29 มกราคม 2550 14:30 น.

โลกทิพย์

ลักษมณ์

...

  หนังสือ"โลกทิพย์"นั้น............นำใจ
ย้อนนึกย้อนมองไป...................ก่อนนี้
เมื่อยังเด็กเยาว์วัย....................เคยอ่าน
มานึกว่าเป็นหนี้........................ไม่น้อยอยู่เลย

  เรื่องราวได้รับรู้.......................เปิดเผย
ในสิ่งที่มิเคย.............................คาดไว้
ไม่ได้พูดไปเลย..........................เกินกล่าว
อัน"โลกทิพย์"สื่อให้....................รับรู้เป็นทุน
        ______________


อินทรีย์ ๕ พละ ๕
(๑ ในโพธิปักขิยธรรม ๓๗ องค์ธรรมแห่งการตรัสรู้)

สติ มีมากเท่าไร ยิ่งดี มีแต่คุณ ไม่มีโทษ

ศรัทธา มีมากเกินไป ขาดปัญญา กลายเป็นงมงาย 
       ขาดสติ กลายเป็นประมาท

ปัญญา มีมากเกินไป ขาดศรัทธากลายเป็นทิฏฐิมานะ 
      ขาดสติ กลายเป็นประมาท

สมาธิ มีมากเกินไป ขาดปัญญา กลายเป็นโมหะ 
     ขาดสติ กลายเป็นประมาท

ปัญญา มีมากเกินไป ขาดสมาธิ กลายเป็นฟุ้งซ่าน 
      ขาดสติ กลายเป็นประมาท

วิริยะ มีมากเกินไป ขาดปัญญากลายเป็นเหน็ดเหนื่อย 
     ขาดสติ กลายเป็นประมาท

ปัญญา มีมากเกินไป ขาดวิริยะ กลายเป็นเกียจคร้าน 
      ขาดสติ กลายเป็นประมาท


หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี				
22 มกราคม 2550 16:00 น.

บุญกิริยาวัตถุ ๑๐

ลักษมณ์

บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ (ที่ตั้งแห่งการทำบุญ, ทางทำความดี)

  ๑.ทานมัย (ทำบุญด้วยการให้ปันสิ่งของ)
  ๒.สีลมัย (ทำบุญด้วยการรักษาศีลหรือประพฤติดี)
  ๓.ภาวนามัย (ทำบุญด้วยการเจริญภาวนาคือฝึกอบรมจิตใจ)
  ๔.อปจายนมัย (ทำบุญด้วยการประพฤติอ่อนน้อม)
  ๕.เวยยาวัจจมัย (ทำบุญด้วยการช่วยขวยขวายรับใช้)
  ๖.ปัตติทานมัย (ทำบุญด้วยการเฉลี่ยส่วนแห่งความดีให้แก่ผู้อื่น)
  ๗.ปัตตานุโมทนามัย (ทำบุญด้วยการยินดีในความดีของผู้อื่น)
  ๘.ธัมมัสสวนมัย (ทำบุญด้วยการฟังธรรมศึกษาหาความรู้)
  ๙.ธัมมเทสนามัย (ทำบุญด้วยการสั่งสอนให้ความรู้)
  ๑๐.ทิฏฐุชุกัมม์ (ทำบุญด้วยการทำความเห็นให้ตรง)

  ข้อ ๔ และข้อ ๕ จัดเข้าในสีลมัย ข้อ ๖ และข้อ ๗ ในทานมัย ข้อ ๘ และข้อ ๙ ในภาวนามัย ข้อ ๑๐ ได้ทั้งทาน ศีล และภาวนา

ที.อ. ๓/๒๔๖
สังคหะ ๒๙

พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

http://84000.org

บุญกิริยาวัตถุ ๑๐
มงคลชีวิต ๓๘				
9 มกราคม 2550 03:29 น.

แด่ครูจูหลิงด้วยอาลัย

ลักษมณ์

...

  อาลัยไปทุกสิ่ง
คิดถึงสิ่งที่ครูทำ
ครูคิดครูชี้นำ
ครูชี้ธรรมให้คนตาม

  ครูสอบได้ที่หนึ่ง
แต่คิดถึงเด็กที่สาม
สุดใต้ชายแดนงาม
ไม่ทวงถามถึงสิ่งใด

  เลือกที่จะไปสอน
ไม่อาทรในสิ่งไหน
จากเหนือสุดแดนไทย
ลงสู่ใต้ชายแดนครัน

  ครูสอนศิลปะ
มุมานะไม่หวาดหวั่น
ครูสอนมาทุกวัน
ครูมุ่งมั่นไม่หวังรวย

  ครูวาดภาพฝาผนัง
ไม่เอาสตังค์ในโบสถ์สวย
ครูมีน้ำใจรวย
ครูคนสวยน้ำใจงาม

  หลับเถิดครูจูหลิง
พิงกายแนบแผ่นดินสยาม
แล้วคืนสู่ฟ้าคราม
ที่ครูได้ข้ามฝ่ามา
      _________

ขอกุศลผลบุญค้ำชู
ให้ครูมีสุขชั่วนิรันดร
ครูจูหลิง (ครูจุ้ย)				
1 มกราคม 2550 13:50 น.

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๐

ลักษมณ์

... 

  สวัส ดีมีสุขไซร้...................อวยไทย
ดี เถิดหมดทุกข์ใน................ศกแก้ว
ปี เก่าล่วงเลยไป....................พ้นผ่าน
ใหม่ ที่เข้ามาแล้ว..................คลาดแคล้วโพยภัย

  สุข เกษมเปี่ยมล้น..............เปรมปรีดิ์
สำเร็จ การงานมี....................เลื่อนขั้น
สดชื่น สวัสดี..........................ปีใหม่
สมหวัง ดั่งใจปั้น....................จิตตั้งอธิษฐาน
          ________________				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
Lovings  ลักษมณ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
ไม่มีข้อความส่งถึงลักษมณ์