26 ธันวาคม 2549 22:14 น.

+++ ที่พึ่ง +++

วฤก

๏ บวงสรวงปวงเทพคุ้ม-...........ครองตน
ให้ห่างหายทุกข์ดล...................ดับร้อน
เสวยสุขสวัสดิ์บน-....................บานบอก
หมูเห็ดเป็ดไก่ป้อน-.................ปากพร้อมพลีถวาย ๚

๏ คนกลายโลกทัศน์เพี้ยน......พุทธธรรม
อัตตหิ อัตตโน นำ....................นาถแท้
สรณะอื่นได้สำ-........................แดงศัก- 
ดาข่มไตรรัตน์แพ้-..................พ่ายด้วยความเขลา ๚

๏ ลืมเอาสติตั้ง........................ตรองการณ์
วิปัสสนาญาณ.........................หยั่งรู้
เห็นวัฎฎะสงสาร.....................สรรพสิ่ง
สวมอวิชชาสู้...........................กระเสือกพ้นภัยไฉน ๚

๏ เทพไท้ฤๅท่านคุ้ม-..............ครองตน
ให้ห่างหายทุกข์ดล.................ดั่งอ้อน
เสวยสุขสวัสดิ์ผล....................เพราะพึ่ง........ตนแล
ทุกข์เกิดทุกข์ฤๅข้อน..............เข่นร้อนรมผลาญ ๚ะ๛

๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๙				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวฤก