29 พฤษภาคม 2555 12:56 น.

พุทธาชยันติ

ภัคพล

วสันตดิลก ฉันท์ ๑๔

น้อมนอบประณตพระมุนิเจ้า	อธิเกล้าพระจอมไตร
รู้ชอบประจักษ์สกลใน		ชยภัยกิเลสมาร

น้อมนบพระธรรม์วจนพุทธ์		ปริสุทธิ์บวรทาน
ธรรมาประสิทธิ์อภินิหาร	    ปฏิบัติสิทำดี

น้อมกราบพระสงฆ์พิริยธรรม	สุขนำประเสริฐศรี
สาวกพระพุทธ์วรมุนี		    คุณมีสถิตชน

ตรัยรัตน์ประดับสรณจิต	    มนคิดจะเกิดผล
ชั่ว - ดี ระลึกหทยตน			ชนน้อมประพฤติธรรม

จันทราสว่างรุจิรโชติ		    ระวิโรจน์วิไลนำ
ส่องเเสงจรัสกุศลกรรม		ดุจเเสงพระธรรมา

ในโลกมิเที่ยงอนิจกาล		นิรผ่านลุล่วงลา
คำสอนพระธรรมจริยา			นรอย่าประมาทการ

บำเพ็ญประโยชน์คณประชา	     กิจพาเกษมศานติ์
ครองตนประกอบพินิจงาน	     สหร่วมสมานกัน

คือพุทธศาสน์ชนิกชน	     นิธิผลวิเศษสรร
ตามรอยมุนีพระภควันต์		 วรห้วง ณ นิพพาน.				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟภัคพล
Lovings  ภัคพล เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟภัคพล
Lovings  ภัคพล เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟภัคพล
Lovings  ภัคพล เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงภัคพล