24 กันยายน 2558 17:47 น.

โคลงโลกกะติ๊ด 46 เรียนเยอะ

เชษฐภัทร วิสัยจร

หากผู้นำประเทศไร้.............เหตุผล เรียนเยอะไม่ช่วยคน...........คิดรู้ ประเทศย่อมจ่อมจม.............แต่อ คตินา มีปราชญ์ยังยากกู้.........เกียรติให้วงศ์สยาม

If the Leader hates…………..reasons. Meaningless is education………., for what? Lowly is Siam, once………..one’s biased. Even great sages’re caught……….in this stupidity.

19 กันยายน 2558 04:05 น.

โคลงโลกกะติ๊ด 45 กรุงเทพเป็นเช่นนี้

เชษฐภัทร วิสัยจร

กรุงเทพเป็นเช่นนี้............ใครจะหวัง เหล่าปราชญ์ทิ้งสติพัง............พาบสิ้น ศัตรูถูกบอกผิดบัง...........ด้วยอ คติฤา เพื่อนผิดบอกถูกลิ้น.............เล่นอ้างอยู่เสมอ

Will Bangkok be so……….hopeless? If the educated are blinded…………by bias. Their foes are good, yet,……….. they're shit. When their friends are bad…………but they're still virtuous.

19 กันยายน 2558 04:04 น.

โคลงโลกกะติ๊ด 41 สันติ

เชษฐภัทร วิสัยจร

สันติเกิดเพราะได้...............รัฐประหาร
พวกทาสเกิดจากการ..........เลือกตั้ง
ภักดียิ่งอยู่นาน................ยิ่งมั่น คงเนอ
ชาติจะสุขสงบยั้ง........อยู่ด้วยกระบอกปืน

Order is maintained...... by a coup
Slavery occurs through.......election
Loyalty is forced to.........stabilise-
National peace, by guns, ....that's the absolute Truth.
				
12 กันยายน 2558 16:36 น.

โคลงโลกกะติ๊ด 44 เสรี

เชษฐภัทร วิสัยจร

 เสรีแห่งมนุษย์นั้น..........มีหรือ

หากไม่คิดถามคือ.........บ่องแบ้ว เออ-ออห่อหมกกะพรือ......ภาพเผด็จ การเนอ ปืนตวาดฉีกตรรกะแล้ว........ขู่ขึ้นเถลิงชัย

Does man's freedom ever..........exist? If man stops asking shit...........to tyrants. Agreeing with every bit.............of commands, Man's threatened by Guns..........that claim their victory.

12 กันยายน 2558 16:35 น.

โลงดลกกะติ๊ด 43 มนุษย์ต่างดาว

เชษฐภัทร วิสัยจร

ประเทศไทยคล้ายมนุษย์...........ต่างดาว ดำพี่กลับบอกขาว......................ขัดแย้ง โลกบอกโคตรชั่วชาว.......................ไทยบอก ดีเวย อยากอยู่สุขต้องแสร้ง...............แซ่ซร้องสรรเสริญ

Thailand's like an a-.................lien land Black's not black, man,............but white A bad thing, some Thais can........say it's good. If you wanna appear right...............you should shut up.

Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเชษฐภัทร วิสัยจร