26 พฤษภาคม 2547 20:55 น.

รัก.......คนมีเจ้าของ

วงเวียน

ค น ดี ข อ ง ฉั น
เ ก็ บ เ ธ อ นั้ น ไ ว้ ใ น ใ จ
บ อ ก ตั ว เ อ ง ว่ า อ ย่ า ร้ อ ง ไ ห้
รั ก ม า ก แ ค่ ไ ห น ก็ เ ท่ า นั้ น

ไ ม่ เ ค ย มี สิ ท ธิ์ ไ ม่ เ ค ย มี อ ะ ไ ร
มี แ ต่ หั ว ใ จ ไ ห ว ห วั่ น
กั บ ค ว า ม รู้ สึ ก ผู ก พั น 
แ ล ะ ค ว า ม รั ก มั่ น ใ น ใ จ

ฝั น ถึ ง ทั้ ง ย า ม ห ลั บ ย า ม ตื่ น
ไ ม่ อ า จ ฝื น ค ว า ม รู้ สึ ก ไ ด้
ทั้ ง ที่ ถ า ม ตั ว เ อ ง ว่ า ทำ ไ ม
ค น อื่ น ม า ก ม า ย ใ ย ไ ม่ รั ก

ห รื อ ช อ บ ค น มี เ จ้ า ข อ ง
มี ค น คุ้ ม ค ร อ ง ป ก ปั ก
เ ก ลั ย ด ใ จ ตั ว เ อ ง นั ก
เ ลื อ ก รั ก ไ ม่ ไ ด้ ห รื อ ไ ร

เ รี ย ก เ ธ อ ว่ า ค น ดี ข อ ง ฉั น
ทั้ ง ที่ เ พี ย ง แ ค่ ฝั น ก็ ห ม่ น ไ ห ม้
แ ท้ แ ล้ ว เ ธ อ เ ป็ น ค น ดี ข อ ง ใ ค ร
ที่ ไ ม่ เ ค ย ใ ช่ ข อ ง ตั ว เ อ ง

จึ ง เ พี ย ง เ ก็ บ เ ธ อ ไ ว้ ห่ ว ง ห า
เ ก็ บ ห ย า ด น้ำ ต า อ ว ด เ ก่ ง
ริ น ไ ห ล เ ห มื อ น ไ ม่ รู้ ตั ว เ อ ง
ว่ า เ ธ อ เ ห มื อ น บ ท เ พ ล ง ที่ ผ่ า น เ ล ย				
26 พฤษภาคม 2547 20:40 น.

สุดท้าย...ปลายทาง...ความรัก

วงเวียน

แ ล้ ว ก็ จ บ ไ ม่ เ ป็ น ท่ า
ค ว า ม รั ก ที่ ส ร้ า ง กั น ม า ก็ จ า ง ห า ย
จ ะ เ ก็ บ เ กี่ ย ว ไ ว้ ก็ ไ ม่ ไ ด้ อ ะ ไ ร
น อ ก จ า ก ค ว า ม เ สี ย ใ จ กั บ ร อ ย น้ำ ต า

แ ล้ ว เ ร า รั ก กั น ทำ ไ ม
เ มื่ อ สุ ด ท้ า ย ทุ ก สิ่ ง ที่ ทำ ไ ป ก็ ไ ร้ ค่ า
ไ ด้ แ ต่ ม อ ง ตั ว เ อ ง ผ่ า น ม่ า น น้ำ ต า
แ ล้ ว เ สี ย ด า ย ค ว า ม รั ก ที่ ส ร้ า ง ม า แ ล ะ จ บ ล ง


@@@ คนดีของฉัน 

แม้ว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจะจบลงแล้ว

แต่ความทรงจำยังอยู่ คุณจะอยู่ในความทรงจำ

และเป็นความรักและความรู้สึกดี ๆ ขอฉันเสมอ

@@@ไม่มีเหตุผลจะอธิบายว่า ฉันรักคุณได้อย่างไร?

แต่ฉันเข้าใจถึงการจากลา 

ฉันรู้ว่าฉันมีค่าแค่ช่วงเวลาที่เธอเหงาช่วงหนึ่งเท่านั้น

ช่วงเวลาที่น่าจดจำที่สุดในชีวืต 

ดีกว่าผ่านชีวิตมาแล้วไม่มีอะไรให้ค้นหา และน่าจดจำ
				
25 พฤษภาคม 2547 22:44 น.

เสียดาย ... ความรู้สึกดี ๆ

วงเวียน

ตื่นจากความฝันก็วันนี้
วันที่ความรู้สึกดี ๆ ไม่มีค่า
สิ่งที่เคยให้ตลอดมา
แท้แล้วไม่มีค่าราคาอะไร
^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ไ ม่ เ ค ย อ ยู่ ใ น ค ว า ม รู้ สึ ก
ไ ม่ เ ค ย นึ ก ว่ า จ ะ ใ ช่
ก็ เ ป็ น เ พี ย ง แ ค่ ฝั น ไ ป
ไ ม่ เ ค ย ใ ช่  ไ ม่ เ ค ย เ ล ย
**************************
เสียดายอะไรก็ไม่รู้
ที่อยู่ ๆ จางหายไปเฉย ๆ 
ไม่เหมือนเก่าก่อนเลย
ไม่เคยคิดว่าจะเป็น
.......................
อ า จ ม อ ง ใ ห้ ดี จ น เ กิ น ไ ป
ถึ ง เ ค ย คิ ด ว่ า ใ ช่ เ มื่ อ แ ร ก เ ห็ น
แ ต่ ไ ม่ เ ค ย  ไม่ เ ค ย เ ป็ น
ไ ม่ เ ค ย มี สั ก ป ร ะ เ ด็ น ที่ เ ป็ น จ ริ ง

%%%%%%%%%%%%%

เ สี ย ด า ย อ ะ ไ ร ก็ ไ ม่ รู้
ที่ อ ยู่ ๆ ม ล า ย ห า ย ไ ป ทุ ก สิ่ ง
ไ ม่ มี อี ก แ ล้ ว หั ว ใ จ จ ริ ง 
ที่ เ ค ย อ ย า ก พั ก พิ ง ก็ ห ม ด ไป

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}

เ พิ่ ง ตื่ น จ า ก ค ว า ม ฝั น ก็ วั น นี้ 
วั น ที่ รู้ ว่ า เ ธ อ ไ ม่ ใ ช่ 
ค ว า ม รู้ สึ ก ดี ๆ ไ ม่ มี ค่ า อ ะ ไ ร
กั บ หั ว ใ จ ข อ ง เ ธ อ เ ล ย				
24 พฤษภาคม 2547 20:44 น.

เป็นเพื่อน แล้วได้อะไร(2)

วงเวียน

ฉันไม่อยากจบแค่คำว่าเพื่อนหรอกนะ
แต่สถานะการมันพาไปอย่างนั้น
ที่คอยหลบหน้า กลัวเธอไม่เข้าใจกัน
แต่ตอนนี้ฉันก็ไม่เข้าใจเธอเลย

แค่คำว่าเพื่อนแต่นั้น
ท่าทางที่แสดงทุกวันก็แค่ทำเฉย ๆ
เปล่าหรอกนะไม่ได้อยากจะละเลย
แต่มันไม่คุ้นเคยจะให้ทำร่าเริงได้ยังไง

เคยใกล้แคยเล่นด้วยกัน
แต่วันนี้กลับเฉยชาใส่
ตกลงฉันผิดเอง และขอโทษที่เผลอใจ
แต่ยังไงก็ไม่เปลี่ยนไป  ฉั น ร อ เ ธ อ				
24 พฤษภาคม 2547 20:37 น.

ฉันไม่ดี หรือไง???

วงเวียน

เ พี ย ง ชั่ ว ข้ า ม คื น

ห ลั บ ฝั น แ ล้ ว ตื่ น น อ น ผ ว า

น้ำ ใ ส ๆ ริ น ไ ห ล จ า ก ส อ ง ต า

ไ ม่ รู้ เ ห มื อ น กั น ว่ า ทำ ไ ม
...............................
ก ลั บ สู่ ส ภ า พ เ ดิ ม

กั บ ก า ร เ ริ่ ม ชิ น ใ ส เ สี ย ง ร้ อ ง ไ ห้

ส ะ อึ ก ส ะ อื้ น เ จี ย น จ ะ ข า ด ใ จ

ไ ม่ รู้ ว่ า ทำ ไ ม เ ห มื อ น กั น
..............................
กั บ ก า ร สู ญ เ สี ย ค รั้ ง ยิ่ ง ใ ห ญ่ 

เ ธ อ ค น ดี จ า ก ไ ป ท อ ด ทิ้ ง ฝั น

เ ห ลื อ เ พี ย ง ร อ ย อ ดี ต ใ ห้ นั่ ง รำ พั น

กั บ คำ ถ า ม สั้ น ๆ ว่า  # ฉั น ไ ม่ ดี ห รื อ ไ ง #				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวงเวียน
Lovings  วงเวียน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวงเวียน
Lovings  วงเวียน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวงเวียน
Lovings  วงเวียน เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวงเวียน