16 พฤษภาคม 2548 22:50 น.

"วันวิสาขบูชา-วันสันติสุขโลก" วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก

ลักษมณ์

วันวิสาขบูชา-วันสันติสุขโลก

  วัน ขึ้นสิบห้าค่ำ.............เดือนหก
วิสาข ประสูติยก...............พุทธเจ้า
บูชา ตรัสรู้ถก..................ทุกสิ่ง จริงแล
ปรินิพพานเข้า.................วิมุตแท้ดับขันธ์

  วัน คืนเพ็ญส่องหล้า.......น้อมนำ
สันติ สุขแห่งธรรม.............เกิดแท้
สุข เมื่อสิบห้าค่ำ................เดือนหก
โลก พบศานติแล้..............ก็ด้วยศานติธรรมแล


หัวใจพุทธศาสน์

  ละชั่ว เว้นสิ่งร้าย............ทั้งผอง
ทำแต่สิ่งดี ครอง................จิตให้
บริสุทธิ์ ผุดผ่อง..................หมดจด
คือพุทธศาสน์ไซร้..............แก่นแท้หัวใจ


อริยสัจ ๔

  ทุกข์ ทุกข์กาย-จิตนี้.........ชี้แจง
สมุทัย เหตุแห่ง..................ทุกข์แล้
นิโรธ โจทย์แสดง...............การดับ- ทุกข์แล
มรรค ดุจหนทางแก้-..........ทุกข์ให้ดับจริง


ไตรลักษณ์

  อนิจจัง กล่าวไว้...............ไม่เที่ยง
ทุกขัง นี่ทุกข์เคียง...............แน่แท้
อนัตตา ว่างหมดเกลี้ยง.......มิใช่- ตนแล
ไตรลักษณ์ธรรมนี่แล้..........กอปรด้วยโลกา


ไตรสิกขา

  ศีล ชำระจิตให้................สะอาด
สมาธิ จิตมั่นมาด................สงบแท้
ปัญญา นี่ส่องสาด................สว่าง- จิตแล
ไตรสิกขาธรรมแล้..............ส่องให้เห็นทาง


อิทธิบาท ๔

  ฉันทะ พอใจชอบไซร้.......เป็นฐาน
วิริยะ หมั่นเพียรการ...........มั่นแท้
จิตตะ ใจใส่ในงาน..............ทุกสิ่ง จริงแล
วิมังสา ไตร่ตรองทวนแก้.....เหตุนั้นอย่างไร


พรหมวิหาร ๔

  เมตตา นี้อยากให้.............เป็นสุข
กรุณา ช่วยพ้นทุกข์..............ท่านได้
มุฑิตา จิตปลอบปลุก.............ดียิ่ง จริงนา
อุเบกขา วางใจให้................ผ่องแผ้วเป็นกลาง


ที่สุดแห่งธรรม

  ธรรมทั้งหลาย สิ่งทั้ง-.........ปวงคือ
ย่อมมิควรยึดถือ..................มั่นไว้
จักยึดมั่นใดฤๅ....................มิเที่ยง
ที่สุดแห่งธรรมไซร้..............อย่าได้ยึดมั่น

สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย
ธรรมทั้งหลายมิควรยึดมั่น

* อปฺปมาท (พระปัจฉิมวาจา)
สังขารทั้งหลายย่อมเสื่อมสลายดับไปเป็นธรรมดา
เธอทั้งหลายจงยังกิจทั้งหลายให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด  เนื่องใน"งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ๑๖-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๘"


พฤษภา ๔๘
ลักษมณ์  จักกี่คิดกี่ครั้ง.......................กี่หน
จักกี่ยินกี่ยล...........................หมื่นร้อย
จักกี่พร่ำกี่พ่น.........................พันพูด
ก็มิเท่าเพียงก้อย....................หนึ่งได้ทำจริง

หนึ่งทำ


  ทำสิ่งใดได้สิ่งนั้นเดี๋ยวนั้น
มิต้องรอคอยวันเวลาไหน
ทำดีได้ดีทันใด
ทำชั่วได้ชั่วทันที

ทำดีได้
ไม่ต้องเดี๋ยว


พฤษภา ๔๘
ลักษมณ์ :]				
13 พฤษภาคม 2548 01:53 น.

อาทิตย์ ๑ ศุกร์ ๑๓

ลักษมณ์

อาทิตย์หนึ่งย่างเข้า...........ระวัง
ศุกร์สิบสามตามหลัง.............ต่อท้าย
เสาร์สิบสี่ย่อมยัง...................ปรากฏ
มิเชื่อไปดูได้........................ที่หน้าปฏิทิน


อาทิตย์ ๑ ศุกร์ ๑๓
ลักษมณ์ :]				
10 พฤษภาคม 2548 02:08 น.

ตลาดนัดศิลปะ"วันนี้ยังมีหวัง"

ลักษมณ์

..
 
  ตลาด งานศิลป์ถิ่นสร้าง................ผลงาน
นัด นี่เพื่อสืบสาน............................ต่อไว้
ศิล ปะประหาร................................กิเลส
ปะ จิตกระด้างให้............................อ่อนน้อมตามธรรม

  วัน วานมิห่างสิ้น..........................คำนึง
นี้ เอ่ยเอื้อนรำพึง............................กล่าวไว้
ยังมี จิตคิดถึง..................................คอยห่วง
หวัง วาดฝันหนึ่งให้.........................หยัดก้าวต่อไป


ตลาดนัดศิลปะ"วันนี้ยังมีหวัง"
พฤษภา ๔๘

ป.ล.เขียนไว้ในสมุดเยี่ยมชมในงาน ตลาดนัดศิลปะ"วันนี้ยังมีหวัง" ณ ลานลม เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต ๑-๓๑ พฤษภาคม ๔๘ ครับ


  ด้วย เอาใจจิตตั้ง.........................ลงไป
แรง เหงื่อหยาดกายไหล.................สุขล้น
ศรัท ธามั่นนบใน...........................งานศิลป์
ธา รนี้ประสิทธิ์แล้ว.........................ประจักษ์แกล้วธารธรรม

Believe
พฤษภาคม ๔๗

ป.ล. เขียนไว้ในสมุดเยี่ยมชมในงานแสดงผลงานศิลปะ"ด้วยแรงศรัทธา"ของอาจารย์ประสิทธิ์(ป.อินทนา) ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดภูเก็ต เมื่อพฤษภาคม ๔๗ ครับ


พฤษภา ๔๘
ลักษมณ์ :]


  ร้อยพันตวัดแต้ม..........................เติมสี
ศิลป์ปลุกดวงชีวี...............................ให้ตื่น
ถิ่นหลอมหล่อวิถี...............................ขัดเกลา
ภูเก็ตอวดโฉมชื่น.............................นี่ด้วยศิลปะ

ร้อยศิลป์ถิ่นภูเก็ต
กันยายน ๔๗

ในสมุดเยี่ยมชม
นิทรรศการ"ร้อยศิลป์ถิ่นภูเก็ต"ครั้งที่ ๒
ลานนวมินทร์ ๗๒
ภูเก็ต

ธันวาคม ๔๘
ลักษมณ์
:]				
6 พฤษภาคม 2548 03:57 น.

มรรค ผล นิพพาน

ลักษมณ์

มรรค วิถีชี้ช่อง...............ทางเดิน
ผล ดั่งความเจริญ..............ผ่องแท้
นิพพาน สุขยิ่งเกิน............ขับกล่าว
มรรคสี่ผลสี่แล้...................หนึ่งนั้นนิพพาน

มรรค ผล นิพพาน
ลักษมณ์ :]
 
ป.ล. โสดาปัตติมรรค ๑ โสดาปัตติผล ๑ สกิทาคามิมรรค ๑ สกิทาคามิผล ๑อนาคามิมรรค ๑ อนาคามิผล ๑ อรหัตตมรรค ๑ อรหัตตผล ๑ นิพพาน ๑				
6 พฤษภาคม 2548 03:35 น.

รู้แจ้งเห็นจริง

ลักษมณ์

รู้ เหตุแห่งทุกข์ทั้ง...............เหล่าธรรม
แจ้ง แจ่มหมดใจจำ................กล่าวไว้
เห็น ทุกข์ดับทุกข์ทำ................ตามมรรค
จริง มั่นยังผลให้.....................สู่ห้วงนิพพาน

รู้แจ้งเห็นจริง
ลักษมณ์ :]

พฤษภา ๔๘				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
Lovings  ลักษมณ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
ไม่มีข้อความส่งถึงลักษมณ์