26 สิงหาคม 2553 12:09 น.

บูรพมหากษัตริย์ไทย

ลักษมณ์

บูรพมหากษัตริย์ไทย
 
  สมเด็จ ปฐมกษัตริย์ผู้..........บิดา
พ่อขุนศรี กรีฑา....................กอบกู้
อินทราทิตย์ เดชา.................คงอยู่
มหาราช ปฐมกษัตริย์ผู้...........ก่อตั้งแผ่นดิน

  สมเด็จ องค์กษัตริย์ผู้..........ปรีชา
พ่อ ปกครองลูกมา.................ต่างรู้
ขุนรามคำแหง ศิลา................จารึก
มหาราช กษัตริย์ผู้..............ประดิษฐ์สร้างอักษรไทย

  สมเด็จพระ..กษัตริย์ผู้.........เกรียงไกร
นเรศวร..ปวงไทย..................กราบไหว้
มหา..ยุทธหัตถีชัย.................คงอยู่
ราช..กอบเอกราชไว้............ทั่วแคว้นแผ่นดินสยาม

  สมเด็จ องค์กษัตริย์ผู้..........ลือเลื่อง
พระ เกียรติยศเรื่อง................คบค้า
นารายณ์ ธ ครองเมือง............เรืองรุ่ง
มหาราช ธ ครองหล้า..............กอปรด้วยการกวี

  สมเด็จพระ..กษัตริย์ผู้.........เกรียงไกร
เจ้าตาก..ผู้รวมไทย................ต่อสู้
สิน..นาม ธ ทรงชัย................คงอยู่
มหาราช..กษัตริย์ผู้................กอบกู้เอกราช

 
มหาจักรีบรมราชวงศ์

  (๑) สมเด็จ ปฐมกษัตริย์เจ้า......จักรี
พระพุทธยอดฟ้า ศรี...................ราชเจ้า
จุฬาโลก มณี............................แห่งโลก
มหาราช อันปกเกล้า..............ปกคุ้มพระพุทธศาสนา

 (๒) สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า......นภาลัย
องค์เอกวรรณศิลป์ไทย...............เลิศหล้า

 (๓) สมเด็จพระนั่งเกล้า.............เจ้าอยู่ หัวเฮย
พานิชการองค์ผู้.........................รอบรู้

 (๔) สมเด็จ จอมพระผู้...............ดาราศาตร์
พระ เปรื่องปราดสามารถ..............ท่วมฟ้า
จอม ภพจบจอมราช....................ธรรมิก
เกล้า เกศป้องปกหล้า..................พสกน้อมสักการ

 (๕) สมเด็จ องค์พระผู้................เลิกทาส
พระ ปกป้องเอกราช.....................ยิ่งแท้
ปิย พระนามราษฎร์......................รักยิ่ง
มหาราช อันโลกแล้.....................ต่างรู้พระนาม

 (๖) สมเด็จ องค์พระผู้.................จอมปราชญ์
พระ ออกศึกสามารถ....................โลกรู้
มหา กษัตริย์นักปราชญ์.................นักรบ
ธีรราชเจ้า จอมผู้..........................ใฝ่รู้ตำรา

 (๗) สมเด็จพระปกเกล้า...............เจ้าอยู่ หัวเฮย
รัฐธรรมนูญองค์ผู้.........................มอบให้

  (๘) สมเด็จพระอัฐมเจ้า..............รามา
ธิบดินทร องค์ราชา.......................ยุวเจ้า

  (๙) สมเด็จ องค์พระผู้...............จอมเกษตร
พระ ธ ทรงรู้เหตุ..........................ถ่องถ้วน
มหา กษัตริย์นักเกษตร.................นว ทฤษฎิ์เฮย
นวมินทร ประเทศล้วน..................แซ่ซร้องพระบารมี
                  

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะฯ ข้าพระพุทธเจ้า

๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓
วรศักดิ์ สาคร

facebook | vorasak sago				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
Lovings  ลักษมณ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
ไม่มีข้อความส่งถึงลักษมณ์