5 มิถุนายน 2549 21:03 น.

..... หนึ่งในหัวใจ .....

เพรง.พเยีย


๏  กรองวจีประดิษฐ์วิจิตรเพราะเธอ
ละมุนละไมหทัยเสมอ.................ณ คำนึง

๏  เปรมประพัทธะผายสยายตริตรึง
ระโยงและหยั่งภวังคะถึง............ประหนึ่งใย

๏  รื่นระรินประสารคระหวานประไพ
ประทับเสมือนบ่เคลื่อนสมัย.......ผิว์ไกลตา

๏  เห็นระเรื่อบุหลันถวัลย์นภา
ก็หวนประพนธะพจนา..............ผลิปรารมภ์

๏  เผยและผ่านผนึกผลึกระบม
ดนูประการประศาสน์ประสม......ลุข่มไข

๏  แล้วอรุณตระการก็จาร ณ ใจ
สลักคะนึงผิจึงไสว....................ก็ใครนี้

๏  ร้อยวสันตะสายเพราะหมายฤดี
ละหยดละหยาดจะวาดวจี..........ณ ที่เธอ
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเพรง.พเยีย