24 ตุลาคม 2548 13:52 น.

มาเป็นแฟนกันไหม?

วุ้นเส้นต้มยำ

เฝ้าฝัน..เฝ้าใฝ่..เอาใจ..แต่เธอ
เฝ้าห่วง..เฝ้าเพ้อ..กับเธอ..เท่านั้น
เฝ้าตาม..เฝ้าตื้อ..หวังให้เธอ..เห็นใจกัน
แล้วตกลงรับ..รักฉัน..มันคงน่า..ยินดี

เฝ้ารับ..เฝ้าส่ง..คงทำให้เธอรู้บ้าง
ไม่เคยปล่อยให้..อ้างว้าง..ยังอยู่ข้างๆเธอ..ตรงนี้
เฝ้าถาม..เฝ้าไถ่..ด้วยความหวังดี
กำลังใจ..ที่ฉันมี..ล้นปรี่..เธอน่าจะเข้าใจ

เธอ..กะ..ฉัน..เราจะมีวันนั้นได้ไหม?
วันที่ใครๆ..เค้ามีความสุข..แบบนี้
มีคนคอยแคร์..เรียกที่รัก..เรียกคนดี
จ๊ะจ๋า..อย่างนู้อย่างนี้..น่ารักดีจะตาย

ที่ยังคงเฝ้า..ตามตื้อ..เธอทุกวัน
หวังว่าเธอคง..ไม่รำคาญกัน..หรอกใช่ไหม?
ทนหน่อยนะ..ฉันมันคนชอบตามใจ
ถ้าทนไหมไหว..ก็ตกลงเป็นแฟนกันไง..ง่ายดี!


เนอะ..มาเป็นแฟนกันเถอะต้าร์
ููู^o^				
10 ตุลาคม 2548 15:18 น.

คิดไปเอง

วุ้นเส้นต้มยำ

++


ในสายตาเธอ..ที่มี..แต่เขา
เคยมีเงา..ของฉัน..สักนิดไหม
เคยหันมา..มองหรือเปล่า..ว่าใคร
สนใจ..บ้างไหม..หรือไม่เคยเลย

     หากสักวัน...ไม่มีฉัน..อยู่ตรงนี้
     เธอจะ..ยินดียินร้าย..อะไรไหม
     จะรู้สึก...บ้างหรือเปล่า...ว่ามีอะไร...หายไป
     คิด..ห่วงใย..บ้างไหม..หรือไม่..แคร์กัน

ที่ถาม..แค่อยากได้คำตอบ
รู้...ไม่ชอบ..แต่มันค้างคาใจ...เท่านั้น
หากได้คำตอบ...คงจะเตรียมใจทัน
เพราะ..คนอย่างฉัน...มันก็แค่...คิ-ด-ไ-ป-เ-อ-ง


++				
8 ตุลาคม 2548 13:35 น.

ไม่ใช่ยังรักกันแค่มันเจ็บใจ

วุ้นเส้นต้มยำ

จะไม่ถามหรอกนะ..ว่าทำไมถึงทำแบบนี้ *_*
แค่อยากรู้.."ความรักที่เคยมี"หมดลงไปแล้วใช่ไหม? 
จะไม่ถามหรอกนะ..ว่าเธอไปรักกับเขาได้ยังไง
แค่อยากรู้.."เวลาที่ผ่านไป"ไม่มีค่าเลยใช่ไหม..สำหรับเธอ 

จะไม่ถามหรอกนะ..ว่าเธอจะเอายังไงต่อไป
แค่อยากบอกให้รู้ไว้..ว่าเราคงต้องจบกันตรงนี้
ไม่ต้องถามหรอกนะ..ว่าเธอควรทำยังไงดี
หน้าที่ของเธอตอนนี้คือไปไกลๆ

แต่อยากรู้..ทำไมต้องโกหกกัน?
ทำไมต้องพูดแบบนั้น..มันสะใจเธอมากไหม
ทำเป็นพูดดีกับฉันทั้งที่เธออยู่กับใคร
ร่างกายเธออยู่ไหน..ก็ไม่ต้องเอาหัวใจมาไกลๆมันเลย

เลิกกันเถอะ..นะ
แล้วก็รู้ไว้ละ..ว่าจะไม่มีน้ำตาไหลออกมาจากตาฉัน
คนอย่างเธอไม่มีค่าเพียงพอที่จะคิดถึงกัน
ที่ยังคงเสียใจอย่างนั้น..ไม่ใช่ยังรักกัน..แค่มันเจ็บใจ				
1 ตุลาคม 2548 11:35 น.

ไม่รักไม่เป็นไร..อย่าเกลียดกันก็พอ

วุ้นเส้นต้มยำ

ใ น ส า ย ต า ใ ค ร ต่ อ ใ ค ร ...
ฉั น ค ง ดู แ ย่ ใ ช่ ไ ห ม ที่ เ ป็ น แ บ บ นี้
ง ม ง า ย ... พ ร่ำ เ พ้ อ ... ไ ม่ มี อ ะ ไ ร ดี
ค น เ ค้ า มี เ จ้ า ข อ ง แ ล้ ว ก็ ยั ง จ ะ เ อ า

ไ ม่ มี ใ ค ร พ อ ใ จ ที่ เ ห็ น ฉั น
ม า ดั ก ร อ เ จ อ เ ธ อ ทุ ก วั น อ ย่ า ง ต อ น นี้
แ ม้ แ ต่ เ ธ อ เ อ ง ก็ ไ ม่ ช อ บ ใ จ ... ฉั น รู้ ดี
ถ้ า ถ า ม เ ห ตุ ผ ล ที่ มี ก็ ไ ม่ รู้ เห มื อ น กั น

ทั้ ง ๆ ที่ ทำ ไ ป ก็ เ ป็ น ฉั น เ อ ง ที่ เ จ็ บ
แ ต่ ไ ม่ รู้ ทำ ไ ม ยั ง เ ก็ บ ค ว า ม รู้ สึ ก ดี ๆ ไ ว้
 เ ด า ไ ม่ อ อ ก ว่ า เ ห ตุ ก า ร ณ์ จ ะ เ ป็ น อ ย่ า ง ไ ร ต่ อ ไป
 ถึ ง จ ะ ดู เ ล ว ร้ า ย ใ น ส า ย ต า ใ ค ร ... ฉั น ก็ ไ ม่ แ ค ร์

รู้ แ ค่ ว่ า ต อ น นี้ ... ฉั น รั ก เ ธ อ
แ ล ะ จ ะ รั ก เ ส ม อ ไ ม่ ว่ า จ ะ ดู พ ร่ำ เ พ้ อ แ ค่ ไ ห น
ห น้ า ที่ ข อ ง ฉั น คื อ ทำ ต า ม หั ว ใ จ
เ ธ อ ไ ม่ รั ก ฉั น ไ ม่ เ ป็ น ไ ร ... อ ย่ า เ ก ลี ย ด กั น ก็ พ อ


แป้งสอบเสร็จแล้วน้าค้า....
และมันก็มันผ่านไปด้วยดี...
จากกำลังใจของพี่ๆและตัวแป้งเอง...				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวุ้นเส้นต้มยำ
Lovings  วุ้นเส้นต้มยำ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวุ้นเส้นต้มยำ
Lovings  วุ้นเส้นต้มยำ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวุ้นเส้นต้มยำ
Lovings  วุ้นเส้นต้มยำ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวุ้นเส้นต้มยำ