาเหตุผลให้กับเหตุการณ์ทุกอย่าง 
ไม่จำเป็น... ต้องกลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น... 
ไม่จำเป็นที่ต้องบอกเค้าว่า... 
"เค้าคงไม่เห็นคุณค่าของสิ่งของที่เค้ามี ถ้าเค้ายังไม่เสียมันไป..." 
จำไว้ให้แน่นใจ... กับเรื่องดีๆ ที่เค้าพูด 
จำไว้ให้อบอุ่นใจ...กับสิ่งดีๆ ที่เค้าทำให้เรา 
ค้นมันออกมา... เวลาเหงาใจ 
ค้นมันออกมา... เวลาไม่มั่นใจ 
ค้นมันออกมา... เวลาเสียใจ 
เพราะว่า... เวลาใจเราอ่อนแอ สิ่งดีๆ ...ของเรา 2 มักจะ... หายไป... 
อย่า!! อย่า... ปล่อย...ให้มันหายไป... 
เราอาจจะเสียใจ... ที่เราหลงลืมเรื่องดีๆ... เหล่านั้น...				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟผู้วิเศษกับเวทมนต์
Lovings  ผู้วิเศษกับเวทมนต์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟผู้วิเศษกับเวทมนต์
Lovings  ผู้วิเศษกับเวทมนต์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟผู้วิเศษกับเวทมนต์
Lovings  ผู้วิเศษกับเวทมนต์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงผู้วิเศษกับเวทมนต์