23 ธันวาคม 2555 09:59 น.

... หนึ่งกำลังใจ ...

เพรง.พเยีย

1356231447.jpg
ในขณะที่พวกเรากำลังอยู่ท่ามกลางความสุขกับเทศกาลปีใหม่
มาร่วมแบ่งปันความสุขเหล่านี้ให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ชายแดนใต้
ให้เขาได้รู้ว่า...ในขณะที่พวกเขากำลังปฏิบัติหน้าที่
พวกเราก็นึกถึงเขา...และส่งกำลังใจให้เขาผ่าน สคส. 
ตามที่อยู่เหล่านี้ได้นะคะ

................................................................................ 


บก.ฉก.ปัตตานี ค่ายลูกเสือเดชานุชิต ต.บ่อทอง อ.หนองจิก ปัตตานี 94170
หน่วยย่อย
ฉก.ปัตตานี 21 บ.ซามู ต.ปิตูมุดี อ.ยะรัง ปัตตานี 94160
ฉก.ปัตตานี 23 วัดหลักเมือง ต.รูสะมิแล อ.เมือง ปัตตานี 94000
ฉก.ปัตตานี 24 บ้านไร่ ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ ปัตตานี 94180
ฉก.ปัตตานี 25 บ.ลูกไม้ไผ่ ม.1 ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง ปัตตานี 94140
ฉก.ทพ.22 สโมสรสันเขื่อนปัตตานี ต.ต้นแซะ อ.เมือง ปัตตานี 94000
ฉก.ทพ.44 วัดควนใน บ.พิกุล ม.3 ต.ควน อ.ปะนะแระ ปัตตานี 94130
ชค.951 ค่ายลูกเสือเดชานุชิต ต.บ่อทอง อ.หนองจิก ปัตตานี 94170

ฉก.ยะลา
บก.ฉก.ยะลา สนามบิน บ.บือเราะ ม.5 ต.ท่าสาป อ.เมือง ยะลา 95000
มว.ปล.ที่3 ร้อย .ร.1414 สนามบิน บ.บือเราะ ม.5 ต.ท่าสาป อ.เมือง ยะลา 95000
บก.ฉก.ตชด.44 กก.ตชด.44 ต.บุดี อ.เมือง ยะลา 95000
ชป.เก็บกู้วัตถุระเบิด กก.ตชด.44 ต.บุดี อ.เมือง ยะลา 95000
ฉก.ยะลา 11 รร.เทคนิตบริหาร อ.เมือง ยะลา 95000
ร้อย.ฉก.ตชด.443 บ.ทำเนียบ ต.ลำพะยา อ.เมือง ยะลา 95160
มว.ฉก.ตชด.4431 บ.หนุน ต.ลำพะยา อ.เมือง ยะลา 95160
มว.ฉก.4432 บ.ตาเซะ ต.ตาเซะ อ.เมือง ยะลา 95000
ชป.วังชราธิป บ.วังกระ ม.4 ต.ตาเซะ อ.เมือง ยะลา95000
บก.ชค.บก.สอ.ฯ มาลายูบางกอก ต.สะเตง อ.เมือง ยะลา95000
ร้อย.ม.4 ฉก.ยะลา 16 วัดคูหาภิมุข บ.หน้าถ้ำ ต.หน้าถ้ำ อ.เมือง ยะลา95000
ร้อย.ทพ.3310 วัดชมพูสถิต บ.ทุ่งยามู ม.4 ต.ยุโป อ.เมือง ยะลา95000
มว.ทพ.ที่ 1(3310) โรงไฟฟ้าพงยือไร บ.พงยือไร ต.บันนังสาเรง อ.เมือง ยะลา 95000
ร้อย.ทพ.4715 โรงยาง บ.สาคอ ต.ท่าสาป อ.เมือง ยะลา 95000
บก.ฉก.ยะลา 12 ค่ายลูกเสือเดชานุชิต บ.รามัน ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน ยะลา 95140


ร้อย.ร.15231(มว.ปล.ที่3) โรงยาง บ.ลีนา ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน ยะลา 95140
มว.ปล.ที่ 1 สถานีอนามัย ต.บาลอ ม.1 บ.บาลอ ต.บาลอ อ.รามัน ยะลา 95140
มว.ปล.ที่ 2 โรงยาง บ.พอแม็ง ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน ยะลา 95140
มว.ปล.ที่3 โรงยางบ้านลีนา ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน ยะลา 95140
ร้อย.ร.15232(มว.ปล.ที่ 2) วัดวชิรปราการ บ.โกตาบารู ต.โกตาบารู อ.รามัน ยะลา 95140
มว.ปล.ที่1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รร.บ.กาลูปัง ม.2 ต.กาลูปัง อ.รามัน ยะลา 95140
มว.ปล.ที่2 ฐานฯวัดวชิรปราการ ต.โกตาบารู อ.รามัน ยะลา 95140
มว.ปล.ที่3 ศาลเจ้าแบหอ บ.แบหอ ต.กาลอ อ.รามัน ยะลา 95140
ร้อย.ร.15233
มว.ปล.ที่1 โครงการฟาร์มตัวอย่าง บ.จำปูน ม.6 ต.ท่าธง อ.รามัน ยะลา 95140
มว.ปล.ที่ 2 อบต.กอตอตือร๊ะ บ.จือแร ม.4 ต.กอตอรือร๊ะ อ.รามัน ยะลา 95140
มว.ปล.ที่ 3 วัดบ้านไม้แก่น บ.ไม้แก่น ต.เนินงาม อ.รามัน ยะลา 95140
ร้อย.ร.15234(มว.ปล.ที่3) โรงยาง บ.กูแบกือโร๊ะ ม.6 ต.จะกั๊วะ อ.รามัน ยะลา 95140
มว.ปล.ที่1 บ.พะปูเงาะ ม.4 ต.เกะรอ อ.รามัน ยะลา 95140
ร้อย.ทพ.4103 บ.วังพญา ต.วังพญา อ.รามัน ยะลา 95140
ร้อย.ทพ.4112 โรงยาง บ.กูแบกือโระ ม.6 ต.จะกั๊วะ อ.รามัน ยะลา 95140
ฉก.ยะลา 13.ร้อย สน. บ.สาเก ต.กรงปีนัง อ.กรงปีนัง ยะลา 95000
ร้อย.ร.1411,มว.ปล.ที่ 3 บ.บาโงยีแร ต.สะเอะ อ.กรงปีนัง ยะลา 95000
มว.ปล.ที่ 1 ร้อย.ร.1411 บ.บาลอบาต๊ะ ต.สะเอะ อ.กรงปีนัง ยะลา 95000
มว.ปบ.ที่ 2 ร้อย.ร.1411 บ.บือแนลาแด ต.สะเอะ อ.กรงปีนัง ยะลา 95000
ร้อย.ร.1412, มว.ปล.ที่3 บ.สลาแด ต.ห้วยกระทิง อ.กรงปีนัง ยะลา 95000
หมู่ ปล.ที่ 1 มว.ปล.ที่ 3 บ.สะเอะใน ต.สะเอะ อ.กรงปีนัง ยะลา 95000
มว.ปล.ที่ 2 ร้อย.ร.1412 บ.แบหอ ต.ห้วยกระทิง อ.กรงปีนัง ยะลา 95000
มว.ปล.ที่1 ร้อย.ร.1412 บ.กูวา ต.ห้วยกระทิง อ.กรงปีนัง ยะลา 95000
ร้อย.ร.1413 บ.โฉลง ต.ปุโรง อ.กรงปีนัง ยะลา 95000
มว.ปล.ที่1 ร้อย.ร.1413 บ.สาเก ต.กรงปีนัง อ.กรงปีนัง ยะลา 95000
มว.ปล.ที่ 2 ร้อย.ร.1413 บ.โฉลง ต.ปุโรง อ.กรงปีนัง ยะลา 95000


มว.ล.ที่ 3 ร้อย.ร.1413 บ.กีเยาะ ต.กรงปีนัง อ.กรงปินัง ยะลา 95000
ร้อย.ร.1414,1 หมู่ ปล. บ.ลือมุ ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง ยะลา 95000
มว.ปล.ที่1 ร้อย.ร.1414 บ.ควนนางา ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง ยะลา 95000
มว.ปล.ที่2 ร้อย.ร.1414 บ.อุเป ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง ยะลา 95000
มว.ปล.ที่ 3 ร้อย.ร.1414 บ.ลือมุ ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง ยะลา 95000
บก.ฉก.ยะลา 15 บ.ยีลาปัน ม.11 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา ยะลา 95130
ร้อย.สน. บ.ยีลาปัน ม.11 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา ยะลา95130
ร้อย.ร.7021 บก.ร้อย บ.ตะบิงติงงี ม.1 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา ยะลา 95130
มว.ปล.ที่1 บ.ปาลอบาตะ ม.13 ต.ตลิงชัน อ.กรงปินัง ยะลา 95130
มว.ปล.ที่2 บ.ทรายแก้ว ม.3 ต.ตลิ่งชัน อ .กรงปินัง ยะลา 95130
มว.ปล.ที่3 บ.บามิ ม.4 ต.ตลิ่งชัน อ.กรงปินัง ยะลา 95130
ปกโย๊ะ สถานีทวนสัญญาน เขาปกโย๊ะ ต.ตลิ่งชัน อ.กรงปินัง ยะลา 95130
ร้อย.ร.7022 บก.ร้อย บ.กาโสด ม.5 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา ยะลา 95130
มว.ปล.ที่ 1 บ.บือซู ม.6 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา ยะลา 95130
มว.ปล.ที่ 2 สำนักสงฆ์บ้านแป้น(บ.บือซู) ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา ยะลา 95130
หมู่ ปล.ที่ 2 มว.2 บ.สายสอง ม.6 (บ.บือซู) ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา ยะลา 95130
หมู่ ปล.ที่ 3 มว.2 บ.ร้อยไร่ ม.6 (บ.บือซู) ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา ยะลา95130
มว.ปล.ที่ 3 บ.กาโสด ม.5 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา ยะลา 95130
ร้อย.ร.7023 บก.ร้อย บ.รานอ ม.8 ต.ตะเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา ยะลา 95130
มว.ปล.ที่ 2 บ.ทำนบ ม.5 ต.ตะเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา ยะลา 95130
มว.ปล.ที่ 3 บ.จาเราะปิแซคละ ม.4 ต.ตะเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา ยะลา 95130
ชป.พิเศษ บ.กาสังใน ม.1 ต.ตะเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา ยะลา 95130
ร้อย.ร.7024 บก.ร้อย บ.เจาะบันตัง(บารู) ม.9 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา ยะลา 95130
มว.ปล.ที่ 1 บ.เจาะบันตัง(บารู) ม.9 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา ยะลา 95130
มว.ปล.ที่ 3 บ.ยีลาปัน ม.11 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา ยะลา 95130
มว.ปล.ที่2 สำนักสงฆ์ถ้ำชาญคูหา ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา ยะลา 95130
ร้อย.ฉก.ตชด.442 บก.ร้อย วัดเนรัญชราวาส ม.2 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา ยะลา 95130


ชป.รปภ. วัดเนรัญชราวาส ม.2 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา ยะลา 95130
ชป.ต้นไทร วัดเนรัญชราวาส ม.2 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา ยะลา 95130
ชป.คร.วัดเนรัญชราวาส ม.2 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา ยะลา 95130
ชป.ที่ดินวัดเนรัญชราวาส ม.2 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา ยะลา 95130
ชป.กรุงไทยวัดเนรัญชราวาส ม.2 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา ยะลา 95130
ชป.ตลาดล่าง วัดเนรัญชราวาส ม.2 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา ยะลา 95130
ชป.เจริญธรรม วัดเจริญธรรม ม.2 บ.กือลอง ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา ยะลา 95130
มว.ฉก.ตชด.4423 บ.ตลาดนิคม ม.6 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา ยะลา 95130
ร้อย.ฉก.รพศ.1 บก. บ. สันติ 1 ม.2 เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา ยะลา 95130
ชป.รพศ.11 บ.สันติ 1 ม.2 เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา ยะลา 95130
ชป.รพศ.12 บ.สันติ 2 ม.6 ต.แม่หวาด อ.ธารโต ยะลา 95150
ชป.รพศ.13 บ.กาเต็ง ม.4 ต. เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา ยะลา 95130
ชป.รพศ.14 บ.ฉลองชัย ม.4 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา ยะลา 95130
ชป.รพศ.15 บ.ภักดี ม.5 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา ยะลา 95130
ฐปก.บุญลือ บ.ฉลองชัย ม.4 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา ยะลา 95130
บก.ฉก.ร้อย รพศ. 2 ฯ บ.ตาเอียด ม.5 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา ยะลา 95130
ชป.รพศ.21 บ.ตาเอียด ม.5 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา ยะลา 95130
ชป.รพศ.22 บ.เขาน้ำตก ม.7 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา ยะลา 95130
ชป.รพศ.23 บ.หาดทราย ม.10 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา ยะลา 95130
ชป.รพศ.24 บ.สันติธรรม ม.3 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา ยะลา 95130
ชป.รพศ.25 บ.กลาง ม.5 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา ยะลา 95130อ
ชป.รพศ.ศรีสุข บ.แคมพอ ม.3 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา ยะลา 95130
ร้อย.ทพ.3306 สถานีจ่ายไฟ ม.1 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา ยะลา 95130
ร้อย.ทพ.3309 สำนักสงฆ์ถ้ำชาญคูหา ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา ยะลา 95130อ
ร้อย.ทพ.3311 บ.บาเจาะบันตัง ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา ยะลา 95130อ
ฉก.ยะลา 16(พัน.ม.135) วัดธารโต บ.ธารโต ต.ธารโต อ.ธารโต ยะลา 95150
ร้อย.สน.ฯ วัดธารโต บ.ธารโต ต.ธารโต อ.ธารโต ยะลา 95150


ร้อย.ม.1 ฐานฯบ.แหร ต.บ้านแหร อ.ธารโต ยะลา 95150
มว.ม.1 ฐานฯบ.แหร ต.บ้านแหร อ.ธารโต ยะลา 95150
มว.ม.2 บ้านบัวทอง ต.บ้านแหร อ.ธารโต ยะลา 95150
มว.ม.3 ฐานบ้านแหร ต.บ้านแหร อ.ธารโต ยะลา 95150
ร้อย.ม2. บ้านฆอแย ต.แม่หวาด อ.ธารโต ยะลา 96170
มว.ม.1 วัดบ่อหิน บ.บ่อหิน ต.บ้านแหร อ.ธารโต ยะลา 95150
มว.ม.2 บ้านวังศิลา บ.วังศิลา อ.ธารโต ยะลา 95150
มว.ม.3 บ.ฆอแย ต.แม่หวาด อ.ธารโต ยะลา 95150
ร้อย.ม.3 ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา ต.ธารโต อ.ธารโต ยะลา 95150
มว.ม.1 ฐานฯ บ.ศรีท่าน้ำ ต.ธารโต อ.ธารโต ยะลา 95150
มว.ม.2 ฐานฯ บ.หลงเกษตร ต.ธารโต อ.ธารโต ยะลา 95150
มว.ม.3 ฐานฯวัดธารโต บ.ธารโต ต.ธารโต อ.ธารโต ยะลา 95150
ชฝต.4404 บ.ดินสอ ต.คีรีเขต อ.ธารโต ยะลา 95150
ชป.รพศ.306 วัดเขาบันนังกระแจะ ต.ธารโต อ.ธารโต ยะลา 95150
ชป.อส.อ.ธารโต บ.บ่อหิน ต.บ้านแหร อ.ธารโต ยะลา 95150
ชป.อส.อ.ธารโต บ.ผ่านศึก ต.คีรีเขต อ.ธารโต ยะลา 95150
ฉก.ทพ.33 บ.ใหม่ ม.6 ต.ยะรม อ.เบตง ยะลา 95110
มว.ทพ.หญิง 32 บ.ใหม่ ม.6 ต.ยะรม อ.เบตง ยะลา 95110
ร้อย.ทพ.3301 บ.ใหม่ ม.6 ต.ยะรม อ.เบตง ยะลา 95110
ร้อย.ทพ.3302 วัดพุทธมงคล บ.กม.29 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง ยะลา 95110
ร้อย.ทพ.3303 บก.ร้อย บ.สามร้อยไร่ ม.11 อ.เบตง ยะลา 95110
ร้อย.ทพ.3304 บ.ใหม่ ม.6 ต.ยะรม อ.เบตง ยะลา 95110
ร้อย.ทพ.3305 บ.สันติ ต.แม่หวาด อ.ธารโต ยะลา 95150
ร้อย.ทพ.3312 บ.คอกช้าง ต.แม่หวาด อ.ธารโต ยะลา 95150
ชค.ทพ.33 บ.คลองทรายใน ม.5 ต.ยุโป อ.เมือง ยะลา 95000
ร้อย.ทพ.3307 บ.คลองทรายใน ม.5 ต.ยุโป อ.เมือง ยะลา 95000
ร้อย.ทพ.3308 บ.คลองทรายใน ม.5 ต.ยุโป อ.เมือง ยะลา 95000


