29 มิถุนายน 2546 16:58 น.

เชิญชวนประชันกลอนสด

เชษฐภัทร วิสัยจร

ระเบียบการ
ประชันกลอนสด ครั้งที่ ๑๓  พระบารมีเกื้อเกล้า
จัดโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วันเสาร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๖     ****************************************************************************
 ประเภทการประชันและการประกวด 
๑.
การประชันกลอนสด แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทนักเรียน และประเภทประชาชน 

๑.๑
ประเภทนักเรียน ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ ๑ ถึงปีที่ ๖ และนักศึกษาสายอาชีวศึกษา


ไม่เกินระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แต่ละโรงเรียนจะส่งนักเรียนเข้าสมัครประชัน


กลอนสดได้โรงเรียนละ ไม่เกิน ๒ กลุ่ม

๑.๒
ประเภทประชาชน ได้แก่ นักศึกษาในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป 
๒.
การประกวดบทร้อยกรอง แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือประเภทนักเรียน และประเภทประชาชน

๒.๑
ประเภทนักเรียน ได้แก่ นักเรียนที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับการประชันกลอนสดประเภทนักเรียน

๒.๒
ประเภทประชาชน ได้แก่ นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 
ลักษณะการประชันและการประกวด 
๑.
การประชันกลอนสดประเภทนักเรียน จะจัดประชันเป็นกลุ่มๆ ละ ๓ คน ไม่จำกัดเพศชาย-หญิง
๒.
การประชันกลอนสดประเภทประชาชน จะจัดประชันเป็นรายบุคคล ไม่จำกัดเพศชาย-หญิง
๓.
การประกวดบทร้อยกรอง ทั้งประเภทนักเรียนและประเภทประชาชน จะจัดประกวดเป็นรายบุคคล        ส่งประกวดได้คนละ ๑ สำนวน โดยใช้ชื่อและนามสกุลจริง      
กิจกรรมการประชันและการประกวด  	
๑. 
การประชันกลอนสด ทั้งประเภทนักเรียนและประเภทประชาชน ดำเนินการประชันโดยจัดให้มี รอบคัดเลือก ๒ รอบต่อเนื่องกัน  เพื่อให้ได้ผู้เข้ารอบสุดท้าย ๒๐ กลุ่ม  หรือ ๒๐ คน  โดยผู้เข้ารอบสุดท้ายจะประชันกันเพื่อชิงรางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ ๑ รางวัล และรางวัลชมเชย ๕ รางวัล 	
๒. 
คำประพันธ์ที่ใช้ในการประชัน ทั้งประเภทนักเรียนและประเภทประชาชน จะใช้กลอนสุภาพ (กลอนแปด) ในแต่ละรอบผู้ประชันต้องเขียนกลอน ๒ ญัตติ ความยาวญัตติละ ๒ บท  โดยในแต่ละญัตติ ประเภทนักเรียนให้เวลา ๑๐ นาที  ประเภทประชาชนให้เวลา ๘ นาที                            
๓.
การประกวดบทร้อยกรอง ประเภทนักเรียน กำหนดให้เขียนด้วยกาพย์ฉบัง ประเภทประชาชน กำหนดให้เขียนเป็นกวีวัจนะ  โดยกรรมการจะแจกแบบแผนผังบังคับและประกาศหัวข้อให้ทราบก่อนลงมือเขียน  ทั้งสองประเภทให้เวลาเขียนประมาณ ๑ ชั่วโมง และนั่งเขียนพร้อมกันในห้องประชุม โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแล
หัวข้อเรื่องที่กำหนดในการประชันกลอนสด 
    	หัวข้อเรื่องที่กำหนดในการประชันกลอนสด ทั้งประเภทนักเรียนและประเภทประชาชน เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และปัญหาสังคมทั่วไป เช่น ปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา สิ่งแวดล้อม จริยธรรม รวมทั้งแง่คิดในการดำรงชีวิต


-๒-
กติกาการตัดสิน
๑.
บทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์สำคัญต่อไปนี้ กรรมการจะไม่นำไปตรวจให้คะแนน

