20 กุมภาพันธ์ 2549 13:45 น.

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ เอาประเทศไทยของเราคืนมา ณ ท้องสนามหลวง

ลักษมณ์

...

  หอบหัวใจดวงหนึ่งมาต่อสู้
หวังกอบกู้ยุติธรรมนำสุขสันต์
ค้างค่ำแรมคืนปลุกแสงตะวัน
ลุกขึ้นยืนหยัดมั่นมิหวั่นเกรง

  หอบหัวใจดวงหนึ่งมากอบกู้
หวังต่อสู้อยุติธรรมกล้ำข่มเหง
หมายขจัดคนฉ้อชาติจ้องละเลง
เอื้อประโยชน์เพื่อตัวเองและครอบครัว

  มาเถิดพาหัวใจมาต่อสู้
มากอบกู้ชาติบ้านเมืองที่คุ้มหัว
มาเถิดมาต่อสู้แม้ขลาดกลัว
มาไล่คนชั่วออกไปจากแผ่นดิน

  มาเถิดพาหัวใจมากอบกู้
มาต่อสู้ความจัญไรให้หมดสิ้น
มาเถิดมาแม้หัวใจโรยริน
มากอบกู้แผ่นดินเอาประเทศไทยของเราคืนมา
  _________________________

เมื่อรัฐปิดหูปิดตาประชาชน
การปล้นชาติและขายชาติก็ทำได้ง่ายขึ้น

เมื่อทุกคนในชาติเงียบ
ชาติก็ถูกปล้นและถูกขายไปอย่างเงียบๆ

เมื่อรัฐฉ้อราษฎร์บังหลวง
ทหารและประชาชนต้องออกมาปกป้องชาติ
  ___________________________

  ทั กษิโณมิกเอื้อ...........ครอบครัว
ก ติกาเอื้อตัว..................พวกพ้อง
ษิ ฉ้อรัฐเมามัว................ชั่วชาติ
ณ ที่ประเทศป้อง............กลับจ้องประโยชน์ตัว

  อ อกไปเถิดได้โปรด....ออกไป
อ ยู่เพื่อจะปล้นไทย.........อย่าเอื้อ
ก ราบก้มจากหัวใจ...........ดวงหนึ่ง
ไป เถิดท่านไปเกื้อ..........ประโยชน์พ้องผองตน				
19 กุมภาพันธ์ 2549 16:15 น.

๔-๕,๑๑ และ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

ลักษมณ์

...

  หอบหัวใจดวงหนึ่งมาต่อสู้
หวังกอบกู้ยุติธรรมนำสุขสันต์
ค้างค่ำแรมคืนปลุกแสงตะวัน
ลุกขึ้นยืนหยัดมั่นมิหวั่นเกรง

  หอบหัวใจดวงหนึ่งมากอบกู้
หวังต่อสู้อยุติธรรมกล้ำข่มเหง
หมายขจัดคนฉ้อชาติจ้องละเลง
เอื้อประโยชน์เพื่อตัวเองและครอบครัว

๔-๕ กุมภาพันธ์ ๔๙
ภารกิจกู้ชาติ
ลานพระบรมรูปทรงม้า

...

  เปิดบัญชีความผิดที่ปิดไว้
สารพัดฉ้อฉลไทยไล่เปิดเผย
จะตามเช็กบิลแทนแผ่นดินเวย
มิให้ขาดตกล่วงเลยไป

๑๑ กุมภาพันธ์ ๔๙
ปิดบัญชีทักษิณ
ลานพระรูปฯ

...

  มาเถิดพาหัวใจมาต่อสู้
มากอบกู้ชาติบ้านเมืองที่คุ้มหัว
มาเถิดมาต่อสู้แม้ขลาดกลัว
มาไล่คนชั่วออกไปจากแผ่นดิน

  มาเถิดพาหัวใจมากอบกู้
มาต่อสู้ความจัญไรให้หมดสิ้น
มาเถิดมาแม้หัวใจโรยริน
มากอบกู้แผ่นดินเอาประเทศไทยคืนมา

๒๖ กุมภาพันธ์ ๔๙
เอาประเทศไทยคืนมา
สนามหลวง				
14 กุมภาพันธ์ 2549 14:00 น.

ปไกออ ณษิกทั

ลักษมณ์

...

  ทั กษิโณมิคเอื้อ.........ครอบครัว
ก ติกาเอื้อตัว................พวกพ้อง
ษิ ฉ้อรัฐเมามัว..............ชั่วชาติ
ณ ที่ประเทศป้อง..........กลับจ้องประโยชน์ตัว

  อ อกไปเถิดได้โปรด..ออกไป
อ ยู่เพื่อจะปล้นไทย.......อย่าเอื้อ
ก ราบก้มจากหัวใจ........ดวงหนึ่ง
ไป เถิดท่านไปเกื้อ.......ประโยชน์พ้องผองตน  
    
   _______________________________

เมื่อรัฐฉ้อราษฎร์บังหลวง
ทหารและประชาชนต้องออกมาปกป้องชาติ				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
Lovings  ลักษมณ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
ไม่มีข้อความส่งถึงลักษมณ์