ฉก.นย.ทร.
ค่ายจุฬาภรณ์ บ.ทอน ต.โตกเคียน อ.เมือง นราธิวาส 96000
ฉก.ปัตตานี 2 (บก.ร้อย.) วัดเนินผาโลการาม ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี ปัตตานี 94110
ชุด รปภ.เทศบาล ชุมชนสะพานม้า ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี ปัตตานี 94110
ร้อย.ปืนเล็ก ที่ 1ฯ บ.สนำคอก ม.8 ต.แป้น อ.สายบุรี ปัตตานี 94110
มว.ปืนเล็ก ที่ 3 บ.สนำคอก ม.8 ต.แป้น อ.สายบุรี ปัตตานี 94110
มว.ปืนเล็ก ที่ 1ฯ รร.บ้านป่าทุ่ง ม.4 ต.บางเก่า อ.สายบุรี ปัตตานี 94110
มว.ปืนเล็กที่ 2ฯ บ.ทุ่งเค็จ ม.4 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี ปัตตานี 94110
ร้อย.ปืนเล็ก ที่ 2ฯ(บก.ร้อย) บ.ชะเมาสามต้น ม.5 ต.เคราะบอน อ.สายบุรี ปัตตานี 94110
มว.ปืนเล็ก ที่ 1ฯ บ.ชะเมาสามต้น ม.5 ต.เคราะบอน อ.สายบุรี ปัตตานี 94110
มว.ปืนเล็ก ที่ 2ฯ บ.โต๊ะบาลา ม.5 ต.กะดุนุง อ.สายบุรี ปัตตานี 94110
มว.ปืนเล็ก ที่ 3ฯ สำนักสงฆ์เตราะปริง ม.4 ต.ทุ่งคล้า อ.สายบุรี ปัตตานี 94110
ฐานฯบาโงมูลง บ.บาโงบูลง ม.6 ต.เคราะบอน อ.สายบุรี ปัตตานี 94110
ร้อย.ปืนเล็ก ที่ 3ฯ อนามัยจลาโก ม.6 ต.มะนังดาลำ อ.สายบุรี ปัตตานี 94110
มว.ปืนเล็กที่ 1 สถานีอนามัยบ้านเจาะกือแย ม.3 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี ปัตตานี 94110
มว.ปืนเล็ก ที่ 2ฯ วัดสุทธิกาวาส บ.ทุ่งน้อย ม.3 ต.ละหาร อ.สายบุรี ปัตตานี 94110
มว.ปืนเล็ก ที่ 3 ฯ บ.บูเก๊ะ ม.3 ต.ละหาร อ.สายบุรี ปัตตานี 94110
ร้อย.ปืนเล็ก ที่ 4 (บก.ร้อย) วัดโชติรส บ.ดินเสมอ ม.1 ต.ตะโล๊ะไกรทอง อ.ไม้แก่น ปัตตานี 94220
มว.ปืนเล็ก ที่ 1 สถานีอนามัยบ้านป่าไหม้ ม.1 ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น ปัตตานี 94220
มว.ปืนเล็ก ที่ 2ฯ บ.ใหญ่ ม.3 ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น ปัตตานี 94220
ฐานฯพลับพลา บ.ละเวง ม.3 ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น ปัตตานี 94220
ฉก.นราธิวาส 32 สถานีประปา แหล่งผลิตน้ำผิวดิน บ.สะแต ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ นราธิวาส 96170
ฐานฯประปา สถานีประปา บ.สะแต ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ นราธิวาส 96170
ร้อย.ปืนเล็ก ที่ 1 วัดเชิงเขา ต.ปะลุกกะสาเมาะ อ.บาเจาะ นราธิวาส 96170


