27 มิถุนายน 2548 19:53 น.

ถ้าเป็นคุณ....คุณจะทำยังไง ??

วุ้นเส้นต้มยำ

...
 
 คือเรื่องมันมีอยู่ว่า
 
 เราอ่ะ...ไปชอบคนอยู่คนหนึ่ง....ชอบมากๆๆเลยด้วย...
 
 ตอนที่เราเห็นเค้าแล้วก็ชอบเค้า...เราไม่รู้นะว่าเค้ามีแฟนอยู่แล้ว...

 เรามารู้หลังจากเราชอบเค้าไปแล้ว....เราก็เสียใจนะ...ก็มาทีหลังนี่นา....

 เราก็พยายามจะตัดใจนะ...แต่คิดๆแล้วเราทำไม่ได้แน่ๆ....

 มันแบบว่าชอบมากๆๆๆ...เลยตัดใจยากมากๆๆๆ...

 ปัญหามันก็อยู่ตรงที่...เค้ารู้ว่าเราชอบ...และแฟนเค้าก็รู้...

 แฟนเค้าอ่ะ...แบบ...ไงละ...แสดงอาการว่าเป็นเจ้าของเต็มที่เลย..

 เวลาเดินสวนกันนะ...แฟนเค้าก็จะมองเราแบบ...ไม่พอใจเท่าไหร่อ่ะ..

 แต่..เค้าก็เฉยๆนะ..ไม่แสดงอาการอะไรเลย...

 ก็มีมองเราบ้างเวลาเดินสวนกัน...แล้วก็มียิ้มให้แหละ...( แอบดีใจ )

 เค้านิสัยดีมากเลยนะ...เวลาอยู่กับแฟนเค้าก็จะทำเป็นไม่เห็นเรา...

 เรานะไม่ได้คิดจะไปแย่งแฟนใครหรอก...แค่ไปชอบคนที่มีเจ้าของแล้ว..

 เราก็รู้สึกว่าเราเลวจะแย่อยู่แล้ว...อย่างว่าหัวใจใครห้ามกันได้ละ...

 ในเมื่อมาทีหลัง...เราก็ยินดีที่จะแอบชอบเขาแบบนี้ต่อไป...

 .............แค่ยิ้มให้ตอนเดินสวนทางกัน...ก็พอ......................................

 เฮ้อ ... ซะยาวเลย ... สรุปเราก็อยากรู้อ่ะว่า...

 ถ้าคุณมาเป็นเรา...คุณจะทำยังไงต่อไป...

 คือ...แอบชอบแบบนี้มันก็อึดอัดนะ...เวลาเห็นเค้าเดินด้วยกันมันก็แบบ..

 ...มันเลวมากเลย...ก็เคยคิดว่าเมื่อไหร่จะเลิกกันนะ...แบบรอเสียบอ่ะ...

 .........................................................................................................

 หวังว่าชาวไทยโพจะให้ทางออกที่ดีกับเราได้นะ...เรารอคำแนะนำอยู่...				
4 มิถุนายน 2548 17:34 น.

++ เ พ ร า ะ อ ะ ไ ร ที่ ทำ ใ ห้ คุ ณ เ ริ่ ม เ ขี ย น ก ล อ น ++

วุ้นเส้นต้มยำ

แ บ บ ว่ า อ ย า ก รู้ อ่ ะ ค่ ะ ว่ า ทำ ไ ม พี่ ๆ ถึ ง เ ริ่ ม เ ขี ย น
 
 ก ล อ น กั น อ ย ่ า ง จ ริ ง จั ง ...

 สำ ห รั บ แ ป้ ง ก็ เ พ ร า ะ ค ว า ม รั ก อ่ า ค่ ะ ...

 คื อ ไ ม่ รู้ จ ะ บ ร ร ย า ย ค ว า ม รู้ สึ ก อ อ ก ม า ยั ง ไ ง

 ส รุ ป ก็ เ ล ย ต้ อ ง ใ ช้ ก ล อ น เ ป็ น สื่ อ ...

 มี ใ ค ร เ ป็ น เ ห มื อ น กั น รึ เ ป ล่ า .....

 ต่ อ จ า ก นั้ น ก็ เ ล ย เ ขี ย น ม า เ รื่ อ ย ๆ ค่ ะ ...

 แ ล ะ ไ ด้ เ ข้ า ม า เ ป็ น ส ม า ชิ ก ใ น บ้ า น อ บ อุ่ น ห ลั ง นี้
 
 ................................................................................................				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวุ้นเส้นต้มยำ
Lovings  วุ้นเส้นต้มยำ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวุ้นเส้นต้มยำ
Lovings  วุ้นเส้นต้มยำ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวุ้นเส้นต้มยำ
Lovings  วุ้นเส้นต้มยำ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวุ้นเส้นต้มยำ