26 ตุลาคม 2551 22:44 น.

°§° ณ ราตรีหนึ่ง °§°

ยาแก้ปวด

drunk.jpg
ย า ม เ ย็ น ค ล้ อ ย ต ะ วั น ลั บ จั บ ข อ บ ฟ้ า
ข ลุ่ ย พ ลิ้ ว ม า บ า ง เ บ า ร า ว เ พ ล ง ห ว า น
ล ม พั ด โ ช ย โ ป ร ย ดุ จ สุ ด สำ ร า ญ
น ก ขั บ ข า น ลั่ น ทุ่ ง ต า ม คุ้ ง น า

นั่ ง ริ ม เ พิ ง เ ริ ง รื่ น ชื่ น อ ก นั ก
ก า ย เ อ น พั ก ผ่ อ น ค ล า ย ห า ย โ ห ย ห า
ม อ ง ต ะ วั น ฟ้ า ค่ำ ร่ำ สุ ร า
ร อ จั น ท ร า โ ผ ล่ รั บ จั บ น ภ า

คื น นี้ ข้ า แ ม้ อ ยู่ อ ย่ า ง เ ดี ย ว ด า ย
เ พื่ อ น ข้ า ง ก า ย ข ว ด เ คี ย ง เ รี ย ง ข้ า ง ฝ า
มิ ต ร ภ า พ แ น บ แ น่ น แ ผ่ น อุ ร า
ข ว ด นี้ ข้ า ข อ ก อ ด พ ร อ ด พ ร่ำ น อ น

ซ ด น้ำ เ ม า เ อ่ ย อ้ อ น เ ป็ น ก ล อ น ห ว า น
เ ขี ย น ตำ น า น ร ส เ ห ล้ า เ ค ล้ า ข้ า ง ห ม อ น
ร า ต รี นี้ ย า ว ท อ ด ก อ ด ข ว ด น อ น
อ ก ล ะ อ่ อ น ร ะ ท ว ย ด้ ว ย มึ น เ ม า

ไ ม่ เ ม า รั ก แ ต่ เ ร า ยั ง เ ม า เ ห ล้ า
ก ลิ่ น โ ค ล น เ ค ล้ า ส า บ ค ลุ้ ง ทุ่ ง เ งี ย บ เ ห ง า
เ ดื อ น บ น ฟ้ า เ ลื อ น ล า ง พ ร า ง แ ส ง เ ง า
ตั ว ข้ า เ ม า เ ช้ า ค่ำ อ ยู่ ร่ำ ไ ป ฯI ๛

      °§°   °§°  °§°				
23 ตุลาคม 2551 22:58 น.

°§° มุมมืด °§°

ยาแก้ปวด

5668349-md.jpg
เขาและเธอยืนอยู่คู่ตรงนั้น
โอบกอดกันไม่แลแม้คนอื่น
ไม่เหลือที่หัวใจให้ใครยืน
ฉันต้องฝืนหน้าทนทรมาน

มีแต่ฉันทรุดลงที่ตรงนี้
ไม่มีที่ผูกรักสมัครสมาน
ไม่มีความหมายใดใจร้าวราน
มีแต่ความเจ็บซ่านสะท้านใจ

ที่ตรงนั้นมันมีแสงมันมีไฟ
ที่ตรงนั้นมีความรักสว่างไสว
ที่ตรงนั้นรักคุกรุ่นอบอุ่นไอ
ไม่เดียวดายเปรียบเหมือนตายอย่างตรงนี้

ปิดฉากแล้วจบลงคงเจ็บปวด
ยังร้าวรวดยังรุนแรงทุกแห่งที่
จุดจบคือฉันบาดเจ็บร้าวสิ้นดี
จมมืดมิดในมุมนี้ที่เดียวดาย
 
เขาและเธอเดินห่างจากไปแล้ว
รักคลาดแคล้วใจแหลกแตกสลาย
ไฟสลัวหัวใจที่เหมือนตาย
แหลกมลายในมุมมืดมิดใจ

ที่ตรงนั้นมันมีแสงมันมีไฟ
ที่ตรงนั้นมีความรักสว่างไสว
ที่ตรงนั้นรักคุกรุ่นอบอุ่นไอ
ไม่เดียวดายเปรียบเหมือนตายอย่างตรงนี้
 
ปิดฉากแล้วจากลาคงเจ็บปวด
ยังร้าวรวดรุนแรงทุกแห่งที่
จุดจบฉันบาดเจ็บร้าวสิ้นดี
จมมุมที่มืดมิดในใจเธอ...

83617228.3IUTkFRa.jpg				
16 ตุลาคม 2551 02:05 น.

lสวัสดีนภา

ยาแก้ปวด

19_09_08_02.gif
สวัสดีทายทักอรุณรุ่ง
แสงแดดพุ่งกะจายปลายแผ่นฟ้า
เมฆลอยล่องท่องพลิ้วปลิวนภา
สกุณาบินร่อนว่อนรื่นเริง

ลมยังพลิ้วปลิวไกลไปเริงเล่น
ใบไม้เห็นผลิดอกออกยุ่งเหยิง
กลิ่นหอมกรุ่นละมุนเพื่อบันเทิง
เว้งว้างเวิ้งหวีดหวิววิววับวาว				
11 ตุลาคม 2551 00:03 น.

กลบทสเวนเซ่นฟาดหาง

ยาแก้ปวด

48d38bd6e85c3.gif
น่ารัก....รักน่า....เพราะว่ารัก
รู้จัก......จักรู้.....หากดูเหมือน
ใฝ่ฝัน....ฝันใฝ่....ยามใจเตือน
ลืมเลือน..เลือนลืม..อดปลื้มใจ(ยาแก้ปวด)

ชอบเธอ...เธอชอบ..ตอบหรือเปล่า
รักเรา.....เรารัก....จักเก้อไหม
บอกย้ำ....ย้ำบอก...ตอกเรื่อยไป
หวั่นไหว..ไหวหวั่น..ฝันลมลม (มณีจันทร์)

ตรึงตรา....ตราตรึง..คะนึงใฝ่
ใกล้ชิด.....ชิดใกล้...ไม่ขื่นขม
เธอฉัน....ฉันเธอ....เพ้อภิรมย์
ชื่นชม....ชมชื่น.....รื่นฤดี (อาราเล่)

เหม่อมอง...มองเหม่อ..ละเมอหา
ใจพา.......พาใจ......เพราะไม่หนี
แสนรัก....รักแสน....หากแม้นมี
น้องพี่.....พี่น้อง.....ยังข้องใจ(ยาแก้ปวด)

อ่อนใจ....ใจอ่อน...ตอนเผลอนึก
ตักตึก....ตึกตัก.....รักแค่ไหน
แท้จริง...จริงแท้....แค่คิดไป
หลงไหล..ไหลหลง..แสนงงงัน (มณีจันทร์)

คืนวัน....วันคืน....ที่ยืนอยู่
เคียงคู่...คู่เคียง....ร่วมเรียงฝัน
อิงแอบ...แอบอิง...สิ่งนิรันดร์
พันผูก...ผูกพัน....มั่นสองเรา (อาราเล่)

48d38be338acb.gif				
3 ตุลาคม 2551 23:36 น.

:+: เพื่อนรัก :+:

ยาแก้ปวด

wp001~Friendship-Posters.jpg
ม อ ง ต า ข อ ง ฉั น สิ
เ พื่ อ น เ ห็ น อ ะ ไ ร ไ ห ม
จ้ อ ง ม อ ง ใ ห้ ลึ ก ถึ ง หั ว ใ จ
สิ่ ง ซ่ อ น นั ย นั้ น เ รี ย ก อ ะ ไ ร 

ม อ ง ต า ข อ ง ฉั น สิ
มี คำ ถ า ม ใ ด ซ่ อ น ไ ห ม
เ ท่ า ที่ เ ธ อ รู้ จั ก ฉั น อ ย่ า ง ไ ร
เ ธ อ รู้ ไ ห ม ฉั น กำ ลั ง ค ร ว ญ 
���������
ม อ ง ต า ข อ ง ฉั น สิ 
สั ม ผั ส อ ะ ไ ร ไ ด้ ไ ห ม 
รู้ สึ ก นั้ น เ ป็ น อ ย่ า ง ไ ร 
เ พ ร า ะ ไ ร ถึ ง รู้ สึ ก

ม อ ง ต า ข อ ง ฉั น สิ 
เ ว ล า ผ่ า น น า น พ อ ไ ห ม 
ห รื อ ยั ง ไ ม่ เ ข้ า ใ จ 
จ ะ เ ปิ ด ใ ห ม่ ใ ห้ ไ ด้ ย ล 
�����������
สิ่ ง นั้ น ฉั น เ รี ย ก ว่ า ค ว า ม รั ก 
ที่  รู้ จั ก อ ภั ย เ ส ม อ 
เ ป็ น ห่ ว ง ป ร า ร ถ น า ดี ต่ อ เ ธ อ 
มิ เ ค ย เ ผ ล อ เ ป็ น อื่ น ใ ด 

ดู ฉั น ใ ห้ ดี ดี 
ฉั น ไ ม่ มี อ ะ ไ ร เ ป ลี่ ย น 
หั ว ใ จ รั ก ข อ ง ฉั น ยั ง ว น เ วี ย น
เ ป็ น ก รุ่ น ไ อ รั ก ข้ า ง ข้ า ง เ ธ อ

hug.jpg				
Calendar
Lovings  ยาแก้ปวด เลิฟ 76 คน

วฤก

โคลอน

หมอกจาง

เชษฐภัทร วิสัยจร

เพียงพลิ้ว

อัลมิตรา

น้ำ

ผู้หญิงไร้เงา

พี่ดอกแก้ว

แทนคุณแทนไท

แก้วประเสริฐ

กุ้งหนามแดง

แมงกุ๊ดจี่

ประภัสสุทธ

รการต์

บินเดี่ยวหมื่นลี้

ร้อยฝัน

วิญญาณศิลา

คนใจเย็น

ลักษมณ์

ผู้หญิงช่างฝัน

ก้าวที่...กล้า

-ร้อยแปดพันเก้า-

ลูกหว้า

เจน_จัดให้

ดอกบัว

เฌอมาลย์

ครูพิม

คอนพูทน

สายธารน้ำใจ

ก่องกิก

คีตากะ

พิมญดา

ยาแก้ปวด

โอ้ละหนอ

ทิพย์โนราห์ พันดาว

ฟ้าฟื้า ธรรมชาติ

บนข.

กันนาเทวี

victoriasecret

กิ่งโศก

นักสืบ ไร้อันดับ

อรุโณทัย

ครูกระดาษทราย

แก้วประภัสสร

KIRATI

คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน

virismara

ห้าเจ้าจอม

**.. เช่นรวีโชติ..**

แกงเขียวหวาน

คนกรุงศรี

มวลภมร

ดาวศรัทธา

ไร้มาลย์ยา

cicada

เปลวเพลิง

เ ที ย น ห ย ด

din

เบยองจุน

สีเมจิก

ศรีสมภพ

นักสืบไร้ชื่อ

Mr.KP

บุญพร้อม

แย้ม ไกลวันเกิน

คาปูชิโน่

Bankok

Arm

Daosaddha

Jackie

ไผ่ลู่ลมม

EthanHank

น้ำ มนต์

ศรีปาด เฟสเก่าโดนระบบลบเฉยเลย

Parinya

Calendar
Lovers  0 คน เลิฟยาแก้ปวด
ไม่มีข้อความส่งถึงยาแก้ปวด