มว.ปืนเล็กที่ 2ฯ วัดเชิงเขาต.ปะลุกกะสาเมาะ อ.บาเจาะ นราธิวาส 96170
มว.ปืนเล็ก ที่ 1ฯ บ.ส้มป่อย ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ นราธิวาส 96170
มว.ปืนเล็กที่ 3(ฐานฯอีโบ๊ะ) บ.อีโย๊ะ ต.ปาเระเหนือ อ.บาเจาะ นราธิวาส 96170
ร้อย.ปืนเล็ก ที่2 ฯ(ฐานยือลอ) บ.ยือลอ ม.3 ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ นราธิวาส 96170
มว.ปืนเล็กที่ 2ฯ วัดอุไรรัตนาราม ม.5 ต.บาเขาะ อ.บาเจาะ นราธิวาส 96170
มว.ปืนเล็ก ที่ 2 ฯ บ.ชูโว ม.5 ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ นราธิวาส 96170
มว.ปืนเล็ก ที่ 3 ฯ บ.คลอแระ ม.3 ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ นราธิวาส 96170
ฐานฯบูเกะสูดอ บ.บูเกะสูดอ ม.2 ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ นราธิวาส 96170
ฐานฯจอเบาะ บ.จอเบาะ ม.4 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ นราธิวาส 96180
มว.ปืนเล็ก ที่ 1ฯ บ.สะแต ม.5 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ นราธิวาส 96180
มว.ปืนเล็ก ที่ 2 ฯ บ.บลูกาสนอ ม.4 ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ นราธิวาส 96180
มว.ปืนเล็ก ที่ 3 ข้าง ร.ร.น้ำตกปาโจ บ.สะแต ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ นราธิวาส 96180
ร้อย.ปืนเล็ก ที่ 4ฯ วัดทุ่งคา ม.8 ต.ละหาร อ.ยี่งอ นราธิวาส 96180
มว.ปืนเล็ก ที่ 1 , 2 ฯ วัดทุ่งคา ม.8 ต.ละหาร อ.ยี่งอ นราธิวาส 96180
มว.ปืนเล็ก ที่ 3 วัดราษฏร์วิริยาราม ม.1 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ นราธิวาส 96180
ฉก.นราธิวาส(บก) 10/4 ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมือง นราธิวาส 96000
ฐานแยกวัดพรหมนิวาส ต.บางนาค อ.เมือง นราธิวาส 96000
มว.ปืนเล็กที่ 1 สำนักสงฆ์เขมาราม ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส นราธิวาส96000
มว.ปืนเล็ก ที่ 2(อู่นครศรี) แยกการเคหะนราธิวาส บ.โคกป่าคา ม.9 ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
มว.ปืนเล็ก ที่ 3ฯ บ.ทุ่งกง ม.8 ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
ฐานฯโรงไฟฟ้าบ้านปลักปลา บ.ปลักปลา ม.8 ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
ฐานฯวัดประชา วัดประชาภิรมย์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
ร้อย.ปืนเล็ก ที่ 3ฯ บ.โคกสุมุ ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
มว.ปืนเล็ก ที่ 1 สำนักสงฆ์บ้านไม้งาม ม.10 ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
ฐานแยกโคกตีเต บ.โคกตีเต ม.2 ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
ฐานฯมะนังตายอ บ.มะนังตายอ ม.1 ต.มะนังตายอ อ.เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
มว.ปืนเล็ก ที่ 2 ร.ร.บ้านจูดแดง ม.6 ต.มะนังตายอ อ.เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
ร้อย.ปืนเล็กที่ 4ฯ บ.โพธิ์ทอง ม.9 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
มว.ปืนเล็ก ที่ 1 บ.พิกุลทอง ม.6 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
มว.ปืนเล็ก ที่ 2 บ.โคกศิลา ม.6 ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000

