28 มีนาคม 2549 23:46 น.

+++ ฟัง (กลบทอักษรสลับ) +++

วฤก

๏ คำกลคนกุเค้า..................กล่าวความ
ตรองเถิดตรึกถ้วนตาม..........ถูกต้อง
ถ้าไขทุกข้อถาม...................คือถูก
ความชัดควรใช่ข้อง..............เช่นคล้ายเฉคำ ฯ

๏ จงนำจิตนึกแจ้ง................ไหนจริง
สางเปลือกสางปมสิง............แปลกสร้าง
อันที่อรรถแท้อิง...................ถ้าเอ่ย
ใครถกความแท้ข้าง..............ทุกข้อทนไข ๚๛

๒๘ มีนาคม ๒๕๔๙				
28 มีนาคม 2549 16:17 น.

+++ ขอบฟ้าฤๅกั้น (กลบทช้างประสานงา) +++

วฤก

๑
๏ ขอบฟ้ามาพรากให้...................หายไฉน
หาชนะคะนึงใจ...........................จ่อน้อง
จริงแน่นหนักแม้นไกล...............มากกว่า
มาตรโกฏิโยชน์ยังคล้อง..............อยู่ข้างเคียงเสมอ ฯ

๒
๏ คอยสมัครสมาสเจ้า..................สมานจิต
เสมือนจับเนาแนบชิด.................ชื่นเนื้อ
เชยนวลป่วนเรียมคิด.................ร้อนคลั่ง
ร้างขาดคลาดรสเรื้อ.....................รักได้ฤๅไฉน ฯ

๓
๏ เลยฉะนั้นในขอบฟ้า................เขตฝัน
ครอบฝั่งความสัมพันธ์.................พี่ไว้
ภาพวาดขอบฟ้าสรรค์..................ฟ้าสอบ
ฟ้าสอดสองครองให้.....................คู่ห้องเวหา ฯ

๔ นาคบริพันธ์
๏ วายหายหั้นขอบฟ้า..................เขียนฟาง
เขียนฝั่งรักเรียมจาง...................จากโพ้น
จากภักดิ์พี่รักนาง.......................แน่วจิต
แน่วเจตน์ขอบฟ้าโน้น...............ฝั่งนั้นฤๅเห็น ๚๛

๒๘ มีนาคม ๒๕๔๙				
28 มีนาคม 2549 12:03 น.

+++ กราบพระ +++

วฤก

๏ เบญจางคประดิษฐ์ก้ม......กราบพระ
ผู้ผ่อนกิเลสละ....................หลุดพ้น
สานพงศ์สืบพุทธะ...............ทางห่าง........ทุกข์แฮ
เสมือนหนึ่งนาบุญล้น..........เลิศพร้อมเพาะกุศล ฯ

๏ สองร้อยสองเจ็ดข้อ..........คุมศีล
สวมสุดเศียรสู่ตีน..............เตรียบพร้อม
เห็นธรรมส่ำกิเลสปีน.........เล็งวิปัส-.......สนานอ
ขีณะอาสวะน้อม..................แน่วโพ้นนิพพาน ฯ

๏ พิจัยพิจักขณ์รู้................จรูง
กลเล่ห์กิเลสจูง...................จิตกั้น
โลกามิสมอมฝูง..................ฝังสัตว์
รู้ตัดวัฏฏะสะบั้น.................สะบัดได้ไกลหมอง ฯ

๏ เบญจาคประดิษฐ์ก้ม......กราบพระ
ผู้สั่งสอนธรรมะ..................วิมัติม้าง
ไขใจไล่สันทะ....................ทางบอด.......บังแล
สงฆ์หนึ่งในรัตน์อ้าง...........อะคร้าวครบสาม ๚๛				
25 มีนาคม 2549 14:03 น.

+++ ไผพรากพระพรหม +++

วฤก

๑
๏ พระพรหมพระพ่ายแพ้........พลมาร
มันหักเข้าสถาน......................สถิตท้าว
โถมค้อนเข่นองค์ลาญ..............ลงแหลก
ล้มป่นบนพื้นร้าว.....................อุระร้าวเหล่าชน ฯ

๒
๏ กมลคนหม่นม้าง...................เมตตา
ประลาตปรารถนา....................นึกน้อม
อวยสุขสู่ประชา-........................ชนสุข
ซาเสื่อมเหลือเบียนล้อม............บาดร้ายโรมรัน ฯ

๓ (ช้างประสานงา)
๏ การัณย์การกก้ำ...................การุณ
ก็หลบการร้ายซุน....................ซ่อนพ้น
เสียงเพลงส่งพร้องหนุน...........ในโสต
เนื่องสั่งประทุษท้น...................ประทับทั้งธาตรี ฯ

๔
๏ ฤดีร้อนด่าวดิ้น....................แดเดือด
มุทิตาตายเหือด......................หักเหี้ยน
โหมจิตอิจฉาเชือด-.................เฉือนหาก
เห็นสุขคนอื่นเสี้ยน.................เสียดเนื้อเหน็บทรวง ฯ

๕
๏ แปลกปวงแปลงเที่ยงแท้.......ธรรมนิตย์
อุเบกขาวิปริต...........................แปร่งเลี้ยว
เบนเอนเบี่ยงเอียงทิศ..............ทางแกว่ง
ไกวส่ายคลับคล้ายเกี้ยว.............กอดเนื้อเครือวัลย์ ฯ

๖ (วัวพันหลัก)
๏ สูญพันธุ์พรหมพ่ายแพ้...........ผองมาร
มารหักฤๅสถาน.........................สถิตท้าว
ท้าวพ่ายฝ่ายพลพาล..................พรากห่าง
ห่างบทพรหมบถก้าว..................เกลือกเคล้าอกุศล ๚๛

๒๕ มีนาคม ๒๕๔๙				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวฤก