26 มีนาคม 2551 18:05 น.

:+: แก้วตาดวงใจ :+:

ยาแก้ปวด

622f01f9eb3e42be9d8a740fdc4cfb3d.jpg
ดวงตาดำทั้งสองคอยมองฉัน
ไม่มีวันแลจากไปฝากไหน
ความซื่อสัตย์ภักดีพลีจากใจ
ฉันทำใดไม่โทษโกรธสักที

ฉันถึงบ้านลิงโลดกระโดดหา
เลียใบหน้าคิดถึงจึงไม่หนี
เดินตามเกาะไม่ห่างข้างสักที
เหมือนฉันมีเงาลางอยู่ข้างตัว

พอฉันเล่นเล่นด้วยไม่ขวยเขิน
พอฉันเพลินแอบดุหนีซุกหัว
พอฉันหิวนั่งติดประชิดตัว
พอฉันกลัวมากอดอย่าถอดใจ

เพราะฉันมีเพียงเธอเกลอเคียงข้าง
เลิกอ้างว้างเธอข้างช่างสดใส
เธอคือมิตรสี่ขาฉันพาใจ
มอบรักให้ไม่เคยเลยเปลี่ยนแปลง

เพราะเธอคือมิตรแท้แม้ยามยาก
แม้เสียงปากเปล่งไร้ความหมายแฝง
แต่ความรักภักดีนี้แสดง
ไม่เคลือบแคลงสักนิดให้คิดลืม...

6ez1mr4.gif				
23 มีนาคม 2551 17:37 น.

: : เ ม า : :

ยาแก้ปวด

b1_724.jpg
ร่ำ สุ ร า ย า ด อ ง ณ. ท้ อ ง ทุ่ ง
กั บ แ ก ล้ ม ป รุ ง พ ร้ อ ม ใ น ช า ม ใ บ เ ขี ย ว
ใ ต้ ช า ย ค า ริ ม คั น น า ข้ า ค น เ ดี ย ว
เ ห ล้ า ข า ว เ พี ย ว เ ยี่ ย ม ร ส ซ ด ล ง ค อ

จุ ม พิ ต ป า ก ข ว ด เ ห ล้ า ที่ ข้ า ดื่ ม
ช่ า ง ห อ ม ชื่ น ลื ม ไ ด้ ทุ ก ข์ ห า ย ห น อ
ค่ำ คื น นี้ ข้ า ข อ เ ม า เ ค ล้ า จั น ท ร์ ค ล อ
เ พี ย ง พ ะ น อ ด ว ง ด า ร า ว่ า เ พื่ อ น กั น

ม้ ว น ใ บ จ า ก ล า ก ย า เ ส้ น เ ป็ น แ ท่ น ส ว ย
ก ลิ่ น ร ะ ร ว ย ด้ ว ย ร ส เ ข้ ม แ ก ล้ ม สุ ข ส ร ร ค์
สี เ ท า ค ลุ้ ง ห ลั ง ค า ฟ้ า ค ลุ ม จั น ท ร์
ย า ม ก ลิ่ น ค วั น ไ ห ว ต า ม ล ม ห่ ม พั ด โ ช ย

เ สี ย ง แ ผ่ ว ผิ ว เ พี ย ง ป ล า ย นิ้ ว ข้ า ข้ า ม ผ่ า น
ข ลุ่ ย ค ร ว ญ ค ร า ญ ย า ม นี้ ที่ ใ จ โ ห ย
เ พ ล ง ด อ ก ไ ม้ ก ลี บ ร่ ว ง ช่ อ ร อ ช่ ว ง โ ร ย
จ ะ ป ร า ย โ ป ร ย ทั่ ว ทั้ ง ทุ่ ง คุ้ ง ท้ อ ง น า

เ สี ย ง ห ริ่ ง ห รั บ จั ก จั่ น ข ยั น แ ข่ ง
ค ล้ า ย พ ร า ก เ พ ล ง พ ร้ อ ง ค ำ ก ล้ำ ภ า ษ า
ต้ อ ง ร่ า ย นิ้ ว ล ด ร ะ ดั บ จั บ ล ง ม า 
แ ด่ พ น า ที่ ช่ ว ย ร้ อ ง ทำ น อ ง เ พ ล ง

ห ยิ บ ป า ก ก า ข ว ด เ ห ล้ า ที่ ข้ า ดื่ ม
ฉ ล า ก ยื ม เ ขี ย น ก ล อ น ต อ น เ ม า เ ข ล ง
ร่ า ย เ ป็ น บ ท ซ ด น้ำ เ ม า เ ฝ้ า บ ร ร เ ล ง
ก ร ะ ด า ษ เ ก ร ง ไ ม่ พ อ ต่ อ ข ว ด เ อ ย ฯI ะ ๛

        * * * * * * * *				
19 มีนาคม 2551 22:29 น.

:+: ใช่ว่าไม่รัก :+:

ยาแก้ปวด

cartoon.jpg
~ * มณีจันทร์ version one * ~ 
 
รักแสนรัก หักใจ ตีตัวห่าง
ในเมื่อทาง ข้างหน้า สุดหลีกหนี
มีขวากหนาม กั้นขวาง ทางที่มี
จึงหลีกลี้ สุดท้อ ต่อชะตา

ฉันก็รัก เธอนี้ มิใช่น้อย
คงไม่ด้อย กว่าใจ เธอหรอกหนา
อุปสรรค ขวากหนาม ที่ผ่านมา
อีกข้างหน้า ลำเค็ญ บนเส้นทาง

จำเจ็บปวด รวดร้าว คราวแยกจาก
จำใจพราก ด้วยมี สิ่งขัดขวาง
ยอมตัดใจ จากมา อย่างลาร้าง
ทั้งที่ต่าง เสียใจ ไม่แพ้กัน

เจ็บวันนี้ ด้วยกัน คงเพียงพอ
จากนี้ต่อ ข้างหน้า คิดว่าฝัน
ผ่านคืนนี้ คืนไหน อีกนานวัน
ขอให้มัน จบไป ได้ด้วยดี ]

   + : * * * : +

~ * ยาแก้ปวด version two * ~

เพราะไม่คิดเริ่มต้น  ยอมถอย
คืนค่ำที่รอคอย      จบแล้ว 
ไม่อยากแข่งสวมรอย รักเก่า
คงปล่อยรักให้แคล้ว  คลาดไร้คนเคียงฯ

เลิกเพ้อฝันเฟื่องฟุ้ง  เลือนลาง
อุปสรรคที่กีดขวาง   สุดกู้
มากมายหมดหนทาง เยื้องย่าง
ยอมพ่ายยอมแพ้รู้   ต่อสู้ไม่ไหวฯ

ใช่ไม่รักแต่ต้อง     ยอมรับ
เสียงแว่วเตือนโถมทับ ตอกย้ำ
ถอยไปก่อนใจยับ-   เยินแตก
พอซะทีเจ็บซ้ำ      เจ็บซ้อนเกินทนฯ

เดินจากไกลไม่ย้อน  คืนหวน
ทุกเรื่องคิดทบทวน   เที่ยงแท้
อย่าหลอกอย่าเรรวน  ใจอีก
หันกลับยอมพ่ายแพ้ เลิกแล้วความรักฯ

    + : * * * : +

~ * อาราเล่ version three * ~

ค่ำคืนนี้ ไร้เงา เขาใช่ไหม
คนรักเธอ จากไป อาลัยหา
ค่ำคืนนี้ คงไร้ ซึ่งเวลา
คงจะเหงา เกินกว่า ใครเข้าใจ

เธอจะทำ เช่นไร เมื่อไร้เขา
ใจฉันเฝ้า ห่วงอยู่ เธอรู้ไหม
เพราะรู้ว่า เธอรักเขา จนหมดใจ
เขาก็เฝ้า ห่วงใย เธอเช่นกัน

เขานั้นคิด อย่างไร เธอไม่รู้
แต่ฉันรู้ ว่าต้องจบ ลงแค่นั้น
เรื่องความรัก เธอกับเขา ต้องจบกัน
เพราะว่าเขา คนนั้น..คือฉันเอง..

จากเธอมา ใช่ว่า จะไม่รัก
อุปสรรค ขวางเรา เข้าข่มเหง
มันมากมาย เกินกว่า พาหวั่นเกรง
จึงมาเร่ง เวลา พาเลิกกัน

ปวดทั้งใจ ปวดทั้งกาย แทบวายปราณ
ยากประสาน ทนฝืน ชื่นสุขสันต์
เธอก็คง คล้ายฉัน นั้นเช่นกัน
ความสัมพันธ์ ขาดลง ตรงเลิกรา

โอ้รักเอ๋ย ที่เคย เผยร่วมฝัน
เคยสดชื่น คืนวัน พลันห่วงหา
เคยซึ้งใจ คงเหลือไว้ ให้ตรึงตรา
ฉันจะจำ ไว้ว่า ..เคยรักกัน..

    + : * * * : +

good_bye__by_Anoukinha.jpg				
11 มีนาคม 2551 19:32 น.

:+: กอดกันตาย :+:

ยาแก้ปวด

dog_cage_wallpaper.jpg
เคยมีบ้าน เจ้านาย ให้อาหาร
ข้าวทุกจาน พระคุณ นั้นล้นเหลือ
ขอตอบแทน คุณท่าน ที่จุนเจือ
เพราะท่านเอื้อ อาทร สอนให้จำ

เฝ้าบ้านท่าน จงรัก ภักดีมั่น
ทุกคืนวัน ใครย่าง อย่าคิดขำ
จะไล่ขับ อย่าจับ หรือคิดทำ
สิ่งร้ายนำ สู่บ้าน ท่านของเรา

แล้ววันนึง ชะตา ฟ้าลิขิต
ท่านบอกปิด ขายบ้าน ทำอับเฉา
ขังเราไว้ในบ้านแล้วไม่เอา
แมวกับเราไปด้วยใครช่วยที

ทิ้งเราไว้ไม่ให้มีอาหาร
แสนทรมานความร้อนอยากหลบหนี
แต่ประตูขังแน่นแม้นชีวี
คงไม่มีทางออกจะบอกใคร

ตะกุยก่ายหน้าต่างกำแพงกั้น
หาทางอันสว่างจะมีไหม
ท้องก็ร้องน้ำแห้งแทบขาดใจ
ท่านทิ้งฉันได้ไงใยลืมกัน

ตาเลือนลางมองเพื่อนเหมือนแมวช้ำ
ข่วนกระหน่ำหมายให้บ้านแตกสัน
เขี้ยวและเล็บที่มีพลีให้มัน
เผื่อว่าผันหลุดรอดอาจปลอดภัย

ทั้งเห่าร้องโหยหวนจวนสิ้นลม
บ่มิสมมีใครคิดสงสัย
ว่ามีเรากับแมวขังข้างใน
จำขาดใจกอดแมวตอนแผ่วลม

นี่ฉันทำอะไรผิดที่ไหน
ถึงขังให้ทรมานเหมือนทับถม
ความจงรักที่ให้ไม่พอชม
ปล่อยฉันจมตายย่างอย่างทรมาน

มันคงทรมานมากก่อนที่คนจะมาพบศพมันสองตัว..

6ez1mr4.gif				
Calendar
Lovings  ยาแก้ปวด เลิฟ 76 คน

วฤก

โคลอน

หมอกจาง

เชษฐภัทร วิสัยจร

เพียงพลิ้ว

อัลมิตรา

น้ำ

ผู้หญิงไร้เงา

พี่ดอกแก้ว

แทนคุณแทนไท

แก้วประเสริฐ

กุ้งหนามแดง

แมงกุ๊ดจี่

ประภัสสุทธ

รการต์

บินเดี่ยวหมื่นลี้

ร้อยฝัน

วิญญาณศิลา

คนใจเย็น

ลักษมณ์

ผู้หญิงช่างฝัน

ก้าวที่...กล้า

-ร้อยแปดพันเก้า-

ลูกหว้า

เจน_จัดให้

ดอกบัว

เฌอมาลย์

ครูพิม

คอนพูทน

สายธารน้ำใจ

ก่องกิก

คีตากะ

พิมญดา

ยาแก้ปวด

โอ้ละหนอ

ทิพย์โนราห์ พันดาว

ฟ้าฟื้า ธรรมชาติ

บนข.

กันนาเทวี

victoriasecret

กิ่งโศก

นักสืบ ไร้อันดับ

อรุโณทัย

ครูกระดาษทราย

แก้วประภัสสร

KIRATI

คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน

virismara

ห้าเจ้าจอม

**.. เช่นรวีโชติ..**

แกงเขียวหวาน

คนกรุงศรี

มวลภมร

ดาวศรัทธา

ไร้มาลย์ยา

cicada

เปลวเพลิง

เ ที ย น ห ย ด

din

เบยองจุน

สีเมจิก

ศรีสมภพ

นักสืบไร้ชื่อ

Mr.KP

บุญพร้อม

แย้ม ไกลวันเกิน

คาปูชิโน่

Bankok

Arm

Daosaddha

Jackie

ไผ่ลู่ลมม

EthanHank

น้ำ มนต์

ศรีปาด เฟสเก่าโดนระบบลบเฉยเลย

Parinya

Calendar
Lovers  0 คน เลิฟยาแก้ปวด
ไม่มีข้อความส่งถึงยาแก้ปวด