31 สิงหาคม 2556 10:16 น.

... สัญญาอธิษฐาน ๒ ...

เพรง.พเยีย

๏ ก่อนวาระชีวินจะสิ้นสุด  
ร่างกายหยุดดำรงคงสังขาร
ขอตั้งมั่นวาจาสัตย์ปฏิญาณ  
อธิษฐานต่อหน้าทั้งสากล

๏  สิ้นสุดแล้วคู่ชิดพิศวาส    
เกิดภพชาติแม้มีอีกกี่หน
อย่าได้เวียนวาระเข้าปะปน  
เมื่อล่วงพ้นจากแล้วจงแคล้วกัน

๏  ขอไปเกิดอยู่ต่างระหว่างภพ    
ให้กาลจบสิ้นทาง..ออกขวางกั้น
เส้นขนานจากนี้..อย่ามีวัน  
สองเราทันร่วมเหยียบ...แม้รอยเงา

๏  ขอจงอยู่แสนไกล..กว่าไกลสุด 
แม้นานดุจ..อสงไขย..ยังไม่เท่า
จักรภพแตกเสี่ยงจนเกลี้ยงเกลา  
มิขอเข้าเฉียดแม้แต่อณู

๏  หากแม้หนึ่งโลดแล่นบนแผ่นฟ้า 
ฟากธาราลึกสมุทรจนสุดกู่
จะดำลึกสุดแดนมิแหงนดู  
แม้ต้องอยู่ใต้หล้าโลกบาดาล 

๏  หากแม้หนึ่งเกิดล่วง..สรวงสวรรค์ 
ก็ขอมั่นเช่นจิต..อธิษฐาน
แม้ต้องอยู่ขุมนรกชั่วกัล์ปกาล    
มิขอพานพิศวาส..ทุกชาติไป..
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเพรง.พเยีย