29 สิงหาคม 2548 04:31 น.

/ รั / ก / แ / ง่ / ล / บ /

วุ้นเส้นต้มยำ

ถึ ง ฉั น จ ะ ไ ม่ เ ค ย มี ค ว า ม รั ก

ผิ ด ถ นั ด นั ก . . . ห า ก คิ ด ว่ า ฉั น ไ ร้ เ ดี ย ง ส า

จ ะ ม า ห ล อ ก ม า ล ว ง . . . ก ลั บ ไ ป เ ถ อ ะ ! เ สี ย เ ว ล า

จ ะ บ อ ก ใ ห้ รู้ ว่ า . . . ค น อ ย่ า ง ฉั น ไ ม่ เ ค ย เ สี ย น้ำ ต า . . . ใ ห้ ใ ค ร


เ ห็ น ม า ม า ก แ ล้ ว . . . พ อ รั ก ก็ ต้ อ ง ทุ ก ข์

เ อ า แ ต่ นั่ ง ข ลุ ก อ ยู่ กั บ ค ว า ม โ ศ ก เ ศ ร้ า

ทำ ไ ม ต้ อ ง เ ป็ น แ บ บ นี้ . . . ก็ นี่ ชี วิ ต เ ร า 

แ ค่ เ ข า ไ ม่ รั ก ทำ ไ ม ต้ อ ง ไ ป แ ค ร์


ชี วิ ต เ กิ ด ม า มี ค่ า ม า ก ก ว่ า นี้ 

เ ชื่ อ เ ถ อ ะ ! ข้ า ง ห น้ า ยั ง มี ค น ดี ๆ ร อ ใ ห้ ค้ น ห า

วั ย เ รี ย น ต อ น นี้ ใ ช้  ใ ห้ คุ้ ม . . . อ ย่ า ไ ป เ สี ย เ ว ล า

อ ย่ า ไ ป เ สี ย น้ำ ต า ใ ห้ รั ก จ อ ม ป ล อ ม ไ ร้ ค่ า อี ก เ ล ยบ า ง ค รั้ ง ค น ที่ ไ ม่ เ ค ย รั ก ใ ค ร 
อ า จ จ ะ เ ข้ า ใ จ คำ ว่ า รั ก
ไ ด้ ดี ก ว่ า ค น ที่ มี ค ว า ม รั ก อ ยู่ ก็ ไ ด้
เ พ ร า ะ ค น ที่ กำ ลั ง มี ค ว า ม รั ก
กำ ลั ง ต า บ อ ด
มั ว แ ต่ คิ ด ว่ า ค ว า ม รั ก เ ป็ น สิ่ ง ที่ ส ว ย ง า ม
เ ล ย ม อ ง ไ ม่ เ ห็ น รั ก ใ น แ ง่ ล บ เ ล ย
				
26 สิงหาคม 2548 16:30 น.

,,มันเกินจะทน,,

วุ้นเส้นต้มยำ

รู้อยู่แก่ใจว่ามีใครอยู่ตรงนี้

และคงรู้ดี...ว่าใครตรงนี้คิดกับเธอแบบไหน

นานเกินไปแล้ว... ขอร้อง ! ไปรักกันไกลๆ  

มานั่งอี๋อ๋อกันอยู่ได้...สงสารหัวใจ...มันหวั่นไหว...เกินทน

ภาพบาดตาตรงหน้าพาใจสั่น

รู้ .. รั ก กั น .. ไม่ต้องบอกกันแบบนี้

ถ้าอยากให้รู้มากนัก..ให้ชัดๆ..ก็พอมีวิธี

มาบอกกันตรงๆ..ตรงนี้..ว่าเธอกับเค้า..รักกัน

ถ้าลุกไปได้ก็จะไม่ขอร้อง

ไม่ได้อยากจะมอง...แต่มันเห็น

ใกล้กันมากไป...มากกว่าที่ควรจะเป็น

อยากใจเย็น...แต่พอเห็น..ใจจะขาดรอนๆ

ไม่อยากแสดงออกให้รู้...ว่าเสียใจ

ว่ามันเจ็บแค่ไหน..กับ..ภาพตรงหน้า

ปวดร้าวข้างใน..หวั่นไหวจนไม่มีน้ำตา

โหดร้ายเหลือเกิน..เวลา..ที่ผ่านไปเชื่องช้ากว่าเคย

รักกันไม่ว่า..แต่อย่ามาให้เห็น

หมดความอดทนเป็นเหมือนกัน..รู้ไหม ?

ฉันก็คนมีชีวิต...เป็นมนุษย์มีหัวใจ

ไม่ใช่ก้อนหินที่ไหน...ที่จะทนกับเรื่องแบบนี้ได้  

,,มันเกินจะทน,,				
18 สิงหาคม 2548 05:54 น.

คำว่า..รัก..ของผู้ชาย..มีค่าแค่ไหนกัน

วุ้นเส้นต้มยำ

คำว่า..รัก..ของผู้ชายมีค่าแค่ไหน?

สำคัญมากไหม? หรือแค่พูดๆไปก็เท่านั้น

ก่อนจะพูดออกมาทำไมไม่นึกถึงกัน

คำว่า..รัก..ในวันนั้นคงมีแต่ฉันคิดไปเองฝ่ายเดียว

คำว่า..รัก..ของผู้ชายคงเป็นแค่คำๆหนึ่ง

เธอถึงได้พูดกับใครไม่ซ้ำหน้า

ไม่สนใจว่าจะมีใครต้องเสียน้ำตา

กับคำว่า..รัก..ที่เธอพูดมาทั้งที่ใจไม่คิดอะไรเลย

คำว่า..รัก..ที่เธอไม่จริงจัง

แต่ทำคนฟังคิดเตลิดไปถึงไหนๆ

อย่างน้อยก็คิดว่าเธอคงจริงใจ

วันหลัง..ถ้าไม่ลำบากเกินไปก็..อย่าพูดเลย..เค้าเรียก..พูดไม่คิด..				
18 สิงหาคม 2548 04:48 น.

จะเลว..จะร้าย..จะรักเธอ.

วุ้นเส้นต้มยำ

ค ว า ม ห วั ง ล ม ๆ แ ล้ ง ๆ ... ที่ เ ธ อ ใ ห้ กั น

ก า ร แ ส ด ง อ อ ก อ ย่ า ง นั้ น ที่ ทำ ฉั  น ห วั่ น ไ ห ว

ม อ ง ดู เ ผิ น ๆ ก็ เ ห มื อ น ว่ า เ ธ อ .. ส น ใ จ ..

ทั้ ง ๆ ที่ เ ธ อ มี ใ ค ร เ ป็ น ค น รู้ ใ จ อ ยู่ แ ล้ ว ทั้ ง ค น

ย า ม ส บ ต า กั น เ ธ อ จ ะ รู้ บ้ า ง ไ ห ม ? 

เ ธ อ ทำ ค น ต ร ง นี้ ใ จ ล ะ ล า ย ด้ ว ย แ ว ต า นั่ น

ค ว า ม ห ม า ย ที่ สื่ อ อ อ ก ม า เ ห มื อ น กั บ ว่ า .. เ ธ อ แ ค ร์ กั น ..

แ ต่ ใ ค ร จ ะ รู้ .. เ ธ อ นั้ น อ า จ ไ ม่ ไ ด้ คิ ด อ ะ ไ ร เ ล ย

ป ฏิ กิ ริ ย า ข อ ง เ ธ อ ต อ น เ ร า เ จ อ กั น

รู้ ไ ห ม ? .. มั น ทำ ใ ห้ ฉั น อ ด ใ จ ไ ม่ ไ ห ว

ก็ คิ ด ๆ อ ยู่ ว่ า .. เ ธ อ จ ะ เ ลิ ก กั น เ มื่ อ ไ ร ?

ถึ ง จ ะ ดู เ ล ว ร้ า ย ใ น ส า ย ต า ใ ค ร ๆ .. ก็ ย อ ม ..

เ ห ต ผ ล โ ง่ ๆ ข อ ง ค น โ ง่ ๆ ที่ รั ก เ ธ อ

ข อ บ คุ ณ ฟ้ า ที่ พ ลั้ ง เ ผ ล อ ใ ห้ เ ร า ม า เ จ อ กั น

ถึ ง แ ม้ มั น จ ะ ช้ า .. ก ว่ า เ ข า .. ไ ม่ กี่ วั น

แ ต่ ถึ ง อ ย่ า ง นั้ น .. ฉั น ก็ เ ต็ ม ใ จ จ ะ รั ก เ ธ อ ..ต้าร์ .. เราไม่ได้โทษต้าร์หร อกนะ
ถ้าเราจะเจ็บจะช้ำจะเสียใจแค่ไหน .. เราก็จะโทษตัวเอง
เราผิด .. ที่คิดเข้าข้างตัวเองว่าต้าร์อาจมีใจให้แป้งบ้าง
เรามาทีหลัง .. เรารู้
บอกเค้าด้วย .. ว่าเราไม่ได้คิดที่จะแย่งต้าร์มาจากเค้า
เพราะเรารู้ว่าต้าร์กับเขา .. รักกันมาก
ตอนนี้ .. ในสายตาใครๆ .. เค้าก็มองเราแย่ๆทั้งนั้นแหละ
แต่ไม่เป็นไรหรอก .. เราเข้าใจ

.. ก็เรารักต้าร์นี่ .. เรายอม ..

จำไว้นะ .. วันไหนที่ต้าร์เสียใจ
ไม่ว่าเหตุผลของมันคืออะไรก็ตาม
.. แค่อยากให้ต้าร์คิดถึงเรา .. 
.. เท่านั้นพอ ..				
13 สิงหาคม 2548 17:13 น.

# ทุ เ ร ศ จ ะ ต า ย ไ ป #

วุ้นเส้นต้มยำ

น้ำตาไหล

ออกไปพร้อมหัวใจที่เจ็บช้ำ

ดูสิ...ทุกๆอย่างที่เธอตั้งใจทำ

ให้ฉันเจ็บซ้ำๆเรื่อยมา

หัวใจสั่น

ออกอาการหวั่นๆเมื่อพบหน้า

ไม่เหลืออะไร...ก็มีแต่หยาดน้ำตา

ที่มันไหลออกมาเพราะเจ็บ(หัว)ใจ

ไม่พูดไม่จา

ทำเป็นเมินไม่มองหน้ากันอยู่ได้

ถามจริง...ทำอย่างนี้แล้วได้อะไร

ความสะใจใช่ไหมที่เธอต้องการ

ชอบนักหรือไง

ที่เห็นใครๆทรมานใจอย่างนั้น

ทำเป็นรักแล้วทิ้งไปไม่คิดถึงจิตใจกัน

เลิกซะทีนิสัยอย่างนั้น...ทุเรศจะตายไป...				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวุ้นเส้นต้มยำ
Lovings  วุ้นเส้นต้มยำ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวุ้นเส้นต้มยำ
Lovings  วุ้นเส้นต้มยำ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวุ้นเส้นต้มยำ
Lovings  วุ้นเส้นต้มยำ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวุ้นเส้นต้มยำ