ศูนย์สันติสุข
ชค.951 ค่ายลูกเสือเดชานุชิต ต.บ่อทอง อ.หนองจิก ปัตตานี 94170
ชป.รพศ.101 ร้อย.ร.1333 ต.ปิตูมุดี อ.ยะรัง ปัตตานี 94160
ชป.รพศ.102 วัดมหิงสาราม บ.หัวนอน ม.2 ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ ปัตตานี 94130
ชป.รพศ.103 วัดหลักเมือง ต.รูสะมิแร อ.เมือง ปัตตานี 94000
ชป.รพศ.104 ร.ร.ปทุมคงคา บ.โคกจันทร์ ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก ปัตตานี 94170
ชป.รพศ.105 นพค.444 บ.นัดฆอมิส ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง ปัตตานี 94140
ชป.รพศ.106 วัดวิมลวัฒนาราม(หัวเขา) บ.มายอ ม.1 ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี ปัตตานี 94110
ชป.รพศ.107 วัดบูรพาราม บ.ยามู ม.1 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง ปัตตานี 94150
ชป.รพศ.108 โครงการพระราชดำริ บ.ควรหรัน ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย สงขลา 90210
ชป.รพศ.301 วัดเฉลิมนิคม บ.ลำใหม่ ม.1 ต.ลำใหม่ อ.เมือง ยะลา 95160
ชป.รพศ.302 วัดสุนทรประชาราม ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน ยะลา 95140
ชป.รพศ.303 วัดยะลาธรรมาราม ต.สะเตง อ.เมือง ยะลา 95000
ชป.รพศ.304 บ.ปะแต ม.6 ต.ปะแต อ.ยะหา ยะลา 95120
ชป.พรศ.305 สถานีอนามัยบาลอ บ.บาลอ ต.บาลอ อ.รามันยะลา 95140
ชป.รพศ.306 วัดเขาบันนังกะแจะ ม.5 ต.ธารโต อ.ธารโต ยะลา 95150
ชป.รพศ.307 วัดเนรัญชราวาส ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา ยะลา 95150
ชค.954,ชป.รพศ. 402 วัดชลธาราวาส(วัดร่อน) บ.ร่อน ม.2 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ นราธิวาส 96130
ชป.รพศ.401 วัดขวัญประชา เขตเทศบาลสุไหง-โกลก ต.ซากอ อ.ศรีสาคร นราธิวาส 96210
ชป.รพศ.403 ฐานปฏิบัติการ บ.บละแต ม.4 ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ นราธิวาส 96130
ชป.รพศ.404,ชุด สพสท.303 บ้านพักสรรพากรสุไหงปาดี บ.โคกตา ม.1 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี นราธิวาส 96140
ชป.รพศ.405 วัดอุไรรัตนาราม บ.เปาเบาะ ม.5 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ นราธิวาส 96170
ชป.รพศ.406,408 วัดไพโรจน์ประชาราม บ.ปลายนา ม.2 ต.รือเสาะเหนือ อ.รือเสาะ นราธิวาส 96150
ชป.รพศ.407 วัดเจาะอร้อง ม.1 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง นราธิวาส 96130
ชด.ทสพ.ร.153 บ.ไผ่มัน ม.3 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก ปัตตานี 94170
ชุด สทสพ.101 ฉก.ยะลา บ.ท่าสาป ต.ท่าสาป อ.เมือง ยะลา 95000
ชุด สทสพ.102 วัดยะหาประชาราม ต.ยะหา อ.ยะหา ยะลา 95120
ชุด สทสพ.103 บ้านพักเกษตร ม.2 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา ยะลา 95130
ชุด สทสพ.104 วัดสุนทรประชาราม ม.3 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน ยะลา 95140
ชุด สทสพ.202 ค่ายพญาอินทิรา 153 บ.ไผ่มัน ม.3 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก ปัตตานี 94170
ชุด สทสพ.302 วัดศรีสาคร อ.ศรีสาคร นราธิวาส96210
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเพรง.พเยีย