18 สิงหาคม 2551 23:05 น.

ผ่าโคลงฉันทลักษณ์

อัสสุ

DSC00018.JPG 
องค์ประกอบรายรอบ...............แจกแจง
จะขยายหมายแสดง................ละเอียด
พยายามปรับระแวง.................เกือบหมด
เพียงบอกกฏคลายเคลียด........หลากหลาย

ยกตำรามาวาง.........................เปรียบเปรย
คิดรอบคอบจึงเผย....................ตามหลัก
บอกเหตุผลคนเคย....................ปฏิบัติ
บูรพาจารย์ประจักษ์...................สืบสาน

ถือตามครูบัณฑิต.......................แนวทาง
หาคิดถือตนวาง.........................จึงบอก
พบเห็นหลักเขากาง...................จารึก
จึงปฏิบัติเขียนลอก.....................ตามเขา

หลักการณ์มากสำนัก..................ยึดถือ
ใครศิษย์หลายหนังสือ..................เหมือนคุก
อาศัยระเบียบมากปรือ................รัดตน
หาอิสระสันติสุข..........................มีไหน

เลือกความเป็นตัวตน..................หลักการณ์
ขบคิดเองเป็นฐาน......................บางโฉลก
ศรัทธาอะไรนาน.........................หลงใหล
ใครผิดแปลกเป็นโศก..................หรอกหรือ


o o o o o............o o
o o o o o............o o
o o o o o............o o
o o o o o............o o

ปล.สีบังคับสัมผัส 
โคลงนี้ผมประดิษฐ์ขึ้นคล้ายโคลงโบราณไม่บังคับเอกโท ใช้คำสุภาพ 
ไม่ใช้รูปวรรณยุกต์ทั้งหมด ( เอก โท ตรี จัตวา)

 , 				
15 สิงหาคม 2551 21:14 น.

อัสสุครวญ

อัสสุ

a.jpg 
จับจ้องในห้องเงียบ...........และก็เปรียบชีวิตตน
ระหว่างความสับสน...........ผจญซ้ำกระหน่ำเยือน

ระบายวจีกล่าว..................อุระร้าวดุจจะเหมือน
มหาสมุทรเคลื่อน..............วิถีเถื่อนสะบัดคลอน

โอ ขวัญมนาข้า..................ผวาดผวาระรอน
ประหนึ่งระแหงกร่อน..........ระเหือดหายแน่ะชีวิน

คะนึงระหว่างคิด................วิปริต ฤ ดวงจินต์
จึงลุสภาพภินท์..................กะหม่อมหมิ่นคณาครวญ

บาปกรรมประการใด..........สนองให้ดั่งติดตรวน
ฤ อาจบ่บังควร...................อันเสสรวลวิกาลยาม

สำแดงกระไร ฤา................วจาหรือแสยะหยาม
ด้วยจิตเคารพนาม..............บ่เคยพล่ามทะนงองค์

 

สัพพสิ่งย่อมรู้...................กฏเกณฑ์ 
ทัศนะความเห็น...............เอ่ยอ้าง
วัตถุแสดงเป็น.................เครื่องบอก
มิกล่าวลอยหนึ่งข้าง..........อย่างไร้ เหตุผล


.............. 				
12 สิงหาคม 2551 12:37 น.

๏ มาตาสรรเสริญ . .

อัสสุ

c1329612438b47b1aac5462e98686aea.jpg 

...................๐ กาละครั้งเมื่อยังแรกสัมผัส
...................หนึ่งก้อนเนื้อผลัดเผื่อออกจากหญิง
...................เป็นอีกหนึ่งชีวิตลิขิตจริง
...................มาพบสิ่งด้านนอกอีกซอกมุม

...................๐ ออกจากโลกใบน้อยคนคอยรับ
...................ถึงเวลาปรับเปลี่ยนมรสุม
...................สู่อีกโลกใบใหม่ฟ้าใหญ่คลุม
...................โลกนุ่มๆ เนื้อแม่เพียงแต่นี้

...................๐ ความรู้สึกโลกน้อยใช่ด้อยค่า
...................หากแต่ว่าเวลาระยะที่
...................ต้องจำจากโลกน้อยนั้นด้วยดี
...................พบสีสรรต่างต่างอีกมากมาย

...................๐ ต่อแต่นั้นจะปั้นปลูกเองทุกอย่าง
...................หยิบจัดวางสร้างสรรออกขยาย
...................สร้างความรู้สึกดีดีให้มิคลาย
...................ตอบทดแทนความหมายคำว่า "รักแม่"               64b67cfbccda4d96b6e071c8e4488e6d.jpg 
...................๐ หากเพียงว่าแค่ได้...... ....กำเนิด
...................คุณมหาศาลเลิศ.................ยิ่งแล้ว
...................แต่หน้าที่ประเสริฐ..............แห่งแม่
...................ปกปักถนอมลูกแก้ว............ชีพม้วย สิ้นสาง
 


......................แ ม่ ใ ห้ ทุ ก อ ย่ า ง ไ ม่ ไ ด้ 
......................แ ต่ แ ม่ ใ ห้ สั พ พ สิ่ ง คื อ ตั ว เ ร า


..............				
15 กรกฎาคม 2551 20:56 น.

๏ อาสาฬหวารดิถี . . .

อัสสุ

1211275332.jpg 
๏ โคลงสุภาพ . . 


๐ เดือนแปดย่ำตั้งท่า...........ครบวาร
อาหุเนยยาสาฬห์.................ต่างรู้
บูชาเหตุปฐมกาล................ไตรรัตน์
อุบัติพุทธธรรมสงฆ์ผู้...........ชี้แนะ สั่งสอน


๏ อิทิสังฉันท์ . .

๐ กาละวาระอัฏฐะมาศประกา	
-ศะ ชาวประชาระรื่นอุรา
แน่ะอาสาฬห์

๐ วันระลึกมหาคุณาประการ	
พระพุทธะธรรมะสังฆะบาน
อุบัติผล

๐ รัตนาก็ครบล่ะไตระหน		
กะคราว ณ อัฏฐะมาศะดล
ประการสาม

๐ แรกปฐมะเหตุกาละยาม		
มหาบุรุษผนวชละกาม
แสวงธรรม

๐ ตรัสรู้พระธรรมะสัจจะล้ำ		
และเผยประกาศพระสัจจะธรรม
มหาศาล์

๐ จึงอุบัติพระภิกษุแรกชะตา	
เจริญพระพุทธะศาสนา
ฉะนี้เอย๏ อิทิสังฉันท์ . .

อาอะอาอะอาอะอาอะอา
อะอาอะอาอะอาอะอา
อะอาอา

อาอะอาอะอาอะอาอะอา
อะอาอะอาอะอาอะอา
อะอาอา


คำแปลศัพท์

อาหุเนยยาสาฬห์ : อาหุเนยย บุคคลที่ควรบูชา+ อาสาฬห์ เดือนแปด
ไตรรัตน์ : แก้วสามประการ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
อัฏฐะมาศะ : เดือนแปดทางจันทรคติ ในประเทศไทยคือ กรกฎาคม
มหาบุรุษ : บุรุษผู้ยิ่งใหญ่ ทางพุทธศาสนาหมายถึง เจ้าชายสิทธัตถะ

.				
20 กุมภาพันธ์ 2551 22:43 น.

ราตรีมาฆสมัย

อัสสุ

maka.jpg
๏ โคลงสุภาพ . .

แลมาฆมาสแม้น..............ม้วนมา
บรรจบครบเคลื่อนครา......ล่วงแล้ว
บูชาพระศาสดา................นรนาถ
ผู้เอกองค์ดั่งแก้ว..............จรัสจ้าแพรวพราว
๏ อิทิสังฉันท์ . . 

เมื่อ ณ กาลสมัยกะนั้นละคราว
อุบัติและเกิดประกาศะชาว
กระนั้นพลัน

ไฝ่ประชุมสดับพระเวฬุวัน
มิได้วจีกระจายและกัน
มิรู้เอย

ทราบเพราะญาณะบรรลุนัดแนะเผย
ก็ต่างแสวงภิมุขะเลย
พระพุทธา

ปุณณมีพระเพ็ญลุล่วงละมาส์
แน่ะจันทะสางสว่างวิหา
ไสวงาม

ศาสดาพระพุทธะประกาศะนาม
สนั่นพิภพะโลกะสาม
ก็ทั่วแดน

สาวะกานะเอหิภิกขุตาม
ผนวชและบวชพระองคะถาม
พิธีการ

บรรลุธรรมวิสุทธิพละญาณ
วิเศษมหามหันตะสาร
ผิว์สัจจริง

ข้านมัสการะเกล้าประวิง
พระศาสดาประชาคะนิง
วิสัยบุญ

ผู้เสมือนประทีบประทานะหนุน
ประชาสว่างไสวพระคุณ
มหาศาล

มาฆะมาสพระเพ็ญปลิปลั่งผลิบาน
ณ มัชฌิมาสะงัดวิกาล
แน่ะราตรี

จงเจริญเถอะศาสน์ประกาศะศรี
กระจอนกระจายกระหน่ำระวี
พระศาสน์เอยวิธีอ่าน อิทิสังฉันท์

ยาวสั้นยาวสั้นยาวสั้นยาวสั้นยาว
สั้นยาวสั้นยาวสั้นยาวสั้นยาว
สั้นยาวยาว

ยาวสั้นยาวสั้นยาวสั้นยาวสั้นยาว
สั้นยาวสั้นยาวสั้นยาวสั้นยาว
สั้นยาวยาว


คำแปลศัพท์
มาส= พระจันทร์, เดือน. 
ภิมุขะ อ่านว่า ภิมุก-ขะ = ตรงหน้า
ปุณณมี = สิบห้าค่ำ
วิหา= เวหา, ท้องฟ้า
ภิภพะ= โลก
เอหิภิกขุ= การบวชโดยพระพุทธเจ้า
มหันตะ= ใหญ่
วิสัย= ความสามารถ 
ระวี= พระอาทิตย์ หรือ แรงกล้า.				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอัสสุ
Lovings  อัสสุ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอัสสุ
Lovings  อัสสุ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอัสสุ
Lovings  อัสสุ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอัสสุ