22 สิงหาคม 2552 01:52 น.

เหมือนหัวใจมันยังคงร้องไห้ออกมาไม่หมด

ลักษมณ์

เ ห มื อ น หั ว ใ จ ห ยุ ด ร้ อ ง . . . . ไ ม่ อ อ ก

แ ล ะ ก็ ยั ง พ ร่ำ บ อ ก . . . . . . . . . อ ย่ า ง นั้ น

เ ห มื อ น ชี วิ ต ช้ำ ช อ ก . . . . . . . ห น า ว สั่ น

มี แ ต่ เ พี ย ง เ ธ อ นั้ น . . . . . . . . ห ม ด ทั้ ง หั ว ใ จ

               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

เ ห มื อ น หั ว ใ จ มั น ยั ง ค ง ร้ อ ง ไ ห้ อ อ ก ม า ไ ม่ ห ม ด 

๒ ๒ สิ ง ห า ค ม ๒ ๕ ๕ ๒

ลั ก ษ ม ณ์				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
Lovings  ลักษมณ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
ไม่มีข้อความส่งถึงลักษมณ์