๑.๑ 
ไม่มีสัมผัสระหว่างวรรค 

๑.๒ 
ไม่มีสัมผัสระหว่างบท 

๑.๓ 
เสียงท้ายวรรคผิด (ท้ายวรรคที่หนึ่งใช้ได้ทุกเสียง ท้ายวรรคที่สองห้ามใช้เสียงสามัญและ           เสียงตรี ท้ายวรรคที่สามและท้ายวรรคที่สี่ใช้ได้เฉพาะเสียงสามัญและเสียงตรีเท่านั้น)

๑.๔
ใช้สระเสียงสั้นสัมผัสกับสระเสียงยาวเป็นสัมผัสบังคับ (เช่น ใช้ ใจ สัมผัสกับ กาย) 

๑.๕ 
เขียนไม่ครบบทตามที่กำหนด 
๒.
บทกลอนที่ไม่ผิดฉันทลักษณ์สำคัญ กรรมการจะนำไปตรวจให้คะแนน โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

๒.๑ 
ฉันทลักษณ์และอักขรวิธี (๑๐ คะแนน) 


๑)
ถ้าเขียนตัวสะกดการันต์ผิด หักคะแนนคำละ ๑ คะแนน


๒)
ถ้าในบทกลอนที่เขียนมีสัมผัสซ้ำ หักคะแนนตำแหน่งละ ๕ คะแนน 


๓)
ถ้าในบทกลอนที่เขียนมีสัมผัสเลือน หักคะแนนตำแหน่งละ ๒ คะแนน 

๒.๒ 
ความคิดและเนื้อหา (๒๐ คะแนน)


พิจารณาจากหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้


๑)
ตรงประเด็นหรือตีญัตติแตก หมายความว่าผู้เขียนจะต้องใช้ญัตติที่กำหนดเป็นแก่นเรื่อง


๒)
เสนอแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ หมายความว่าเนื้อหาที่ผู้เขียนเสนอนั้นให้แง่คิดที่เป็นประโยชน์
แก่ผู้อ่าน เช่น แง่คิดในการดำรงชีวิต การเข้าใจสังคม การปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมฯลฯ 


๓)
เสนอแนวความคิดที่แปลกใหม่ หมายถึงแนวความคิดที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึง เป็นแนวความคิด
ที่มีเหตุผลและอยู่ในขอบเขตของญัตติ 

๒.๓ 
กวีโวหาร (๒๐ คะแนน)


๑)
มีสัมผัสราบรื่น อ่านแล้วเกิดความไพเราะ 


๒)
การใช้โวหารต่างๆส่งเสริมเนื้อหาให้มีความหมายลึกซึ้งกินใจ เช่น การกล่าวเปรียบเทียบ
และการใช้บุคลาธิษฐาน เป็นต้น 


๓)
การเล่นอักษร เล่นคำ ที่ช่วยให้คำประพันธ์มีความไพเราะยิ่งขึ้น 
       กรรมการตัดสินแต่ละชุดในแต่ละญัตติมี ๓ คน กรรมการแต่ละคนรับผิดชอบให้คะแนนทั้งหมด
ตามกติกา
การรับสมัคร

๑.
ประเภทนักเรียน ต้องเขียนใบสมัครส่งไปที่ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถ.ประชาชื่น 
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ ภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๖ โดยระบุชื่อโรงเรียน และแจ้งชื่อ
นักเรียนที่จะเข้าแข่งขันให้ครบกลุ่มละ ๓ คน พร้อมทั้งลงชื่อผู้รับรองด้วย โรงเรียนสามารถส่งเข้า
แข่งขันได้โรงเรียนละไม่เกิน ๒ กลุ่ม
   

    -๓-

๒.
ประเภทประชาชน แจ้งความประสงค์สมัครเข้าประชันกลอนสด ได้ทั้งทางจดหมาย และทางโทรศัพท์ 
โดยระบุชื่อและที่อยู่ให้ชัดเจน ภายในวันที่ ๑๖สิงหาคม ๒๕๔๖(ประเภทประชาชนไม่รับสมัครในวันงาน) ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์สมัครประเภทประชาชน ให้เป็นไปตาม ข้อ ๑ (๑.๒) เท่านั้น ติดต่อหรือส่งไปที่ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท์ ๐๒-๙๕๔-๗๓๐๐ ถึง ๒๙ ต่อ ๕๔๔,๕๔๙,๓๕๒  
โทรสาร ๐๒-๕๘๙-๙๖๐๕

๓.
ประเภทประกวดบทร้อยกรอง สมัครได้ในวันงาน
ผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าประกวด              

๑.
ผู้ที่เคยเป็นกรรมการตัดสินการประกวดประชันกลอนสดของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

๒.
ผู้ที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศในการประชันกลอนสดและประกวดบทร้อยกรองแต่ละครั้งที่ผ่านมา 
(ยกเว้นประเภทนักเรียน)
รางวัล   		 

๑.
การประชันกลอนสดรอบคัดเลือก ๒ รอบ ทั้งประเภทนักเรียนและประเภทประชาชนมีรางวัล ดังนี้ 


๑.๑
ประเภทนักเรียน 
   


๑)
รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล               
-
เกียรติบัตรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท ๒) 
รางวัลรองชนะเลิศ ๓ รางวัล
-
เกียรติบัตรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และเงินรางวัล ๆ ละ ๕๐๐ บาท 


๑.๒
ประเภทประชาชน ๑)
รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล 
-         
เกียรติบัตรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท         ๒)
รางวัลรองชนะเลิศ ๓ รางวัล             
-
เกียรติบัตรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และเงินรางวัลๆ ละ ๕๐๐ บาท

๒.
ในการประชันกลอนสดรอบชิงชนะเลิศ ทั้งประเภทนักเรียนและประเภทประชาชนมีรางวัล ดังนี้ 


๒.๑
ประเภทนักเรียน๑) 
รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล 
-
โล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
-
เงินรางวัล ๗,๐๐๐ บาท๒) 
รางวัลรองชนะเลิศ ๑ รางวัล 
-
โล่เกียรติยศของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
-
เงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท๓)
รางวัลชมเชย ๕ รางวัล 
-
เกียรติบัตรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และเงินรางวัลๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท

-๔-
           ๒.๒ ประเภทประชาชน 
      	     ๑) รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล 
                  - โล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
                  - เงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท 
               ๒) รางวัลรองชนะเลิศ ๑ รางวัล 
        	  	   - โล่เกียรติยศของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
        	  	   - เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท 
      		๓) รางวัลชมเชย ๕ รางวัล     
        	  	   - เกียรติบัตรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
        	        - เงินรางวัล ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท   	  
      ๓. ประเภทประกวดบทร้อยกรอง มีรางวัล ดังนี้
           ๓.๑ ประเภทประชาชน
               ๑) รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล 
            	   - โล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี            		       - เงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท 
      		๒) รางวัลรองชนะเลิศ ๑ รางวัล 
            	   - โล่เกียรติยศของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
			   - เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท 
     		    	๓) รางวัลชมเชย ๕ รางวัล 
        	  	   - เกียรติบัตรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และเงินรางวัลๆละ ๑,๐๐๐ บาท 
      	 ๓.๒ ประเภทนักเรียน	
             	๑) รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล 
            	   - โล่เกียรติยศของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท      		          ๒) รางวัลรองชนะเลิศ ๑ รางวัล    
            	   - โล่เกียรติยศของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท 
        		๓) รางวัลชมเชย ๕ รางวัล 
        	  	   - เกียรติบัตรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และเงินรางวัลๆละ ๑,๐๐๐ บาท
วันเวลาจัดงาน 
   		วันเสาร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. ถึงเวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. ทั้งนี้จะประกาศผล
และมอบรางวัลให้เสร็จสิ้นภายในวันเดียวกัน 
สถานที่จัดงาน
		ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ ขอให้ผู้สมัครเข้าประชันกลอนสดและประกวดบทร้อยกรองทุกประเภทไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการ  ณ สถานที่จัดงานก่อนเวลา ๘.๐๐ น.
**************************				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเชษฐภัทร วิสัยจร