8 สิงหาคม 2544 05:23 น.

จะไหว้แม่... แม้มิใช่ในวันแม่

วฤก

สัททุลวิกกีฬิตฉันท์ ๑๙

๏ โอบอุ่นเอื้ออนุบาลบ่คร้านทะนุถนอม
โน้มจิตตะพิศพร้อม                   ประคอง
๏ ไห้โหยหิวก็จะเค้นและหลั่งกษิรกรอง
เอมโอชะอิ่มท้อง                     บำเรอ
๏ ยามเหนื่อยนอนผิว์สะดุ้งสะอื้นมนละเมอ
ลุกโลมและล้างเพ้อ                    นิทรา
๏ คราวคลุมไข้ทรมานทุรนทุระทมา
ทนอยู่และรักษา                       ประชวร
๏ คราวสันต์สุขก็จะสุขและเสพสวนะสรวล
ยิ้มชื่นและแย้มชวน                    มิคลาย
๏ บุญคุณนี้จะประทับ ณ จิตตะมิสลาย
นบนอบและน้อมกาย                    ประนม
๏ ยากทดแทนและสนองพระคุณครุมิสม
ซึ่งใดจะเทียบถม                      ประมาณ
๏ ซึ่งคุณแม่ก็จะคงสถิตยะ ณ มาน
แม่นในฤทัยนาน                       นิรันดร์ ๚ะ

๘ สิงหาคม ๒๕๔๔				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวฤก