30 มิถุนายน 2548 10:59 น.

+++ เสียงสนธยา +++

วฤก

๏ ตะวันคล้อยลอยต่ำตอนค่ำแคล้ว 
จะละแล้วฤๅนี่สุรีย์ฉาย 
สิ้นทิวาลาลับราวดับวาย 
มิเหลือปลายปลูกใยใคร่คะนึง 

ม่านราตรีคลี่ผืนเข้ากลืนภพ 
โลกสยบยอมยอบใต้ขอบขึง 
ระงับอรรถสงัดคำเคยรำพึง 
หล่นก้นบึ้งบังตนจำนนใจ 

เมื่อสิ้นสิทธิอิสระที่จะกล่าว 
ทุกเรื่องราวร่ำลือคือข้อไข 
โฆษณาน่าเชื่อฤๅเชื่อนัย 
ป่าวร้องไปเป็นเปล่าความเปล่าฟัง 

ตะวันลับดับลงอยู่ตรงหน้า 
หมดทิวาฤๅสิ้นถวิลหวัง 
ต่อตอนรุ่งพรุ่งนี้มีพลัง 
ความเกลียดชังโชติฉานปานสุรีย์ ฯ 

๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๘				
30 มิถุนายน 2548 10:55 น.

+++ คิดถึง +++

วฤก

๏ กระซิบกระเส่าเร้า............เริงประโลม 
อ้อนออดกระโบมโฉม...........ชิดเชื้อ 
กระเหิมคลื่นกระโหมโถม.....กระทบโขด....หินแฮ 
กระหนบ่นวอนเกลื้อเนื้อ.......แนบน้องครองไฉน ฯ 

๏ ชลาศัยใส่ศัพท์แสร้ง.........กระสรวลหยัน 
กระแสงหยอกเราห่างกัน......กริ่งร้าง 
เกรงรักหักเหหัน..................ให้เปลี่ยน 
หายเปล่าเป็นเคว้งคว้าง........ขาดพ้นพันธผล ฯ 

๏ ฝากชลกระซิบถ้อย.............กระเซ็นธาร 
พากย์ภาษเผยบรรหาน.........เหตุพร้อง 
รำพันพร่ำคำขาน...................ความบอก 
คอยตอกย้ำเตือนน้อง............ตระหนักไว้นัยความ ฯ 

๏ ทุกยามยินคลื่นครื้น..........คือประโคม 
คำพี่ประโลมโฉม..................ชื่นชู้ 
กระแสศัพท์กระโหมโถม......กระทบโสต 
เธอโปรดรับรู้ผู้.....................ภักดิ์เจ้าเฝ้าถวิล ๚ ๛ 

๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๘				
23 มิถุนายน 2548 15:12 น.

+++ ไหว้ครู+++

วฤก

๏ ไหว้พระผู้ผ่องแผ้ว.............ประภาษธรรม
เผยเหตุแห่งทุกข์ทำ................โทษร้าย
ล้างทุกข์ท่านแนะทำ-..............นุสติ.........ตรองแฮ
เห็นเท่าทันทุกข์ผ้าย................ผ่านได้โดยธรรม ฯ

๏ ไหว้พ่อแม่มนัสรู้...................ระลึกคุณ
จากชาตจนชาญหนุน.................เนื่องนั้น
หาเนือยเหนื่อยหน่ายจุน.............หนีจาก
จนลูกสำเร็จขั้น..........................ค่อยคล้อยคอยชม ฯ

๏ ไหว้ครูผู้ประเสริฐพร้อม........ประสิทธิผล
ไขขัดข้องกมล..........................หม่นกลุ้ม
เผยวิทย์เพื่อวิชช์จน...................วิจักขณ์
จึงศิษย์สมครูอุ้ม........................โอบไว้วางใจ ฯ

๏ ไหว้ตนเตือนสติตั้ง................ตรึกตรอง
เอาหลักธรรมะครอง.................ครบถ้วน
กตัญญูต่อคุณสนอง..................เสนอตอบ
ปฏิบัติตามท่านล้วน..................เลศแท้วันทา ๚ ๛				
8 มิถุนายน 2548 12:53 น.

+++ ควรใคร่ใฝ่ฝัน+++

วฤก

๏ ความฝันครั้นใฝ่คว้า..........ฝ่าครอง
ถึงยุ่งทุกข์ยากถอง.................ยิ่งท้า
กลเล่ห์กรอบลวงกรอง............รู้ก่น
การณ์หลอกแกล้งล้มกล้า.........หลบก้าวลุการ ฯ

๏ ใดพานดะผ่านด้น...............พ้นเดิน
กลเหตุการณ์หาเกิน................หากแก้
หมายไปเมื่อประเมิน...............ปลายมุ่ง
ทุกสิ่งทุ่มสู้แท้	........................สุดท้ายเสร็จทัน ฯ

๏ จึงบรรจวบบ่งแจ้ง..............บอกใจ
ขึ้นฝั่งความฝันไข..................ใฝ่คล้อง
ชำนะเช่นนี้ชัย........................น่าชื่น
ลุสิ่งรังสรรค์ร้อง....................เสร็จแล้วสิเรา ฯ

๏ ควรเฝ้าคิดใฝ่คว้า..............ฝันครอง
ถึงยุ่งทุกข์ยากถอง.................อย่าทิ้ง
ตามฝันแต่งฝันตรอง.............ฝันต่อ
เพื่อเสร็จภาพสวยพริ้ง...........ซึ่งพร้อมส่งผล ๚ ๛

๘ มิถุนายน ๒๕๔๘				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวฤก