30 ตุลาคม 2550 19:52 น.

หน้าต่างแห่งชัยชนะ

เชษฐภัทร วิสัยจร

นราสภาพุทธะพร้อม...........เพรียงกัน 
พิชิตเหล่ามารธรรพ์............ถ่อยถ้อย 
ด้วยธรรมอริยอัน................เอมอิ่ม 
สรรพสัตว์ใหญ่น้อย..............เนื่องพ้นกิเลสสถุล 

คุณซาวแปดพระผู้..........ทรงนาม 
หนึ่งพระตัณหังตาม..............แต่ร้อง 
องค์พระพุทธแห่งสาม............ศรีโลก 
นามมุนีเกริกซร้อง.............สัตว์ซึ้งสรวลสันติ์

อัญเชิญคุณพระขึ้น.........เหนือเศียร 
บุญโคตมะเธียร........ท่วมเกล้า 
ธรรมที่จักษุเจียร............ระไนทัศน์ 
สงฆ์ที่อกดับร้าว............รวดล้างอกุศล

ดลอนุรุทธด้วย...........ดวงหทัย 
สาริบุตรอยู่ขวาไข............เคียดทึ้ง 
โมคลานะซ้ายไส-.............เสือกบาป..ออกเฮย 
อัญญะโกณทัญญ์ซึ้ง......สถิตด้านแดนหลัง

หูขวาฟังเอ่ยอ้าง.............อานนท์ 
อีกพระราหุลดล.................ดับร้าย 
อีกหูกัสสะปะมน-.............ตราประดิษฐ์ 
พระมหานามะซ้าย......แซ่ซ้องสุญญตา

แสงอาทิตย์ส่องซึ้ง...........สุขศรี 
โสภิตาเปรมปรีดิ์...........เปรียบแล้ 
แสงสว่างดับราคี.................คาวทั่ว 
หน้าจดกลางหลังแท้...........ทุกข์สิ้นเสื่อมสูญ

พูนบุญกัสสปะป้อง........ปราบมาร 
พลังจิตนิมิตจาร...........เจตน์สร้าง 
ด้วยวาทะ พระประทาน........แทนทิพย์ 
อยู่โอษฐ์อิ่มโอษฐ์อ้าง.........เอ่ยถ้อยทิพยธรรม

นำปุณณะนันทะร้อง......เรียงเติม 
อังคุลีมาลเจิม.................จุ่มชี้ 
กลางหน้าผากฝากเสริม......ศรีวิเศษ 
สิวะลีตีบาปบี้...................บดด้วยปัญญา 

ตรา อสีติเถระผู้.............พิพัฒน์ชัย 
โอรสผู้เกรียงไกร......เกริกหล้า 
ศีลองค์รุ่งเรืองใส............ประกายส่อง 
ประดิษฐ์สถิตกายท้า........ถ่อยร้ายกลายเกษม

เอมรัตนสูตรหน้า.........นำทาง 
เมตตะสูตรเบื้องขวาวาง......เวี่ยไว้
 ซ้ายองคุลีขวาง.............ขืนขัด บาปนอ 
ธชัคคังอยู่หลังได้......ดุจรู้รอระวัง 

กำบังเหนือปิดป้อง.......ปกหัว 
ขันธะ โมระปริตตัว......ตัดค้าน 
อาฎานะติยสูตรรัว........รายสติ
เป็นดุจหลังค้าต้าน.......ต่อสู้อริภัย

 ได้คุณพระชินะเจ้า........เจนธรรม 
ประกอบบุญงามนำ.......เนื้องกู้ 
ก่อเกิดจากศิลาอำ-.......นาจแนบ 
เปรยเปรียบกำแพงสู้.........เสกคุ้มครองตน 

ผลสังฆาพุทธโอ้......อนันตชัย 
เพื่อพึ่งพาอาศัย............สุขสร้าง 
สรรพโศกสรรพโรคภัย.....จงพินาศ 
เป็นสมฎฐานอ้าง..........เอ่ยเนื้อคุณสนอง 

ปองพระมหาบุรุษผู้........ทรงคุณ 
ขอพระพุทธญาณบุญ......เบิกคุ้ม 
บัญชรก่อการุณย์.......แรงปิด 
ปกปักรักษาอุ้ม..........โอบเอื้ออวยพร 

ถอนถอดภัยอุบาทว์ซร้อง...สงฆ์ขาน 
พุทธสัทธรรมาภิบาล........บ่มเข้า 
ศัตรูหยุดแพ้วพาน.........อาเพศ พ้นเฮย 
นำปฏิบัติขจัดเศร้า..........โศกสิ้นนิรันดร์สมัย				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเชษฐภัทร วิสัยจร